Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Ca[..] > Priekules novada nevalstisko organizāciju ieguldīj[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Priekules novada nevalstisko organizāciju ieguldījums politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta "Priekules novada nevalstisko organizāciju ieguldījums politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā" mērķis ir: panākt Priekules novada nevalstisko organizāciju aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā; izmantot ārvalstu sadarbības partneru pieredzi Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā; veicināt biedrību nodibināšanu novadu pagastos, tā nodrošinot biedrību darbību visā novada teritorijā; stiprināt novadā esošo un jaunizveidoto biedrību kapacitāti to turpmākai darbībai, iesaistoties lēmumu pieņemšanas procesos. Projekta realizēšanas laikā paredzam visu Priekules novadā esošo biedrību biedru apmācību. Tajās tiks sgatavoti multiplkatori katras biedrības darba tālākai attīstībai. Biedru apmācībai organizēs konferenci un 5 seminārus. Semināru laikā tiks apgūtas zināšanas, lai novērstu identificētās problēmas, tas ir - iedzīvotāju kūtrumu un nevēlēšanos piedalīties sabiedrības procesos, daudzos gadījumos arī nezināšana un informācijas trūkums. Projekta norise paredzēta 9 mēnešus Priekules novadā, tā finansējums 24209.57 LVL, tieši iesaistīti 185 biedrību biedri, multiplikatīvais efekts prognozējams 927 Priekules novada iedzīvotāji, kas sastāda 14,02% no visiem novada iedzīvotājiem.

Project results: Projekta mērķis - panākt Priekules novada nevalstisko organizāciju aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, ir sasniegts. Projekta ietvaros noorganizēta konference "Lēmumu ietekmēšana un pilsoniskā sabiedrība", kurā piedalījās Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas NVO pārstāvji, Saeimas deputāti un ministriju pārstāvji. Darbojās 3 darba grupas -likumprojektu pieņemšanas gaita Saeimā, līdzdalība pašvaldību darbā un pilsoniskās līdzdalības labās prakses kodekss. Tika īstenots pieredzes apmaiņas brauciens uz Torsas komūnu Zviedrijā un Skuodas rajonu Lietuvā ar mērķi iegūt praktiskas zināšans par iespējām dalībai lēmumu pieņemšanas procesos, identificēt problēmas, ar ko Zviedrijas un Lietuvas NVO ir saskārušās, iepazīties ar labās prakses piemēriem. Projektā tika veikta ārvalstu prakses (Zviedrija, Lietuva) izpēte un izstrādāts turpmākās sadarbības modelis. Tika izdots pētījums "Nevalstisko orgaizāciju darbības ārvalstu prakses izpēte un sadarbības modeļa izstrāde", kas pieejams arī finansējuma saņēmēja mājaslapā www.zviedrudraugukopa.lv. Projektā iesaistītajām NVO noorganizēti 5 semināri sniegti juridiskā konsultanta pakalpojumi, dalībnieki informēti par NVO un MK sadarbības Memorandu, aktivitāšu rezultātā nodibinātas 4 jaunas biedrības. Veikta projekta rezultātu izvērtēšana iesaistītajām 10 NVO, kā arī noorganizēts informatīvs seminārs par projekta rezultātiem masu mēdijiem un interesentiem, nodrošināta projekta publicitāte. Projekta ietvaros izveidota finansējuma saņēmēja mājaslapa www.zviedrudraugukopa.lv.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Kurzeme Region
Last change: 2014-02-24
ESF Funding: 30 097.60 EUR / 21 152.71 LVL;
  • ESF Funding: 27 710.86 EUR / 19 475.30 LVL;
  • ESF private funding: 2 386.74 EUR / 1 677.41 LVL;
Total ESF spent: 30 930.66 EUR / 21 738.19 LVL;
  • ESF spent: 28 543.92 EUR / 20 060.78 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 386.74 EUR / 1 677.41 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/010
Project Promoter: biedrība "Zviedru draugu kopa"
Start date of project: 01.03.2013.
Project finish date: 30.11.2013.
Legal address: Pagastmāja, Paplaka, Virgas pagasts, Priekules novads, LV-3433
Phone: 26536512
Fax: 63454843
www: http://www.priekulesnovads.lv
Status: Pabeigts