eez-2009  grafiskais elements


„Papardes zieds” augs un plauks

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Biedrības „Papardes zieds” darbības programmas līdz 2015. gada beigām mērķis ir panākt, lai tiktu īstenotas katra cilvēka seksuālās un reproduktīvās tiesības, lai katram būtu pieejami kvalitatīvi pakalpojumi un izvēle tiktu izdarīta, balstoties uz pierādījumos pamatotu informāciju. Darbības programmas īpašās mērķa grupas ir iedzīvotāji, kuru tiesības dažādu iemeslu dēļ netiek ievērotas, tiek apzināti ierobežotas vai netiek ņemtas vērā seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību kontekstā – cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem, jaunieši ieslodzījumu vietās, prostitūcijā nodarbinātas personas, romu (čigānu) mazākumtautības pārstāvji, sociāli mazaizsargāto grupu sievietes un jaunieši. Vienlaikus darbs šajā periodā virzīts uz organizācijas ilgtspējas nostiprināšanos – līdzekļu piesaisti, brīvprātīgo loka paplašināšanu un sadarbības attīstīšanu ar citām NVO.
Darbības programma tiks īstenota nacionālā mērogā – Rīgā un citās vietās, atkarībā no katras aktivitātes un sadarbības partnera specifikas.
Programmas galvenie pasākumi paredz daudzveidīgu pieeju – kvalitatīvie pētījumi, jauniešu brīvprātīgo apmācība, informatīvi izglītojošo materiālu izstrāde un izdošana, atzinumu gatavošana par politikas dokumentiem, citu organizāciju pieredzes iepazīšana un adaptēšana, individuālas konsultācijas, apmācības, brīvprātīgo darba koordinēšana, tikšanās ar lēmumpieņēmējiem, sadarbība ar citām jomas NVO, līdzekļu piesaistes darba attīstīšana.
Galvenie darbības rezultāti būs līdz šim ierobežoto tiesību, pakalpojumu, informācijas seksuālās un reproduktīvās veselības jomā pieejamības paplašināšana, sadarbības ar citām NVO un organizācijas ilgtspējas nostiprināšanās, attiecībā uz atsevišķām iedzīvotāju grupām – arī pirmo reiz praksē izmēģināti veselības profilakses pasākumi.

Результаты проекта: Biedrība “Papardes zieds”, īstenojot Darbības programmu, sekmējusi organizācijas mērķa sasniegšanu – panākt, lai tiktu īstenotas katra cilvēka seksuālās un reproduktīvās tiesības, lai katram būtu pieejami kvalitatīvi pakalpojumi un izvēle tiktu izdarīta, balstoties uz pierādījumos pamatotu informāciju. Īpaši nozīmīgi tas bijis, jo Darbības programmas ietvaros īpaša uzmanība tika pievērsta iedzīvotāju grupām, kuru tiesības dažādu iemeslu dēļ netiek ievērotas, tiek apzināti ierobežotas vai netiek ņemtas vērā tieši seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību kontekstā, piemēram, cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem, jaunieši ieslodzījumu vietās, prostitūcijā nodarbinātas personas, romu (čigānu) mazākumtautības pārstāvji, sociāli mazaizsargāto grupu sievietes un jaunieši.
Mērķa grupa: 10 NVO, 21 biedrs, 11 darbinieki, 23 brīvprātīgie, 89 jaunieši, 22 citu NVO pārstāvji, 52 pieaugušie.
Galvenie rezultāti:
1. Nodrošinātas vienaudžu izglītotāju apmācības (20 dalībnieki).
2. Nodrošināts atbalsts jauniešu brīvprātīgo grupai.
3. 12 lekcijas-diskusijas par seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jautājumiem (223 dalībnieki).
4. 12 nodarbību cikls jauniešiem par seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jautājumiem (196 dalībnieki).
5. Izveidota īsfilma par kontracepciju “Kā pasargāt sevi mīlējoties?” (2,25 min), kas pieejama www.youtube.com/wattch?v=eJ6j0SIdcXY .
6. Dalība HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijā.
7. Dalība prostitūcijas ierobežošanas darba grupā.
8. Komunikācija ar sabiedrību par dažādiem ar abortu tematiku saistītiem aspektiem (6 raksti interneta portālos).
9. Piedalīšanās likumdevēja darbā jautājumos, kas skar sievietes reproduktīvo veselību un tiesības jautājumos, kas saistīti ar abortu normatīvo regulējumu (11 sēdes).
10. Interešu aizstāvības darbs SRVT jomā parlamentā un ministrijās (38 sēdes un darba grupas un 64 individuālās tikšanās ar politiķiem un ierēdņiem, iesniegti atzinumi un komentāri par 6 politikas dokumentiem).
11. Notikušas 10 konsultācijas /klātienes tikšanās ar 10 citām NVO par interešu aizstāvības jautājumiem, kas saistīti ar seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām
12. Noticis komandas stiprināšanas pasākums (25 dalībnieki).
13. Izstrādāta un prezentēta biedrības jaunā stratēģija 2016.-2022.gadam.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/059
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 07.08.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds""
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 30
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 66456.94 EUR / 46 706.20 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 56772.59 EUR / 39 900.00 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2988.03 EUR / 2 100.00 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 6696.32 EUR / 4 706.20 LVL;
Юридическии адрес: Kr.Valdemāra iela 147 k-2-47, Rīga, LV-1013
Номер тел.: 67212700
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.papardeszieds.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org