Начало

Par projektu Dzimumu līdztiesība = instruments un vērtība

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

660X150 equal

 

Dzimumu līdztiesība = instruments un vērtība

 

2013.gada decembrī Sabiedrības integrācijas fonds uzsāka īstenot Eiropas Kopienas nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas "PROGRESS 2007-2013" atbalstīto projektu „Dzimumu līdztiesība ekonomisko lēmumu pieņemšanā – instruments ekonomiskās konkurētspējas un vienlīdzības veicināšanai".

Sieviešu iedrošināšana kļūt par uzņēmējām, un nokļūšana no zemākā un vidējā vadības līmeņa uz augstākām lēmumu pieņemšanas pozīcijām, kā arī zināšanu vairošana sabiedrībā par ekonomiskajiem un sociālajiem ieguvumiem, veicinot abu dzimumu pārstāvju līdzdalību ekonomiskajos procesos, ir viens no instrumentiem kā vairot Latvijas ekonomisko konkurētspēju. Būtiski ir radīt pozitīvu vidi ikkatra sabiedrības indivīda potenciāla un talanta izmantošanai. Latvijā kopumā situācija tiek vērtēta kā pozitīva, tomēr joprojām sieviešu īpatsvars uzņēmumu vadošajos amatos, tostarp valdēs un padomēs ir neliels.

Projekta mērķis ir sekmēt sabalansētu sieviešu un vīriešu pārstāvniecību ekonomisko lēmumu pieņemšanā Latvijā.

Mērķa sasniegšanai projekta ietvaros ir plānots:

  1. veikt analīzi par projektam saistošajiem dzimumu līdztiesības jautājumiem Latvijā, noskaidrojot iemeslus, kāpēc sieviešu īpatsvars vadošās pozīcijās ir neliels (tai skaitā padziļināts pētījums par situāciju uzņēmumos un sabiedrības aptauja);
  2. iestrādāt dzimumu līdztiesības aspektus Ilgtspējības indeksā, veidot rekomendācijas kopā ar uzņēmējiem, kā uzlabot situāciju un apbalvot veiksmīgākos uzņēmumus, kas ar savu darbību rāda pozitīvu piemēru citiem. Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.
  3. organizēt pieredzes apmaiņas aktivitātes biznesa vadības studentiem/-ēm un augstāko izglītības iestāžu pasniedzējiem/-jām, lai vairotu zināšanas par dzimumu dimensiju biznesa vadībā;
  4. veicināt sabiedrības interesi un izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem, organizējot izglītojošas un informējošas aktivitātes dažādām mērķauditorijām.

Projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām Latvijas darba devēju konfederāciju, Resursu centru sievietēm „Marta" un biedrību „Līdere".

Stratēģiskie projekta partneri ir Labklājības ministrija un Ekonomikas ministrija.

Projekta rezultātus plānots apkopot un prezentēt starptautiskā konferencē 2014.gada rudenī, diskutējot par iespējām, ko sniedz sieviešu līdzdalība dažādos lēmumu pieņemšanas līmeņos organizācijā.

Šī projekta konkursa ietvaros Eiropas Komisija ir atbalstījusi 12 projektus, kas paralēli Latvijas projektam norisināsies Čehijā, Islandē, Itālijā, Lietuvā, Īrijā, Bulgārijā, Somijā, Polijā, Austrijā, Slovēnijā un Horvātijā.

Projekta īstenošanas laiks ir viens gads.
Projekta kopējais finansējums ir 230 090,16 EUR, no kuriem 80% ir Eiropas Komisijas finansējums, 20% - Latvijas valsts finansējums.

 

es sif2

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības PROGRESS programmas atbalstu. Informācija publicēta projekta „Dzimumu līdztiesība ekonomisko lēmumu pieņemšanā – instruments ekonomiskās konkurētspējas un vienlīdzības veicināšanai" Nr. JUST/2012/PROG/AG/4127/GE ietvaros. Par publikācijas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds, un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.