Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integ[..]

eez-2009  grafiskais elements


Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrēta apguve mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem „Būsim pazīstam: Latvijas kultūras kanons”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis – izstrādāt oriģinālprogrammu integrētai Latvijas kultūras kanona un latviešu valodas apguvei „Būsim pazīstami: Latvijas kultūras kanons”. Programmas realizācija sniegs iespēju Daugavpils pilsētas un novada mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem uzlabot latviešu valodas prasmi un gūt zināšanas par Latvijas kultūras kanonu – izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopumu, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūrā.
Projekta mērķa grupa – mazākumtautību iedzīvotāji un nepilsoņi (80 cilvēki) Daugavpilī – novadā un pilsētā ar lielāko mazākumtautību iedzīvotāju procentu un ierobežotu latviešu valodas lietojuma vidi. DU akadēmisko bakalaura studiju programmu „Filoloģija” (latviešu filoloģija) un „Vēsture” (kultūras vēsture) studējošie, kas projektā darbosies kā brīvprātīgie skolotāji, gūstot pirmās pedagoģiskā darba iemaņas.
Galvenās aktivitātes – organizēt integrētos valodas un Latvijas kultūras kanona satura kursus (80 stundas), organizēt mācību ekskursiju, lai kursu dalībnieki klātienē iepazītu Latvijas kultūras kanona objektus, izveidot programmas iedzīvināšanai pakārtotu mācību materiālu komplektu, par pamatu ņemot veseluma, teorētiskās un praktiskās darbības vienotības un uzskatāmības principu, nepilsoņiem piedāvāt vēstures un valstsmācības kursu, lai sagatavotu projekta dalībniekus pilsonības iegūšanai. Kursu laikā gūto zināšanu praktiskam pielietojumam izveidot „Valodas lietotāju klubiņu”, kura realizācijā iesaistīsies Daugavpils Universitātes akadēmisko bakalaura studiju programmu „Filoloģija” (latviešu filoloģija) un „Vēsture” (kultūras vēsture) studējošie, lai sarunās par kultūras kanona vērtībām trenētu projekta mērķgrupas latviešu valodas zināšanas, un „Austrumlatvijas literārās akadēmijas” topošie rakstnieki, lai interaktīvā formā piedāvātu kursu dalībniekiem apgūt radošās rakstītprasmes un papildinātu mazākumtautību dalībnieku valodas krājumu.
Plānotie rezultāti – latviešu valodas apguve mijiedarbē ar zināšanām par Latvijas kultūras kanonā iekļautajām 99 Latvijas kultūru raksturojošām vērtībām arhitektūras un dizaina, kino, literatūras, mūzikas, skatuves mākslas, tautas tradīciju, vizuālās mākslas jomās veidos projekta mērķgrupas kultūras pieredzes pamatu, sniedzot atbalstu valsts valodas un kultūras daudzveidīgai apguvei un vienotas vēstures izpratnes veidošanai, tādējādi stiprinot piederības izjūtu Latvijai, veicinot toleranci un mazinot nacionālo spriedzi.

Projekta rezultāti: Projekts „Būsim pazīstami: Latvijas kultūras kanons” risināja Daugavpils pilsētas un novada daudznacionālās sabiedrības integrācijas jautājumus, veicinot mazākumtautību pārstāvju toleranci pret Latvijas kultūru, pilnveidot un nostiprināt valsts valodas lietojuma prasmes. sniedzot iespēju 80.
Projekta mērķa grupa – 80 mazākumtautību iedzīvotāji un nepilsoņi.
Projekta ietvaros tika izstrādāta un ieviesta oriģinālprogramma integrētai Latvijas kultūras kanona un latviešu valodas apguvei. Programmas realizācijas laikā Daugavpils pilsētas un novada mazākumtautību pārstāvji un nepilsoņi uzlaboja latviešu valodas prasmi un apguva zināšanas par Latvijas kultūras kanonu. Tika novadīti integrētie valodas un Latvijas kultūras kanona satura kursi (80 mācību stundu apjomā), izstrādātas programmai pakārtotas darba lapas. Projekta metodoloģijā par pamatu tika ņemts veseluma, teorētiskās un praktiskās darbības vienotības un uzskatāmības princips. Projekta noslēdzošajā posmā 15 nepilsoņi apguva 40 stundu Latvijas vēstures un valsts mācības kursu. Projekta laikā gūto zināšanu praktiskam lietojumam projekta ieviesēji izveidoja „Valodas runātāju klubiņu”, kurā 8 vadītāji katrs novadīja 9 stundas, kopā 72 stundas. Daugavpils Universitātes “Latviešu filoloģijas” un “Latvijas kultūras vēstures” studiju programmu studējošie, katrs novadot 9 stundas, un „Austrumlatvijas literārās akadēmijas” topošie rakstnieki, lai interaktīvā formā piedāvātu kursu dalībniekiem apgūt radošās rakstītprasmes un papildinātu mazākumtautības dalībnieku valodas krājumu. Projekta ietvaros tika organizētas 2 mācību ekskursijas, lai 80 kursu dalībnieki klātienē iepazītu Latvijas kultūras kanona objektus un nostiprinātu nodarbību laikā apgūto latviešu valodas zināšanu praktisko izmantojumu.
Projekta realizācija tika piesaistīts biedrības sadarbības partneris – Daugavpils Universitāte. Projekta partnerim ir liela inovatīvu studiju programmu izstrādes un ieviešanas pieredze. Projekta ietvaros augsti kvalificētie DU pedagogi ar lielu pieredzi latviešu valodas apmācībā pieaugušajiem un papildus profesionālo specializāciju Latvijas kultūras un literatūras vēsturē izstrādāja un aprobēja oriģinālprogrammu un darba lapas integrētai Latvijas kultūras kanona un latviešu valodas apguvei un konsultējoties ar DU starpkultūru attiecību ekspertiem uzrakstīja metodiskos ieteikumus Latvijas kultūras kanona popularizēšanai. Projekta partneris nodrošināja projekta vadošo partneri ar brīvprātīgajiem voluntārajiem studentiem, kas ieviesa “Valodas runātāju klubiņa” aktivitātes, vienlaikus gūstot pirmo pedagoģiskā darba pieredzi savā izvēlētajā specializācijā. Projekta partneris piedāvāja bezmaksas telpas un tehnisko aprīkojumu projekta aktivitāšu ieviešanai.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/2/MIC/022
Projekta apstiprināšanas datums: 14.05.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 31.07.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība "Intelekta parks""
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Daugavpils Universitāte
Projekta īstenošanas reģions(i): Latgale,Rīga,Zemgale
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 11
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 19992.60 EUR / 14 050.88 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 17093.67 EUR / 12 013.50 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 899.67 EUR / 632.29 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 1999.26 EUR / 1 405.09 LVL;
Juridiskā adrese: Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Tālr. nr.: 29789096
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: -

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

 


Drukāšanas datums: 14.06.21