Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazāk[..]
Kļūda
 • Plugin mavikThumbnails needs library GD2

eez-2009  grafiskais elements


Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis: sekmēt mazākumtautību iedzīvotāju un mazākumtautību NVO iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un iesaistīšanos pilsoniskās līdzdalības procesos.

Par projekta galvenajiem uzdevumiem izvirzīts:
1) latviešu valodas apmācības mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem;
2) starpkultūru dialoga veicināšana un nacionālo minoritāšu integrācija;
3) mazākumtautību NVO kapacitātes stiprināšana, sekmējot sadarbību, un aktīvu iesaisti pilsoniskās līdzdalības procesos.

Projekta ieviešana tiek balstīta uz biedrības „Baltā māja” pieredzes un zināšanu nodošanu mazākumtautību NVO. Līdz šim ieviesti vairāk 5 sadarbības projekti kopā ar mazākumtautību NVO, kuros ieviestās aktivitātes veicinājušas starpkultūru dialogu.
Projekta partneri ir mazākumtautību biedrības: slāvu biedrība „Uzori” ( Līvāni), ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība „Javir” (Jēkabpils), Rēzeknes pilsētas Teātris-studija „Jorik” un Daugavpils Baltkrievu kultūrizglītības biedrība „Uzdim”.

Projekta laikā tiks īstenoti izglītojoši pasākumi mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem, t.sk. latviešu valodas apmācības un integrācijas kurss, notiks starpkultūru komunikācijas interaktīvi pasākumi, kā arī kapacitātes stiprināšanas pasākumi mazākumtautību NVO, Apmācības mazākumtautību NVO līderiem, dalība citu NVO pasākumos, pieredzes apmaiņas un sadarbības attīstības veicināšanas pasākumi.
Projekta tiešā mērķauditorija mazākumtautību pārstāvji un nepilsoņi.
Netieši informāciju par projektu saņems: 12 000 iedzīvotāju.
Projekta īstenošanas vietas: Latgales reģions: Daugavpils novads, Rēzeknes novads, Līvānu novads.
Zemgales reģions: Jēkabpils, Jēkabpils novads.
Projekta ilgums: 16 mēneši.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis: sekmēt mazākumtautību iedzīvotāju un mazākumtautību NVO iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un iesaistīšanos pilsoniskās līdzdalības procesos.
Projekta galvenie uzdevumi:
1) latviešu valodas apmācības 100 mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem;
2) starpkultūru dialoga veicināšana un nacionālo minoritāšu integrācija;
3) mazākumtautību NVO kapacitātes stiprināšana, sekmējot sadarbību, un aktīvu iesaisti pilsoniskās līdzdalības procesos.
Projekta tiešā mērķauditorija mazākumtautību pārstāvji un nepilsoņi.
Projekta īstenošanas vietas: Latgales reģions: Daugavpils novads, Rēzeknes novads, Līvānu novads. Zemgales reģions: Jēkabpils, Jēkabpils novads.
Projekta rezultāti:
1) tika organizēti mācību kursu latviešu valodā (120 nodarbības), kuros piedalījās 100 tiešo mērķa grupu pārstāvji - mazākumtautību NVO pārstāvji.
2) integrācijas kurss, kas sastāv no 100 tiešā mērķauditorija representatives - mazākumtautību NVO pārstāvji, kas palielinājās zināšanas par Latvijas vēsturi, tradīcijām un kultūru.
3) Interaktīvais pasākums ''Es tevi mīlu Latviju, jo...'' tika organizēti 4 pilsētās, 516 dalībnieki ir piedalījušies t.sk. 333 mazākumtautību pārstāvji un nepilsoņi. Pasākums veicināja integrācijas procesu, multi-kultūras sakarus starp dalībniekiem nacionālo minoritāšu, ir mazināt etniskā diskriminācija.
4) 4 lugas tika iestudēta latviešu valodā mazākumtautību pārstāvjiem.
5) Divu dienu pasākums ''Integrācija posms'' Rēzeknē par valsts valodu, multi-kultūras dialogu, izpratne par latviešu kultūru un tradīcijām, kur piedalījās 100 mazākumtautības NVO pārstāvji; 23 brīvprātīgajie ir palīdzējuši sagatavot un organizēt pasākumu; 407 sabiedrības pārstāvji un 150 vietējie iedzīvotāji ir piedalījušies pasākumā..
6) tika organizētas 8 apmācības 20 mazākumtautību NVO līderiem.
7) tika organizēti 2 pieredzes apmaiņas pasākumi 25 projektu organizāciju vadītājiem.
8) Projekta publicitāte tika nodrošināta - veido un regulāri aktivizēts atsevišķus projektus sabiedrības mājas lapā www.baltamaja.lv, 4 informatīvie raidījumi Latgales reģionālajā televīzijā par aktivitātēm projektā; 3 publikācijas latviešu un krievu valodā reģionālajos laikrakstos; 5 informatīvie reklāmas krievu valodā, 10 preses relīzes.
'EEZ_FI_2009_2014_PROJ_NR', 'apstiprinasanas_datums' => 'EEZ_FI_2009_2014_ACCEPT_DATE', 'uzsaksanas_datums' => 'EEZ_FI_2009_2014_CONTRACT_DATE', 'statuss' => 'EEZ_FI_2009_2014_STATUS', 'projekta_istenotajs' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROJECT_PROMOTER', 'istenotaja_statuss' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROMOTER_TYPE', 'sadarbibas_partneris' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROJECT_PARTNER', 'istenosanas_vieta' => 'EEZ_FI_2009_2014_IMPLEMENTATION_PLACE', 'regioni' => 'EEZ_FI_2009_2014_REGION', 'istenosanas_ilgums' => 'EEZ_FI_2009_2014_DURATION_MONTHS', 'att_izmaksas' => 'EEZ_FI_2009_2014_ELIGIBLE_COSTS', 'ksanemtais_grants' => 'EEZ_FI_2009_2014_CO_FINANCING', 'valsts_budzeta_lidzfinansejuma_dala' => 'EEZ_FI_2009_2014_STATE_BUDGET', 'iesniedzeja_finansejums_pasfinansejums' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROMOTER_BUDGET', 'juridiska_adrese' => 'EEZ_FI_2009_2014_LEGAL_ADDRESS', 'telefons' => 'EEZ_FI_2009_2014_PHONE', 'fakss' => 'EEZ_FI_2009_2014_FAX', 'epasts' => 'EEZ_FI_2009_2014_EMAIL', 'www' => 'EEZ_FI_2009_2014_WWW', ); $currency_fields = array( 'att_izmaksas', 'ksanemtais_grants', 'valsts_budzeta_lidzfinansejuma_dala', 'iesniedzeja_finansejums_pasfinansejums', ); $dates = array( 'apstiprinasanas_datums', 'uzsaksanas_datums', ); ?>

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

$text):?> : Array /
: Array
: Array
: Array
: Array
: Array

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

$datums_txt: $datums
"; } echo "$txt: "; echo sifHelper::fix_money_format(CCK_GET_ValueFromText($article_text, $fields[4])) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; $finansejums=explode("|",$i5); echo "
  "; $esf_privatais_txt=JText::_('ESF_PRIVATAIS'); $esf_publiskais_txt=JText::_('ESF_PUBLISKAIS'); $esf_txt=JText::_('ESF_FONDS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[0], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_0 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[0]); echo "
 • $esf_txt: $finansejums_0 $valuta $second_currency_cost
 • "; if($finansejums[1]!="" && $finansejums[1]!=" " && $finansejums[1]!=" "){ $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[1], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_1 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[1]); echo "
 • $esf_privatais_txt: $finansejums_1 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[2]!="" && $finansejums[2]!=" " && $finansejums[2]!=" "){ $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[2], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_2 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[2]); echo "
 • $esf_publiskais_txt: $finansejums_2 $valuta $second_currency_cost
 • "; } echo "
"; } elseif ($i6!="|" && $i6!="" && $i6!=" ") { // Granti $txt=JText::_('Pieskirtais_grants'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } else { // Citi $txt=JText::_('PIESKIRTAISFINANSEJUMS'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } } elseif ($i==7) { // Izlietotais finansejums $i8=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[8] );$i9=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[9] ); $valuta2=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[25] ); //ESF if($i8!="|" && $i8!=""){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS'); echo "$txt: "; echo sifHelper::fix_money_format(CCK_GET_ValueFromText($article_text, $fields[7])) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; echo "
  "; $finansejums=explode("|",$i8); if($finansejums[0]!="" && $finansejums[0]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS_ESF'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[0], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_0 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[0]); echo "
 • $txt: $finansejums_0 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[1]!="" && $finansejums[1]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS_PRIVATAIS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[1], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_1 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[1]); echo "
 • $txt: $finansejums_1 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[2]!="" && $finansejums[2]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_PUBLISKAIS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[2], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_2 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[2]); echo "
 • $txt: $finansejums_2 $valuta $second_currency_cost
 • "; } echo "
"; } else if ($i9!="|" && $i9!="") { // Granti $txt=JText::_('Izlietotais_grants'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } else { // Citi $txt=JText::_('IZLIETOTAIS_FINANSEJUMS'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } } else if($i==13 OR $i==14){ $v=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[$i] ); $vv=explode("T", $v); $uzsaksana=$vv[0]; echo ""; echo JText::_($fields[$i]); echo ": "; echo sifHelper::format_dates_in_string($uzsaksana); echo "
"; } elseif ($i==22) { $www=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[22] ); $www=explode(";",$www); $skaits=count($www)-1; $ii=0; echo ""; echo JText::_($fields[22]); echo ": "; while ($ii<=$skaits) { $www2=$www[$ii]; if (substr($www2,0,4)!="http"){ $www3="http://$www2"; } else { $www3=$www2; } echo "$www3";echo "
"; $ii++; } } else { echo "";echo JText::_($fields[$i]); echo ": "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[$i] ); echo "
"; } } $i++; } ?>
article->tips) && $this->article->tips == 'foto'): ?>