Jaunumi NVO
sadarbiba


Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (Atveseļošanas fonds) ietvaros izsludina divus projektu iesniegumu konkursus - “Sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā” un “Sabiedrības interešu uzraudzība par ārvalstu investīciju un valsts budžeta finansējuma izlietojumu” ar mērķi atbalstīt nevaldības organizācijas (NVO), kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. Kopējais pieejamais finansējums ir 2,3 milj. EUR.  

Atbalsta programmas ietvaros SIF organizēs divus konkursus, kuru mērķis ir stiprināt sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvniecību sociālās drošības jomā -  pilsoniskajā dialogā ar publisko pārvaldi un lēmumu pieņēmējiem, kā arī nodrošināt sabiedrības interešu uzraudzību un ievērošanu attiecībā uz ārvalstu investīciju un valsts budžeta finansējuma izlietojumu, sākot no nozīmīgu valsts mēroga investīciju projektu plānošanas, ieviešanas un beidzot ar lokālu vietējo pašvaldību attīstības projektu un iniciatīvu īstenošanu iedzīvotāju labklājības un tautsaimniecības attīstības nodrošināšanai. 

Latvijā ienākumu nevienlīdzība joprojām ir ļoti būtiska problēma, nabadzības riskam īpaši pakļauti sociāli vismazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas - iedzīvotāji virs 65 gadu vecuma, personas ar invaliditāti, ģimenes, kurā bērnus audzina viens no vecākiem, bezdarbnieki, bezpajumtnieki, kā arī iedzīvotāji ar zemu izglītības un ienākumu līmeni. Lai mazinātu nevienlīdzību Latvijā,  kā arī veicinātu NVO sektora sociālā dialoga ar publisko pārvaldi, un dažādu valstī svarīgu problēmjautājumu risināšanu, konkursā “Sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā” pieejamais finansējums NVO ir 1,6 milj. EUR. 

Lai radītu instrumentus, kas palīdzēs ilgtermiņā un plānveidīgi  uzraudzīt ārvalstu investīciju un valsts budžeta finansējuma izlietojumu tiesiskumu, lietderību un efektivitāti, konkursā “Sabiedrības interešu uzraudzība par ārvalstu investīciju un valsts budžeta finansējuma izlietojumu” pieejamais finansējums NVO ir 0,7 milj EUR.  

“Atveseļošanas fonda investīcija sekmēs Covid-19 pandēmijas krīzes visvairāk skarto iedzīvotāju grupu sociālās drošības interešu pārstāvību, mazinot riskus viņu turpmākai sociālajai atstumtībai, izolētībai un nonākšanai uz nabadzības sliekšņa. Papildus tiks sekmēta NVO izaugsme sabiedrības interešu uzraudzības jomā, stimulējot tās arvien vairāk pievērsties publisko finanšu līdzekļu efektīvas un godīgas izlietošanas uzraudzības jautājumiem, ciešāk iesaistot šajos procesos tieši sabiedrības pārstāvjus. No tā iegūs mūsu sabiedrība un demokrātija kopumā,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.  

Katrā projektu konkursā iesniedzējs varēs iesniegt vienu projekta iesniegumu, kurā ir paredzēta vismaz divu sadarbības partneru piesaiste projekta īstenošanas mērķiem, kuriem ir aktīva loma projekta darbību īstenošanā. Pieteikšanās termiņš ir līdz 2023.gada 11.maijam plkst.12.00. 

Projektu iesniedzēju ērtībai 2023. gada 20. aprīlī plkst. 10.00 notiks informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas. Dalība seminārā tikai ar reģistrāciju: https://forms.office.com/e/J88iQGTC8G

Atveseļošanas fonds ir daļa no visaptveroša reaģēšanas pasākumu kopuma, tā mērķis ir mazināt koronavīrusa pandēmijas ekonomiskās un sociālās sekas, padarīt Eiropas ekonomiku un sabiedrību ilgtspējīgāku, noturīgāku un labāk sagatavotu zaļās un digitālās pārkārtošanās uzdevumiem un iespējām. 

Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina efektīvu sabiedrības saliedēšanas politikas īstenošanu un sniedz nozīmīgu atbalstu nevaldības sektoram, lai stiprinātu valstisko piederību un demokrātiju, atbalstot pilsoniski izglītotu, aktīvu, atbildīgu, iekļaujošu un saliedētu sabiedrību. Plašāka informācija www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi"

Aija Svilpe

Programmas koordinatore
aija.svilpe [at] sif.gov.lv

Ilze Sarkanābola

Sabiedrisko attiecību vadītāja
ilze.sarkanabola [at] sif.gov.lv