Jaunumi
logo

Dalība motivācijas programmā būtiski uzlabojusi

sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu dzīves situāciju

Kopš 2018.gada projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros tiek sniegti motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām. Motivācijas programmu ir plānots turpināt ieviest līdz 2022.gada 31.decembrim. Lai izvērtētu motivācijas programmas ieviešanas dinamiku un pilnveidotu sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajām personām īstenoto motivācijas programmas dizainu pēc pirmā ieviešanas posma, SIA "SAFEGE Baltija" ekspertu komanda Sabiedrības integrācijas fonda uzdevumā veica vidusposma izvērtējumu.

Eksperti laika posmā no 2019. gada jūnija līdz 2020. gada februārim izvērtēja līdzšinējo motivācijas programmas pakalpojumu īstenošanas procesu un sasniegtos rezultātus, analizējot personu situācijas izmaiņas pēc motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu īstenošanas, noskaidrojot, vai motivācijas programma ir veicinājusi dalībnieku sociālo iekļaušanos sabiedrībā, kā arī vērtējot kuri faktori veicina vai kavē motivācijas programmas ieviešanu un īstenošanu un mērķu sasniegšanu.
Uz vidusposma izvērtējuma veikšanas brīdi motivācijas programmā bija iesaistīta 931 mērķa grupas persona, kas veido aptuveni 30% no sākotnēji plānotajiem dalībniekiem līdz projekta īstenošanas beigām. Izvērtējuma veikšanai izmantota dažādu dokumentu analīze un veiktas intervijas ar visu iesaistīto pušu pārstāvjiem, kopumā intervējot vairāk nekā 70 cilvēkus visos Latvijas reģionos. Pētnieki atzīst, ka intervijas ir bijušas ļoti saturīgas un vērtīgas, jo palīdzējušas izprast motivācijas programmas ieviešanas gaitu un būtību. Intervijas, tāpat kā klientu lietas, apliecina to, ka programmas ieviešanas gaitā motivācijas pakalpojuma saņēmēji pēc dalības programmā ir būtiski uzlabojuši savu dzīves situāciju. Tādēļ kopumā uz motivācijas programmas ieviešanu visas iesaistītās puses raugās pozitīvi un atbalstoši.

Sasniegtie rezultāti liecina, ka līdz šim motivācijas programma ir palīdzējusi 355 personām iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā/apmācībās. Tomēr dažādos Latvijas reģionos situācija ir atšķirīga, veiksmīgāk izmaiņas īstenot ir izdevies Dienvidkurzemes reģionā, kurā 77% no motivācijas programmas dalībniekiem ir izdevies sasniegt izvirzītos mērķus. Izpētē konstatēts, ka atšķirības starp reģioniem ietekmē vairāki faktori un tas, kas notiek reģionā kopumā (sociālekonosmiskā situācija reģionos). Izvērtējuma gaitā iegūtie dati liecina, ka vairums programmas dalībnieku ir bezdarbnieki ar ļoti komplicētu sociālo portretu, kuriem ir grūtības integrēties darba tirgū, lai gūtu ienākumus no algota darba savu pamatvajadzību apmierināšanai, un papildus atstumtības dimensijām, kas visbiežāk ir saistītas ar citām individuālām problēmām, kā veselības, saskarsmes, uzvedības, finansiālām, mājokļa u.c. problēmām, sociālo prasmju trūkumu un zemu nodarbinātības spējas līmeni. Cilvēki, kas ilgāku laiku bijuši bezdarbnieki, izjūt mazāku uzticēšanos saviem līdzcilvēkiem un sabiedrībai kopumā, kā arī cieš no pazeminātas pašapziņas. Programma sniegusi atbalstu, lai celtu dalībnieku motivāciju, attīstītu pārmaiņu un pozitīvas domāšanas prasmes, paplašinātu sociālos kontaktus un veicinātu iekļaušanos sabiedrībā, kā arī paaugstinātu dzīves prasmju līmeni. Pozitīvu rezultātu visbiežāk izdodas sasniegt gadījumos, kur dalībnieks ir gatavs pārmaiņām un programma nostrādā kā "pēdējais pagrūdiens", ja izdodas izveidot uzticēšanos starp programmas dalībnieku un atbalsta personu, kas motivē rīkoties un sasniegt rezultātu. Pašapziņa, iedrošinājums un dzīvesspēks ir uzskatāmi par būtisku sociālo iekļaušanos veicinošu faktoru kopumu, ko sniegusi dalība programmā un katra speciālista ieguldījums:

„Galvenais cilvēku ieguvums no šī projekta ir tas, ka viņam ceļas pašapziņa,
ka viņš tomēr ir spējīgs kaut ko izdarīt, ka nesēž uz vietas, bet kaut ko mēģina un dara."

Ar Vidusposma izvērtējuma ziņojumu iespējams iepazīties šeit.

attels

Motivācijas programmas pakalpojumu nodrošināšana tiek veikta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr.9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta.