Jaunumi

attels

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu ģimeņu interešu pārstāvošo NVO 2020.gadā īstenojamiem projektiem programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" (turpmāk – programma) ietvaros, kas tiek finansēta no Sabiedrības integrācijas fondam programmas īstenošanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Projektu konkursa mērķis ir sniegt atbalstu pamatdarbības nodrošināšanai NVO, kas darbojas ar iniciatīvām ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot pozitīvu attieksmi pret ģimenes institūta lomas būtiskumu sabiedrībā un veicinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu valsts līmenī risināšanu.

Projektu konkursa ietvaros paredzēts atbalstīt projektus, kuru mērķis ir:
1. ģimeņu lomas stiprināšana sabiedrībā, t.sk. pasākumos, kas veicina ģimeniskas vides un vērtību veidošanu;
2. riska un daudzbērnu ģimeņu atbalsts;
3. brīvprātīgā darba aktivitāšu un labdarības iniciatīvu veicināšana;
4. savstarpēju NVO vai NVO un pašvaldību sadarbības stiprināšana ģimeņu politikas veidošanā un īstenošanā;
5. esošās valsts un pašvaldību atbalsta sistēmas ģimenēm problēmjautājumu izpēte.

Kopējais projektiem pieejamais projektu konkursa finansējums ir 55 000,00 EUR no valsts budžeta dotācijas līdzekļiem 2020.gadā.

Vienam projektam pieejamais finansējums – līdz 12 000,00 EUR.
Projektu konkursa finansējums ir 100% no projekta izmaksām.

Katrs projekta iesniedzējs drīkst iesniegt ne vairāk kā 1 (vienu) projekta pieteikumu.

Programmas „Ģimenei draudzīga pašvaldība" atklāta projektu pieteikumu konkursa "Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai" konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 28.septembris. Projektu pieteikumus var iesniegt:
• elektroniska dokumenta formā (līdz š.g. 28.septembra plkst. 23:59), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi:vietagimenei@sif.gov.lv .
• pa pastu (līdz š.g. 28.septembrim) Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Raiņa bulvāris 15, Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
!!! Projektu pieteikumu iesniegšanas datums ir pieteikuma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā!

Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu lūdzam sūtīt uz e-pastu:konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

DOKUMENTI