#Jaunumi #NVO
Izsludināts konkurss valodu apmācību nodrošinātājiem ar mērķi sekmēt latviešu valodas apguvi reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinājis atklātu pieteikumu konkursu valodu apmācību nodrošinātājiem “Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem”, lai palielinātu latviešu valodas lietojumu ikdienas saziņā, paplašinot valodas apguves pieejamību un uzlabojot tās lietošanas kvalitāti. Konkursa mērķa grupa ir reemigranti  un/vai viņu ģimenes locekļi – gan pieaugušie, gan bērni un jaunieši, kā arī reemigranti un/vai viņu ģimenes locekļi, kas plāno reemigrēt uz Latviju. Programmā pieejamais finansējums ir 32 640 EUR  gadā.

Pieteikumus latviešu valodas apmācību īstenošanai var iesniegt Valsts Izglītības Informācijas Sistēmā (VIIS) reģistrēta izglītības iestāde, neatkarīgi no tās juridiskā statusa vai iestādes veida (vispārējās, speciālās, profesionālās, augstākās, pieaugušo u.c. izglītības iestāde), kas darbojas saliedētas sabiedrības attīstības, izglītības vai sociālās iekļaušanās jomā.

Kopējais plānotais programmas īstenošanas periods ir no 2024.gada 1.maija līdz 2027.gada 30.aprīlim. Projekta izmaksu attiecināmības periods ir no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža līdz 2027.gada 31.martam. Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2027.gada 31.martam.

Pieteikumu atlase tiek īstenota vairākās kārtās. Atlase var tikt organizēta atkārtoti, izsludinot nākamo kārtu ne retāk kā vienu reizi pusgadā, pēdējo kārtu plānojot ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2026.gada 30.aprīlim.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2024. gada 10.maija plkst. 23.59.

“Pēdējos gados pieprasījums pēc latviešu valodas kursiem pieaug, kas ir iepriecinoši, jo valsts valodas zināšanas ir būtisks priekšnosacījums veiksmīgai reemigrācijai. Valsts valodas zināšanas mazina atsvešinātību, sekmē iekļaušanos nodarbinātībā, izglītībā, kultūras un politiskajos procesos. Tā veido kopēju pasaules redzējumu un informācijas telpu, kas nepieciešama, lai demokrātiskā sabiedrībā pieņemtu lēmumus un savstarpēji līdzdarbotos,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Projektu pieteikumu iesniedzēju ērtībai 2024. gada 25.aprīlī plkst.10.00 tiešsaistē notiks informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas, kā arī uzzināt būtiskāko informāciju par MAP lietošanu. Pieteikties dalībai seminārā iespējams, rakstot uz e-pastu liga.abolina@sif.gov.lv  un norādot savu vārdu, uzvārdu, kā arī pārstāvēto organizāciju.

Konkurss tiek organizēts ar pieteikšanos Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformā (MAP).  Kopš 2023. gada nogales viss Fonda projektu konkursu cikls – pieteikuma iesniegšana, saziņa, statusa informācija, vērtēšanas procesa rezultāti, līgumi, veiktie maksājumi, atskaišu iesniegšana notiek caur MAP. Lai būtu iespējams pieteikties konkursā un aizpildīt konkursa pieteikuma veidlapu un budžetu, nepieciešams nodrošināt organizācijas pārstāvjiem MAP piekļuvi. Lūdzam ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms 10.05.2024. iesūtīt atbildīgās amatpersonas parakstītu aizpildītu MAP lietotāju izveides veidlapu. Veidlapa pieejama Fonda mājas lapā.

Par reemigrantu saskaņā ar konkursa nolikumu uzskatāma persona (diasporas pārstāvis), kura ir atgriezusies vai pārcēlusies, vai plāno atgriezties vai pārcelties no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes un ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, persona, kurai piešķirts repatrianta statuss, vai persona, kas ir tiesīga iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā Pilsonības likuma izpratnē, kā arī minētās personas ģimenes locekļi (bērns, mazbērns, vecāks, vecvecāks vai laulātais), ja tie atgriežas vai pārceļas no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā kopā ar minēto personu.

Pēc latviešu valodas apmācību nodrošinātāju atlases klienti varēs izvēlēties sev atbilstošāko pakalpojuma sniedzēju, lai kvalitatīvi iegūtu latviešu valodas prasmes līdz augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1). Informācija par apstiprinātajiem pakalpojumu sniedzējiem būs pieejama Fonda tīmekļvietnē, un tā tiks atjaunota līdz ar pakalpojumu sniedzēju loka paplašināšanos. Sekmīgi kursu pabeigušajiem dalībniekiem pēc pieprasījuma būs jānodrošina iespēja kārtot valsts valodas prasmju pārbaudījumu (VISC). Latviešu valodas mācības tiks nodrošinātas gan klātienē, gan attālināti, gan hibrīdmodelī.

Projektu pieteikumus izskatīs vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pa diviem pārstāvjiem no Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas un viens pārstāvis no Latviešu valodas aģentūras. Projektu pieteikumu vērtēšanai var tikt piesaistīti atklātā konkursā atlasīti neatkarīgi eksperti.

 

Līga Āboliņa

Programmas vadītāja
liga.abolina [at] sif.gov.lv