#Jaunumi #medijiem
Elektroniskie mediji

Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) izsludina pieteikšanos uz atklātu projektu pieteikumu konkursu “Komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapacitātes stiprināšana”. Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas raida radio vai televīzijas programmas, stiprināt komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu tehnoloģisko bāzi un infrastruktūru, veicināt to digitalizāciju, personāla izaugsmi, atbilstoši mūsdienu prasībām nodrošinot mediju kapacitātes celšanu. 

Konkursā pieejamais finansējums ir  1 039 000,00 EUR. Projektus iespējams iesniegt trīs kategorijās:

  • (I kategorija) “Atbalsts digitālās vides attīstībai (pakalpojumi)”, kas ietver pakalpojumus tehnoloģiskajai attīstībai, konkurences stiprināšanu digitālajā vidē, aplikāciju, mājaslapu izstrādi vai pilnveidošanu. Kategorijā kopā pieejamais finansējums ir 625 000 EUR, bet maksimālais pieejamais finansējums vienam projektam ir 80 000 EUR.
  • (II kategorija) “Atbalsts tehnoloģiskajai attīstībai (iekārtu iegāde)”, kas ietver elektronisko plašsaziņas līdzekļu modernizāciju, kapacitātes stiprināšanu, iegādājoties atbilstošu tehnisko aprīkojumu (tajā skaitā saistīto programmatūru) savas darbības attīstībai digitālajā vidē. Kategorijā pieejamais finansējums ir 314 000 EUR, bet maksimālais pieejamais finansējums vienam projektam ir 70 000 EUR.
  • (III kategorija) “Atbalsts cilvēkresursu prasmju pilnveidei un izglītošanai”, kas ietver kvalifikācijas celšanu un prasmju pilnveidi elektroniskā plašsaziņas līdzekļa personālam (tostarp satura veidotājiem), digitālo kompetenču attīstīšanu, izglītojošus kursus/seminārus darbiniekiem, tajā skaitā, piesaistot nozares ekspertus. Kategorijā pieejamais finansējums ir 100 000 EUR , bet maksimālais pieejamais finansējums vienam projektam ir 10 000 EUR.

Vienam iesniedzējam kopumā var tikt  apstiprināti divi projektu pieteikumi, bet ne vairāk kā viens pieteikums katrā no kategorijām. Elektroniskais  plašsaziņas līdzeklis, kas atbilst mikrouzņēmuma vai mazā uzņēmuma statusam, var iesniegt projektu pieteikumus visās trijās kategorijās. Savukārt mediji, kas neatbilst mikrouzņēmuma vai mazā uzņēmuma statusam, var iesniegt projektus kategorijā I kategorijā “Atbalsts digitālās vides attīstībai (pakalpojumi)” un II kategorijā “Atbalsts tehnoloģiskajai attīstībai (iekārtu iegāde). Lai iegūtu plašāku informāciju par visiem nosacījumiem projektu sagatavošanai, visi interesenti aicināti iepazīties ar konkursa nolikumu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 8.septembra  plkst. 12.00.  Projekta pieteikumu jāiesniedz elektroniski caur Fonda e-pasta adresi: mediji@sif.gov.lv.

Projektu iesniedzēju ērtībai 2023. gada 16. augustā plkst. 10.00 tiešsaistē notiks informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas. Dalība seminārā tikai ar reģistrāciju: https://forms.office.com/e/GSbNMXQutb .

Projekta īstenošanas un izmaksu attiecināmības periods ir no Fonda padomes lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšanas brīža  līdz ne vēlāk kā 2024.gada 30.decembrim.  Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2024.gada 30.decembrim.

“Spēcīgi mediji ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem. Medijiem kopumā, jo īpaši ziņu medijiem digitālajā laikmetā ir būtiska loma sabiedrības saliedēšanā. Līdz šim raidorganizācijas lielu daļu savu resursu  galvenokārt novirzīja satura veidošanai,  kā rezultātā nav ieguldīti pietiekami līdzekļi investīcijām tehnoloģiju un infrastruktūras pilnveidei, kas nepieciešami darbības digitalizācijai un konkurētspējai ar globāla mēroga tiešsaistes medijiem. Šāds atbalsts medijiem ir vēl nebijis un akūti nepieciešams, lai stiprinātu Latvijas mediju konkurenci digitālajā vidē,” skaidro Fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Fondam ir pieredze vairāku gadu garumā ar Mediju atbalsta fonda konkursu rīkošanu un pieteikumu vērtēšanu, iesaistot starpinstitucionālus ekspertus – vērtēšanas komisiju. Tādējādi Fonds papildu līdz šim īstenotajiem valsts atbalsta mehānismiem medijiem piešķirs arī valsts atbalstu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem digitālās kapacitātes stiprināšanai.  

Par konkursu Atbalsts digitālās vides attīstībai (pakalpojumi)” un “Atbalsts tehnoloģiskajai attīstībai (iekārtu iegāde)” kategorijas projektiem Eiropas Komisija 2023. gada 16. maijā pieņēma lēmumu "Par valsts atbalstu SA.103705 (2022/N) - Latvija - Atbalsts komerciālās  televīzijas un radio apraides digitalizācijai" nosakot, ka šāds atbalsts ir saderīgs ar ES iekšējo tirgu un ir īstenojams. Savukārt valsts atbalsts konkursa kategorijai “Atbalsts cilvēkresursu prasmju pilnveidei un izglītošanai” ir atļauts saskaņā ar Komisijas 2014.gada 17.jūnija Reguluas (ES) Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107.un 108.pantu.

Projektu pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēs projektu pieteikumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā būs pārstāvji no “Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes”, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, VAS “Elektroniskie sakari”, “Kultūras ministrijas” un “Latvijas Mediju ētikas padomes”.

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv  sadaļā "Projektu konkursi". 

 

Vita Kalniņa

Programmas vadītāja
vita.kalnina [at] sif.gov.lv