NVO
project

Lai Latvijas nevaldības organizācijas (NVO) varētu piedalīties ārvalstu fondu finansētos projektos, kas vērsti uz sabiedrības labklājības celšanu, Sabiedrības integrācijas fonds 1. aprīlī izsludinājis atklātu projektu pieteikumu konkursu programmā “Līdzfinansējuma programma”. Līdz 2021.gada 27.jūlijam ir iesniegti un apstiprināti 10 līdzfinansējuma pieteikumi.

Atbalstīto projektu tēmas aptver dažādas sabiedrībai būtiskas jautājumus, starp tām – sabiedrības līdzdalības iespējas; pilsoniskās sabiedrības aktivizācija par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas nākotni, Eiropas Savienības vispārējo darbību un Latvijas ietekmi uz ES lēmumu pieņemšanu; mazaizsargāto grupu neredzamo dzīvju stāsti; starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijas izvērtēšana; dabas aizsardzība; kopienu māksla un sieviešu tiesību aizsardzība. Programmas ietvaros līdzfinansējuma saņēmēju vidū ir biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, biedrība “Radošās Idejas”, Ruckas mākslas fonds, biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, nodibinājums “Fonds Initium”, nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”, Sabiedrības Līdzdalības Fonds un biedrība “Centrs MARTA”.

Vairums ārvalstu projektu konkursu prasības nosaka, ka projekta īstenotājiem ir jānodrošina vismaz 10-30% līdzfinansējums no saviem līdzekļiem. Lai iedrošinātu Latvijas NVO ārvalstu fondu apguvē un sekmētu jaunu pakalpojumu attīstību, kā arī mazinātu Covid-19 ietekmi uz nevaldības sektoru, no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2021.gadā piešķirti līdzekļi, kas nosegtu līdzfinansējuma daļu.

“Programmas mērķis ir veicināt NVO līdzdalību ārvalstu fondu finansētu projektu īstenošanu, kas vērsti uz starptrautiskajai un mūsu sabiedrībai svarīgu jautājumu identificēšanu un kopīgu risināšanu, tā stiprinot pilsoniskās sabiedrības attīstību, vienlaikus efektīvi veicinot Latvijas ekonomikas un nevaldības sektora atveseļošanos. Pēc Latvijas pilsoniskās alianses aprēķiniem aptuveni 100 000 EUR līdzfinansējums NVO sektoram gadā nodrošina 1,5 – 4 milj. EUR ārvalstu donoru finansējuma piesaisti Latvijā 2 gadu periodā,” stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Sabiedrības integrācijas fonds turpina programmā pieņemt pieteikumus līdz 2021.gada 30.septembrim. Kopējais programmas ietvaros pieejamais finansējums projektu īstenošanai ir 425 000 EUR, un vienam līdzfinansējuma saņēmējam pieejamais maksimālais finansējums programmas ietvaros ir 100 000 EUR. Savukārt pēc līgumu noslēgšanas ar biedrībām par 10 līdzfinansējuma pieteikumiem, programmas ietvaros pieejamais finansējums būs 286 791,15 EUR.

Līdzfinansējums tiek piešķirts NVO projektiem, kuri uzsākti līdz 2021.gadam vai tiks uzsākti 2021.gadā un kuri tiks īstenoti vismaz vienā no šādām jomām: interešu pārstāvība, pilsoniskā līdzdalība un demokrātija, cilvēktiesības, dažādības veicināšana, izglītība, sociālā palīdzība, vardarbības mazināšana, bērnu tiesību aizsardzība, vides aizsardzība, jaunatne, kultūra, lauku attīstība, migrācijas jautājumi, NVO savstarpējā sadarbība Eiropas Savienības un pasaules līmenī un piederība Eiropas Savienībai.