Jaunumi

attels

Sabiedrības integrācijas fonds ESF projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros no 2018.gada īsteno motivācijas programmu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai dzimuma dēļ.

Sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un mācību centriem šajā laika periodā motivācijas programma tika īstenota 20 Latvijas novados, un 1444 personas saņēma palīdzību savu grūtību pārvarēšanā un psihosociālu problēmu risināšanā.

Vairums programmas dalībnieku ir bezdarbnieki ar ļoti komplicētu sociālo portretu, kuru grūtības integrēties darba tirgū, lai gūtu ienākumus no algota darba savu pamatvajadzību apmierināšanai, papildus atstumtības dimensijām visbiežāk ir saistītas ar citām individuālām problēmām, kā veselības, saskarsmes, uzvedības, finansiālām, mājokļa u.c. problēmām, sociālo prasmju trūkumu un zemu nodarbinātības spējas līmeni. Tika sniegta praktiska palīdzība - sniegts atbalsts un sniegta palīdzība dokumentu iesniegšanai VDEĀK invaliditātes piešķiršanai, sniegta praktiska/juridiska palīdzība, palīdzot dzēst parādsaistības par komunālajiem pakalpojumiem, nokārtot mantojuma tiesiskās attiecības, uzturlīdzekļus, dokumentu sagatavošanā sociālā uzņēmuma dibināšanai, iegūtas tiesības lietot pašvaldības sociālo dzīvokli, sniegta palīdzība, lai saņemtu pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādē.

Ņemot vērā, ka cilvēki, kas ilgāku laiku bijuši bezdarbnieki, izjūt mazāku uzticēšanos saviem līdzcilvēkiem un sabiedrībai kopumā, kā arī cieš no pazeminātas pašapziņas, tika izveidotas profesionāļu komanda, kurā līdzās sociālajam darbiniekam/pārmaiņu aģentam darbojās gan psihologs, gan karjeras konsultants, gan jurists. Tika nodrošinātas gan individuālās, gan grupu konsultācijas, organizētas pašpalīdzības grupas. Tas sniedza iespēju ne tikai strādāt ar klientiem grupu nodarbībās, tādējādi motivējot viņu uz tālāku darbību, bet arī apzināt un atrisināt katra klienta individuālos dzīves jautājumus, tādējādi veidojot stabilu pamatu viņa nākotnes virzībai. Bieži speciālistu konsultācijas mainīja ne vien klienta, bet visu viņa ģimenes dzīvi, uzlabojot gan psiholoģisko gaisotni ģimeni.

Katra individuāla programmas dalībnieka sasniedzamais rezultāts sešos mēnešos ir bijis individuāli atšķirīgs – ja kādam mērķa grupas pārstāvim tas var būt darba līgums, tad citam indivīdam sasniegums var būt sociālās situācijas lejupslīdes apstādināšana un esošā sociālās funkcionēšanas līmeņa saglabāšana. Motivācijas programmas rezultātā 696 cilvēkiem izdevās palīdzēt iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā, kā arī ļoti daudzos gadījumos ir profesionāli novērojamas pozitīvas un nozīmīgas izmaiņas programmas dalībnieka uzvedībā un dzīvē.

Infografika par sniegto atbalstu 2018-2020

Motivācijas programma un atbalsta pasākumi cilvēkiem, kas vēlas iekļauties nodarbinātībā un izglītībā, tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

 

Kontaktinformācija:

Kristīne Kļukoviča
Sabiedrības integrācijas fonds
Motivācijas programmas koordinatore
Tālrunis: 26434764
e-pasts: ">kristine.klukovica@sif.gov.lv