Jaunumi NVO
pc

Lai Latvijas nevaldības organizācijas (NVO) varētu piedalīties ārvalstu fondu finansētos projektos, kas vērsti uz sabiedrības labklājības celšanu, Sabiedrības integrācijas fonds 1. aprīlī izsludināja atklātu projektu pieteikumu konkursu programmā “Līdzfinansējuma programma”. Līdz 30.septembrim programmas ietvaros kopā saņemti un apstiprināti 20 līdzfinansējuma pieteikumi 321 000 EUR vērtībā. 

Atbalstīto projektu tēmas aptver dažādas sabiedrībai būtiskas jautājumus, starp tām – sabiedrības līdzdalības iespējas; dabas aizsardzība; pilsoniskās sabiedrības aktivizācija par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas nākotni, Eiropas Savienības vispārējo darbību un Latvijas ietekmi uz ES lēmumu pieņemšanu; mazaizsargāto grupu neredzamo dzīvju stāsti; starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijas izvērtēšana; kopienu māksla, bērnu un sieviešu tiesību aizsardzība u.c..  

Programmas ietvaros līdzfinansējuma saņēmēju vidū ir “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, “Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS”, “Radošās Idejas”, “Ruckas mākslas fonds”, “Latvijas Pilsoniskā alianse”, “Fonds Initium”, “Latvijas Dabas fonds”, “Baltijas Vides Forums”, “Zaļā brīvība”, “Vides izglītības fonds”, “Vides risinājumu institūts”, "Kultūras un izglītības biedrība", “Sabiedrības Līdzdalības Fonds”,  “Centrs Dardedze” un “Centrs MARTA”. 

““Līdzfinansējuma programma” ir būtisks atbalsta rīks nevaldības sektoram, lai nodrošinātu to, ka pilsoniskā sabiedrība attīstās un audzē savu kapacitāti, veicinot papildu finanšu kanālu apguvi. Vienlaikus līdzfinansējuma projekti piesaista daudz lielākus naudas līdzekļus būtisku problēmu risināšanai, jo paralēli valsts atbalstam tiek piesaistīts ārvalstu finansējums. Aptuveni 100 000 EUR līdzfinansējums NVO sektoram gadā nodrošina 1,5 – 4 milj. EUR ārvalstu donoru piesaisti Latvijā 2 gadu periodā, kas ir nozīmīgs apjoms, lai līdzīgas iniciatīvas tiktu atbalstītas arī nākotnē,” norāda Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce. 

Vairums ārvalstu projektu konkursu prasības nosaka, ka projekta īstenotājiem ir jānodrošina vismaz 10-30% līdzfinansējums no saviem līdzekļiem. Lai iedrošinātu Latvijas NVO ārvalstu fondu apguvē un sekmētu jaunu pakalpojumu attīstību, kā arī mazinātu Covid-19 ietekmi uz nevaldības sektoru, no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2021.gadā tika piešķirti līdzekļi, kas nosegtu līdzfinansējuma daļu. 

“Līdzfinansējuma programmas” mērķis ir veicināt NVO līdzdalību ārvalstu fondu finansētu projektu īstenošanu, kas vērsti uz starptautiskajai un mūsu sabiedrībai svarīgu jautājumu identificēšanu un kopīgu risināšanu, tā stiprinot pilsoniskās sabiedrības attīstību, vienlaikus efektīvi veicinot Latvijas ekonomikas un nevaldības sektora atveseļošanos.  

Līdzfinansējums tika piešķirts NVO projektiem, kuri uzsākti līdz 2021.gadam vai tiks uzsākti 2021.gadā un kuri tiks īstenoti vismaz vienā no šādām jomām: interešu pārstāvība, pilsoniskā līdzdalība un demokrātija, cilvēktiesības, dažādības veicināšana, izglītība, sociālā palīdzība, vardarbības mazināšana, bērnu tiesību aizsardzība, vides aizsardzība, jaunatne, kultūra, lauku attīstība, migrācijas jautājumi, NVO savstarpējā sadarbība Eiropas Savienības un pasaules līmenī un piederība Eiropas Savienībai. 

Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi".

Zane Jēkabsone

Sabiedrisko attiecību speciāliste
zane.jekabsone [at] sif.gov.lv