Jaunumi NVO
bilde

Lai atbalstītu Latvijas nevaldības organizācijas (NVO) ārvalstu fondu finansēto projektu īstenošanai, kas vērsti uz saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludina atklātu pieteikumu konkursu programmā "Līdzfinansējuma programma" (turpmāk – programma). Šogad pieejamais līdzfinansējums ir 98 700 EUR.

Līdzīgi kā 2022. gadā, arī 2023. gadā līdzfinansējums tiks piešķirts NVO projektiem, kuru mērķis ir veicināt interešu pārstāvību, pilsonisko līdzdalību un demokrātiju, cilvēktiesību, tai skaitā bērnu tiesību aizsardzību, dažādību un iekļaušanos, izglītības attīstību, ar sociālo palīdzību, vardarbības mazināšanu, kultūru,  jaunatni vai migrāciju saistītu jautājumu risināšanu. Atbalsts plānots NVO projektiem, kas sekmē NVO savstarpēju sadarbību Eiropas Savienības un pasaules līmenī, kā arī piederības veicināšanu Eiropas Savienībai. Balstoties uz aktualitāti 2022. gadā, šogad programmas līdzfinansējumam var pieteikties NVO, kuru īstenotie projekti atbalsta arī  kritiskās domāšanas un pilsoniskās apziņas attīstību, sabiedrības noturību pret dezinformāciju.

“Līdzfinansējuma programma" ir būtisks atbalsts ne tikai NVO projektu īstenošanai, bet vienlaikus sniedz lielu ārvalstu investīciju piesaisti Latvijā. 2022. gadā ar SIF sniegto līdzfinansējumu 64 430 EUR, NVO piesaistīja 24 reizes lielāku ārvalstu fondu finansējumu 1 527 870 EUR apmērā dažādu sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā. Ņemot vērā programmas nozīmīgumu, rūpīgi sekosim pieprasījumam, ja projektu pieteikumu apjoms būs lielāks nekā programmā pieejamais finansējums, tad meklēsim veidus kā nākotnē piesaistīt vēl lielāku līdzfinansējumu.” stāsta SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce. 

Lai nodrošinātu līdzfinansējumu nepieciešamajā apmērā, šogad pirmo reizi programmas finansējums tiks piešķirts makro un mikro līmenī, kur makro līmenī iespējams pieteikties uz 30 000 EUR atbalstu vienam pieteikumam un mikro līmenī līdz 15 000 EUR līdzfinansējumam vienam pieteikumam. Šādas izmaiņas ieviestas, ņemot vērā, ka ārvalstu fondu finansētajiem projektiem līdzfinansējums parasti nepieciešams robežās no 20 līdz 30%.

Šajā gadā ieviestas izmaiņas konkursa organizācijas procesā, pieteikumu iesniegšana notiks kārtās nevis ilgākā periodā ar vērtēšanu paralēli iesniegšanai. Konkursa kārtas tiks organizētas ne retāk kā reizi ceturksnī atkarībā no programmas finansējuma pieejamības. Pieteikumu iesniegšanas termiņš pirmajā kārtā ir ne vēlā kā līdz 2023. gada 4. aprīļa plkst.17.00.

Tāpat kā 2022. gadā, arī šogad uz  līdzfinansējuma pieteikuma iesniegšanas brīdi, pieteikuma iesniedzējam jābūt noslēgtam līgumam par ārvalstu fondu finansēta projekta īstenošanu.

Projektu pieteikumus izskatīs vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Kultūras ministrijas, Tieslietu ministrijas, Labklājības ministrijas un divi SIF pārstāvji.  

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi".  Nepieciešamības gadījumā iespējama konsultācija ar programmas vadītāju Lieni Vārslavāni, rakstot uz liene.varslavane@sif.gov.lv.

Liene Vārslavāne

Nodaļas vadītāja vietniece
liene.varslavane [at] sif.gov.lv