#Jaunumi #NVO
Līdzfinansējuma programma

Lai atbalstītu Latvijas nevaldības organizācijas (NVO) ārvalstu fondu finansēto projektu īstenošanai, kas vērsti uz saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību, Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) izsludina atklātu pieteikumu konkursu programmā "Līdzfinansējuma programma" (turpmāk – programma). Šogad pieejamais līdzfinansējums ir 98 700 EUR.

Nemainīgi kā iepriekšējos gados arī 2024. gadā līdzfinansējums tiks piešķirts NVO projektiem, kuru mērķis ir veicināt interešu pārstāvību, pilsonisko līdzdalību un demokrātiju, cilvēktiesību, tai skaitā bērnu tiesību aizsardzību, dažādību un iekļaušanos, izglītības attīstību, ar sociālo iekļaušanu, vardarbības mazināšanu, kultūru,  jaunatni vai migrāciju saistītu jautājumu risināšanu. Atbalsts plānots NVO projektiem, kas sekmē NVO savstarpēju sadarbību Eiropas Savienības un pasaules līmenī, kā arī piederības veicināšanu Eiropas Savienībai.  Iesniegt līdzfinansējuma pieteikumus aicināti arī NVO, kuru īstenotie projekti atbalsta kritiskās domāšanas, pilsoniskās apziņas attīstību un sabiedrības noturību pret dezinformāciju.

"Līdzfinansējuma programma" ir būtisks atbalsts ne tikai starptautisku NVO projektu īstenošanai, bet vienlaikus sniedz lielu ārvalstu investīciju piesaisti Latvijā. 2023. gadā līdzfinansētie  projekti ar SIF sniegto finansējumu 75 810, 64 EUR, NVO varēja piesaistīt gandrīz 23 reizes lielāku ārvalstu fondu finansējumu - 1 733 649,66 EUR EUR apmērā dažādu sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā," stāsta SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.  

NVO ārvalstu fondu finansētu projektu, kuri uzsākti līdz 2024.gadam vai tiks uzsākti 2024.gadā, īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu pilnā vai daļējā apmērā Programmas ietvaros plānots piešķirt 2024.gadā plānotajām projekta aktivitātēm. Programmas izmaksu attiecināmības periods ir no 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim. Tāpat nemainīgs paliek nosacījums, ka līdzfinansējuma pieteikuma iesniegšanas brīdi, pieteikuma iesniedzējam jābūt noslēgtam līgumam par ārvalstu fondu finansēta projekta īstenošanu.

Lai nodrošinātu līdzfinansējumu nepieciešamajā apmērā, no 2023. gada programmas finansējums tiek piešķirts makro un mikro līmenī, kur makro līmenī iespējams pieteikties uz 30 000 EUR atbalstu vienam pieteikumam un mikro līmenī līdz 15 000 EUR līdzfinansējumam vienam pieteikumam.

Pieteikumu atlase tiek īstenota vienā kārtā, bet, ja šajā kārtā tiks atbalstīti līdzfinansējuma pieteikumi par mazāku kopsummu nekā pieejamais programmas finansējums, tad atlase var tikt organizēta atkārtoti, izsludinot nākamo kārtu ne retāk kā vienu reizi ceturksnī, pēdējo kārtu plānojot ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2024.gada 20.oktobrta plkst.17.00. Līdzfinansējuma pieteikuma iesniedzējs konkursa katrā kārtā var iesniegt vienu pieteikumu.

Līdzfinansējuma pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2024. gada 6. maija plkst. 23.59.

Konkurss tiek organizēts ar pieteikšanos Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformā (MAP).  Kopš 2023. gada nogales viss Fonda projektu konkursu cikls – pieteikuma iesniegšana, saziņa, statusa informācija, vērtēšanas procesa rezultāti, līgumi, veiktie maksājumi, atskaišu iesniegšana notiek caur MAP. Lai būtu iespējams pieteikties konkursā un aizpildīt konkursa pieteikuma veidlapu un budžetu, nepieciešams nodrošināt organizācijas pārstāvjiem MAP piekļuvi. Lūdzam ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms 06.05.2024. iesūtīt atbildīgās amatpersonas parakstītu aizpildītu MAP lietotāju izveides veidlapu. Veidlapa pieejama Fonda mājas lapā.

Līdzfinansējuma pieteicēju ērtībai 2024. gada 17.aprīlī plkst. 10.00 tiešsaistē notiks informatīvais seminārs, kur būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms pieteikuma iesniegšanas, kā arī uzzināt būtiskāko informāciju par MAP lietošanu. Pieteikties dalībai seminārā iespējams, rakstot uz e-pastu liene.varslavane@sif.gov.lv  un norādot savu vārdu, uzvārdu, kā arī pārstāvēto NVO.

Līdzfinansējuma pieteikumus izskatīs vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Kultūras ministrijas, Tieslietu ministrijas, Labklājības ministrijas un 2 Fonda pārstāvji. Nepieciešamības gadījumā var tikt piesaistīti eksperti, lai gūtu pārliecību, ka līdzfinansējuma pieteikums atbilst programmas mērķim

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformā (MAP). Informācija par MAP lietošanu pieejama www.sif.gov.lv  sadaļā Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platforma (MAP)"

 

 

Liene Vārslavāne

Nodaļas vadītāja vietniece
liene.varslavane [at] sif.gov.lv