Sociālās inovācijas
sociālās inovācijas

Sabiedrības integrācijas fonds Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas ietvaros īstenos projektu “Sociālo inovāciju kompetences centri – kapacitātes celšana ilgtspējīgai sabiedrībai” ar mērķi atbalstīt sociālās inovācijas dalībvalstīs.

Sociālo inovāciju mērķis ir mainīt sociālo kontekstu, veicinot arī pilsoniskās sabiedrības dalībnieku iesaisti un ceļot to rīcībspēju, tostarp jaunu politikas pieeju izstrādē. Šie jaunie risinājumi var būt jauni produkti, pakalpojumi, modeļi, procesi, likumi, organizācija, metode, sociālo problēmu risinājumi, prakse un citi veidi, kas vienlaikus atbilst sociālajai vajadzībai un noved pie jaunām vai uzlabotām spējām un attiecībām, kā arī līdzekļu un resursu lietderīgāka pielietojuma.

Nepieciešamība attīstīt sociālās inovācijas Latvijā ir ietverta kā uzdevums arī jaunajā plānošanas dokumentā – pamatnostādņu projektā “Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”, kuru izstrādā Labklājības ministrija sadarbībā ar līdzatbildīgajām institūcijām. Pamatnostādņu projekts paredz palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un atbilstību mērķa grupas vajadzībām, citu starpā arī attīstot sociālās inovācijas, tai skaitā, digitālus un tehnoloģiskus risinājumus, sociālo pakalpojumu sniegšanā.

“Strauji mainīgajā pasaulē sociālā inovācija kļūst arvien nozīmīgāka, lai risinātu dažādas problēmas, ar kurām saskaras Eiropas iedzīvotāji. Pāreja uz zaļo ekonomiku, demogrāfiskās izmaiņas, pāreja uz informāciju tehnoloģijās balstītu ekonomiku, COVID-19 krīze un arī ar migrāciju saistīti jautājumi jau ir sākuši pārveidot darba, izglītības un sociālo pakalpojumu pasauli. Sociālā inovācija paredz aktuālo sociālo problēmu risinājumu izstrādi un ieviešanu praksē, radot jaunu sadarbības kultūru un veicinot sociālo progresu sabiedrībā,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.  

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar partneriem no Spānijas, Zviedrijas un Francijas. Starptautiskās sadarbības ietvaros projekta dalībnieki dalīsies labajā praksē un identificēs galvenos šķēršļus, kas kavē sociālo inovāciju attīstību. Darbības ietvaros Latvijā tiks izmēģināti viens vai divi veiksmīgi sociālo inovāciju projekti, kuru īstenošanai tiks veiktas arī iesaistīto pušu apmācības. Apmācības nodrošinās pārstāvji no tām partnervalstīm, kurās iepriekš minētie sociālo inovāciju projekti jau veiksmīgi īstenoti.

Tāpat tiks analizētas sociālo inovāciju kompetences centru izveides stratēģijas vai uzlabošanas iespējas projektā iesaistītajās valstīs, tostarp tiks izstrādāts rīcības plāns sociālo inovāciju kompetenču centra izveidei Latvijā. Projekts dos iespēju labās prakses apmaiņas rezultātā veikt nacionālo kompetences centru struktūru izveidi vai to stiprināšanu, atkarībā no tā, vai attiecīgajā dalībvalstī šāds centrs jau ir izveidots vai tiks veidots. Latvijā projekta ietvaros citu starpā tiks identificēta pastāvošā sociālo inovāciju ekosistēma, tāpat tiks veikta iesaistīto pušu kartēšana un to loma sociālo inovāciju kompetenču centra izveidē un darbībā.

Projekta noslēgumā Latvijā tiks organizēta starptautiska konference, kuras laikā tiks apkopoti projekta rezultāti un pārrunātas rezultātu ilgtspējas iespējas.

Sabiedrības integrācijas fonds projektu īstenos sadarbībā ar Spānijas Darba un sociālās ekonomikas ministriju, Spānijas Valsts sekretāru sociālo tiesību jautājumos, Zviedrijas Sociālo inovāciju forumu, Zviedrijas bezpeļņas organizāciju “Tiecies uz pārmaiņām” (no angļu valodas “Reach for Change”), Zviedrijas bezpeļņas organizāciju “Inkludera” un Francijas sociālās ekonomikas un sociālo inovāciju aģentūru “Avise”. 

Projekta ilgums ir 24 mēneši un kopējais finansējums ir 1 064 413 euro, no tā Eiropas Komisija sedz 80 % no attiecināmajām izmaksām jeb 851 530 euro.