Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2016 > NVO atvērto durvju dienas Latgales pierobežā

sif-jauns-kras


NVO atvērto durvju dienas Latgales pierobežā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2016

Search projects

Projekta vispārējais mērķis: Veicināt NVO organizētu pasākumu, kas sekmē sabiedrības informētību, veicina izglītotību par valstī notiekošajiem procesiem un motivē iekļauties līdzdalību un līdzdarbības demokrātiju attīstošās aktivitātēs, ieviešanu atbilstoši Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" darbības virziena "Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm" noteiktajiem mērķiem.

Projekta mērķis: Noorganizēt Latgales pierobežā piecus informatīvus pasākumus, kas sekmēs vietējo kopienu pārstāvju izpratnes veidošanos par pilsonisko līdzdalību un informēs par iespējām, ko demokrātijas stiprināšanā sniedz iesaistīšanās NVO.

Projekta uzdevumi:

1) Latgales pierobežas novadu centros noorganizēt piecus informatīvus izglītojošus pasākumus, kuros kopā piedalīsies 600 vietējie iedzīvotāji.
2) Noorganizēt pieredzes apmaiņas braucienu brīvprātīgajiem darbiniekiem.
3) Nodrošināt projekta publicitāti.

Projekta aktivitātes:

1) Informatīvi izglītojošo pasākumu sagatavošana (kas ietver: informatīvo un radošo darbnīcu uzdevumu un materiālu sagatavošu, teātra viencēliena iestudējuma sagatavošanu)
2) Informatīvi izglītojošu pasākumu norise – 5 pasākumi
3) Informatīva sanāksme/ pasākumu norises novērtējums – 2 pasākumi
4) Noorganizēt pieredzes apmaiņas brauciens brīvprātīgajiem darbiniekiem – 8 dalībnieki
5) Nodrošināt projekta informācijas un publicitātes pasākumus:
• apmaksāta publikācija laikrakstā- 2 gab.
• informācija biedrības mājas lapā www.baltamaja.lv – 1 reizi mēnesī
• sagatavotas un izsūtītas preses relīzes - 5 gab.

Projekta mērķa grupas:
1) Biedrības no Latgales pierobežas novadiem- 10 organizācijas
2) NVO no Latgales pierobežas novadiem pārstāvji - brīvprātīgie darbinieki, biedri- 100 pārstāvji
3) Vietējie iedzīvotāji no Latgales pierobežas novadiem – 500 personas

Sagaidāmie projekta rezultāti:

1) 10 NVO sniegta informācija, kas sekmēs organizāciju turpmāku attīstību, veicinās tās aktīvāk iesaistīties līdzdalību un līdzdarbības demokrātiju attīstošās aktivitātēs un motivēs darbam ar vietējo kopienu.
2) 100 Latgales pierobežas novadu NVO pārstāvji gūs labās prakses piemērus darbam ar vietējo kopienu un tiks motivēti aktīvāk iesaistīties brīvprātīgajā darbā.
3) 500 vietējie iedzīvotāji no Latgales pierobežas novadiem uzlabos savas zināšanas par Latvijas valstī notiekošajiem līdzdarbības demokrātijas procesiem, par iespējām iekļauties demokrātiju attīstošās aktivitātēs; līdzdalība projekta pasākumos sekmēs vietējo iedzīvotāju sadarbību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.
4) Projekta informācijas un publicitātes pasākumi sniegs informāciju sabiedrībai par projektu, veicinās projekta atpazīstamību, popularizēs NVO fonda programmu.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 4497,48 EUR / 3 160.85 LVL;
Project number: 2016.LV/NVOF/PSA/058
Project Promoter: Biedrība "Baltā māja"
Field of activity: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Place of implementation: Latgale Region
Legal address: Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Duration of the project: 01.06.2016.- 30.09.2016.
Status: Noslēgts līgums