Печатать |

Начало > Фонд интеграции общества > Участие в проектах > ESF Dažādības veicināšana

Sociālekonomiskais atbalsts patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

sif-lv-esf

Kādēļ?

Saasinoties bēgļu krīzei pasaulē, vairāk kā 60 miljoni cilvēku ir devušies bēgļu gaitās, cenšoties saņemt palīdzību, lai izvairītos/paglābtos no kara, vajāšanas, cilvēktiesību pārkāpumiem, nevienlīdzīgas ekonomiskās attīstības vai dabas katastrofām, meklējot patvērumu ne tikai savas valsts robežās, bet arī Eiropā, t.sk. Latvijā. Patvēruma meklētāji Latvijā ierodas kopš 1998. gada un līdz 2017. gadam starptautisko aizsardzību lūgušas 2513 personas, no kurām bēgļa statuss piešķirts 157 personām, bet alternatīvais statuss 514 personai.

No 2016. gada sākuma Latvija uzņem arī patvēruma meklētājus Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pārvietošanas programmas ietvaros. Atbilstoši ES solidaritātes principiem ir veikta patvēruma meklētāju pārdale no Itālijas, Grieķijas un Turcijas starp ES dalībvalstīm, atbilstoši katrai dalībvalstij noteiktajai kvotai. Kopumā Latvija divu gadu laikā apņēmās uzņemt 531 personas no Grieķijas (295), Itālijas (186) un Turcijas (50), kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Līdz 2018. gada 1.jūnija Latvija ir izpildījusi savas saistības 70% apmērā no apņemšanās, t.i., kopā pārvietotas 374 personas, t.sk., 294 personas no Grieķijas, 34 no Itālijas un 46 no Turcijas.

Lai palīdzētu patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu krīzes situācijas risināšanā, sekmētu sociālekonomisko iekļaušanos un integrāciju Latvijā, no 2016. gada 6. aprīļa projekta ietvaros tiek īstenots sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums. Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts gan patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi ES pārvietošanas programmas ietvaros, gan personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi, gan personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

342 - patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu, kas saņēmuši sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus 2016.gadā. Klienta sociālais portrets 2016

658 - patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu, kas saņēmuši sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus 2016./2017.gadā. Klienta sociālais portrets 2016./2017

786 - patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu, kas saņēmuši sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus 2016./2017./2018.gadā. Klienta sociālais portrets 2016/2017/2018

940 - patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu, kas saņēmuši sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus 2016./2017./2018./2019.gadā. Klienta sociālais portrets 2016/2017/2018/2019

Aslym seekers, persons with subsidiary protection status and refugees social portrait 2016/2017/2018/2019

Aslym seekers, persons with subsidiary protection status and refugees social portrait 2016/2017/2018

Aslym seekers, persons with alternative status and refugees social portrait 2016/2017

Aslym seekers, persons with alternative status and refugees social portrait 2016

No 2016. gada 6. aprīļa līdz 2018. gada 31. decembrim sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu kopumā saņēma 786 personas, no tiem 374 personas, kas pārvietotas ES pārvietošanas programmā, un 412 personas, kas ieradušās Latvijā patstāvīgi. Sociālie darbinieki un sociālie mentori ir snieguši atbalstu 471 vīriešiem un 315 sievietēm.

2018.gadā, salīdzinot ar 2016.gadu un 2017.gadu, ir apkalpots ievērojami mazāks patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu skaits. ES pārvietošanas programmas ietvaros 2018.gadā tika pārvietotas 7 personas no Eritrejas, t.i., 1.87 % no kopēji pārvietoto patvēruma meklētāju skaita un turpmākā pārvietošanas programma tika pārtraukta uz nenoteiktu laiku.

Aktivitātes mērķis:

Nodrošināt sociālekonomiskā iekļaušanas procesa īstenošanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, lai paaugstinātu personas sociālās funkcionēšanas spējas un integrāciju sabiedrībā.

Lai sasniegtu aktivitātes mērķi, patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu (turpmāk – klienti) tiek piedāvāti sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumi.
Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumi tiek nodrošināti klientiem kamēr viņi vēl ir patvēruma meklētāja statusā. Pēc bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanas, persona var saņemt vai var turpināt saņemt sociālā darbinieka pakalpojumus līdz brīdim, kad tiek izpildīts individuālais sociālekonomiskais iekļaušanas plāns vai uz laiku, kas nepārsniedz 12 (divpadsmit) mēnešus pēc statusa iegūšanas dienas. Savukārt sociālā mentora pakalpojumu persona var saņemt vai turpināt saņemt uz laiku, kas nepārsniedz 12 (divpadsmit) mēnešus pēc statusa iegūšanas dienas.

Kvalitatīvai un efektīvai pakalpojuma sniegšanai sociālajam darbiniekam un sociālajiem mentoriem ir noteikti veicamie pamatuzdevumi un pienākumi:

Sociālais darbinieks:

Sociālais mentors:

Ikmēneša aktualitātes:

Izvērtējumi:

Infografikas:

Aktivitātes norises laiks: 2016.gada 2.ceturksnis – 2022.gada 1.ceturksnis

Kas to dara?

Finansējuma saņēmējs – Sabiedrības integrācijas fonds.

Publisko iepirkumu likuma kārtībā izraudzīti pakalpojuma sniedzēji, kas nodrošina sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu:

Ko mēs vēlamies sasniegt?
Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums uzskatāms par pilnvērtīgi sniegtu, ja tā īstenošanas rezultātā tiek sasniegts pakalpojuma sniegšanas mērķis un izpildīts personas individuālais sociālekomoniskās iekļaušanās plāns.

Kontaktinformācija:
Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 29249232
e-pasts:

 


Дата печати: 24.11.20