Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu p[..]

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2017.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros

sif-km

 

Latvijas valsts budžeta finansētā programma "NVO fonds"

2017.gada projektu iesniegumu konkurss

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2017.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros.

Programmas mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprināt demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, finansiāli atbalstot pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, nodrošināt demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanu un pakalpojumu sniegšanu.

Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus trīs darbības virzienos:

 • "NVO darbības stiprināšana" – mērķis - organizētas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un NVO darbības atbalsts, stiprinot NVO institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinot finansiālu atbalstu regulārai un ilglaicīgai NVO līdzdalībai valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarbībai valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā;
 • "Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm" – mērķis - demokrātisko vērtību un cilvēktiesību ievērošanas stiprināšana, pilsoniskās līdzdalības veicināšana, Latvijas iedzīvotāju cilvēkdrošības spēcināšana un dzīves kvalitātes uzlabošana, sociālās atbildības veicināšana kopienā, Latvijas simtgades pasākumu īstenošana, finansiāli atbalstot NVO projektus attiecīgās atbalsta jomās;
 • "NVO interešu aizstāvības stiprināšana" – mērķis - atbalstīt NVO, kas veic interešu aizstāvības darbību sabiedriskā labuma darbības jomās, sekmējot pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā un veicinot NVO interešu aizstāvības darbības neatkarību no publiskās pārvaldes nozares pārraugošās ministrijas ietekmes.

Katrs projekta iesnieguma iesniedzējs konkursā drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu.

Kopējais 2017.gada konkursa ietvaros projektiem pieejamais programmas finansējums ir 380 000,- EUR.

Projekta iesniegumu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajām prasībām un šādiem nosacījumiem:

 1. tā darbojas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā;
 2. tā darbojas sabiedrībā būtisku problēmu risināšanā, plašākas sabiedrības interesēs, valstisku mērķu sasniegšanā, veicinot sabiedrības līdzdalību, t.sk. mazākumtautību biedrības un NVO resursu centri;
 3. tā ir bezpeļņas organizācija, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, kam nav peļņas gūšanas rakstura, un peļņu, kas gūta no biedrības un nodibinājuma veiktās saimnieciskās darbības, nesadala starp biedrības biedriem vai nodibinājuma dibinātājiem;
 4. tā ir brīvprātīgo personu apvienība, kuru brīvprātīgi nodibinājušas un tajā brīvprātīgi darbojas fiziskas vai juridiskas personas;
 5. tā nedarbojas tikai savās interesēs vai savu biedru komerciālajās, profesionālajās vai politiskajās interesēs, tās mērķis ir darboties plašākas sabiedrības labā, risinot jautājumus, kas saistīti ar atsevišķu iedzīvotāju grupu vai visas sabiedrības labklājību;
 6. tā ir juridiska persona, kura darbojas saskaņā ar dibinātāju apstiprinātiem statūtiem;
 7. tai ir noteikta organizatoriskā struktūra un izveidotas pārvaldes institūcijas, tiek sniegti darbības pārskati;
 8. tā ir neatkarīga no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām partijām vai komerciālām organizācijām.

Programmas „NVO fonds" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2016.gada 12.decembris. Projektu iesniegumus var iesniegt:

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

Dokumenti