sif-jauns-kras


Latvijas Dabas fonda kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedrības informēšanā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2017

Поиск проектов

Projekts paredz turpināt LDF sekmīgo darbu lēmumu pieņemšanas procesos, aktīvi sadarbojoties ar citām nacionāla līmeņa NVO, Lietuvas un Igaunijas NVO, kā arī starptautiskajām NVO tīklu organizācijām. Īpašs uzsvars tiks likts uz divām aktuālākajām dabas aizsardzības tēmām – mežu aizsardzību un lauku politiku. Tiks izstrādāts pētījums par meža vecuma struktūras izmaiņām Latvijā pēdējos 10 gados, un tā rezultāti sabiedrībai viegli uztveramā veidā tiks komunicēti sociālajos tīklos un medijos. Galvenais akcents komunikācijā tiks likts uz vecu mežu nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā, kā arī to nozīmi rekreācijā un citos meža ekosistēmas sniegtajos pakalpojumos.

Sakarā ar to, ka Eiropas Komisija 2017. gada janvārī plāno uzsākt sabiedrisko konsultāciju par Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2020. gada, LDF aktīvi iesaistīsies šajā procesā. Kopā ar sadarbības organizācijām Latvijā un ES, izstrādāsim redzējumu par KLP, it īpaši koncentrējoties uz bioloģiskās daudzveidības jautājumiem, kā arī rosināsim publisko diskusiju un sabiedrības iesaistīšanos konsultāciju procesā. Aktīvi komunicēsim šos jautājumus ar sabiedrību.

Arvien palielinoties sociālo tīklu ietekmei sabiedrībā, fokusēsim savu darbu komunikācijai šajā vidē. Izstrādāsim Facebook un Instagram kontus, kā arī apmācīsim LDF darbiniekus veiksmīgai komunikācijai sociālajos tīklos. Celsim arī darbinieku, Padomes locekļu un brīvprātīgo prasmes un iemaņas vēstījuma sagatavošanā un nodošanā sabiedrībai.

Uzlabosim sadarbību ar Lietuvas un Igaunijas vadošajām dabas aizsardzības NVO, rīkojot 2 dienu pieredzes apmaiņas braucienus uz katru valsti. Tikšanās laikā dalīsimies pieredzē par līdzdalību lēmumu pieņemšanā, sabiedrības iesaistīšanu, kā arī apspriedīsim jaunu kopīgu sadarbības projektu izstrādi.

предоставил финансирование: 14938,00 EUR / 10 498.49 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/ 028
Исполнитель проекта: Nodibinājums "Latvijas Dabas fonds"
Место реализации: Visa Latvija
Период проетка: 01.01.2017.-31.10.2017.
Cтатус: заключён договор