Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


NVO atbalsta nodrošināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2017

Meklēt projektus

Projekta rezultātā biedrība „Pierīgas partnerība" izveidos NVO atbalsta punktu. Projekts tiks īstenots Olaines, Mārupes un Babītes novados. Šī projekta rezultātā tiks stiprināta pašas organizācijas kapacitāte, piesaistot jaunus biedrus, attīstot vienu no pamatuzdevumiem – pilsoniskās sabiedrības veicināšanu – jaunā līmenī.

Projekta galvenās aktivitātes:
1) Biedrības „Pierīgas partnerība" kā NVO atbalsta punkta rīcības plāna izstrāde. Rīcības plāns tiks izstrādāts visa projekta laikā, bet tas tiks uzsākts jau projekta sākumā. Tā mērķis ir padziļināta izpēte par esošo situāciju nevalstiskajā sektorā šajos trīs novados, izaicinājumi, problēmas, nepieciešamais atbalsts, attīstības tendences. Rīcības plāna rezultātā tiks arī veidots informatīvais apkopojums par pilsonisko sabiedrību Babītes, Mārupes un Olaines novados un biedrības „Pierīgas partnerības" darbībām pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai.
2) Seminārs – komunikācija, esošie atbalsta instrumenti, NVO nozīme. Seminārā piedalīsies organizācijas no visiem trim novadiem, tām būs iespēja gan iegūt jaunas zināšanas, gan mācīties vienai no otras, gan kopā strādāt pie tādiem jautājumiem kā sadarbības iespējas un vietējās teritorijas attīstība;
3) NVO pieredzes apmaiņas braucieni teritorijas ietvaros un ārpus tās. Pašlaik nav attīstīta vietējo organizāciju sadarbība, lai gan tās viena no otras varētu daudz mācīties (dažādas stiprās puses — jauniešu iesaiste, projektu vadība, komunikācija), To sadarbība uzlabos arī resursu piesaistes efektivitāti;
4) 3 video par nevalstiskajām organizācijām reģionā — pa vienam video no katra novada — un video par projekta īstenošanu un rezultātiem, kas tiks popularizēti gan sociālajos portālos, gan noslēguma pasākumos;
5) NVO gadatirgi — organizācijām katrā novadā būs iespēja vietējos iedzīvotājus interaktīvā veidā iepazīstināt ar savu darbību un veicināt to iesaisti.

Piešķirtais finansējums: 6270,60 EUR / 4 407.00 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/NVOF/PSA/ 059
Projekta īstenotājs: Biedrība "Pierīgas partnerība"
Īstenošanas vieta: Mārupes, Olaines un Babītes novadi
Īstenošanas ilgums: 01.05.2017.-30.09.2017.
Statuss: Noslēgts līgums