Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Interešu aizstāvība jaunatnes politikas jomā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2017

Search projects

Projekta mērķis ir īstenot interešu aizstāvības darbību jaunatnes politikas jomā, sekmējot pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā un veicinot NVO interešu aizstāvības darbības neatkarību no publiskās pārvaldes nozares pārraugošās ministrijas ietekmes.

Projekta galvenās aktivitātes ir līdzdalības nodrošināšana, atzinumu sniegšana, Eiropas jaunatnes politikas īstenošana Latvijā, paralēli nodrošinot projekta vadības kvalitatīvu darbu.

Projekta laikā plānots sasniegt sekojošus kvantitatīvus rezultātus: Apmeklēto sēžu un sanāksmju skaits – 100, Apmeklēto pasākumu skaits – 30, Sagatavoto atzinumu skaits – 5, Sagatavotie viedokļi (pozīcijas, saskaņojumi) par starptautisko likumdošanas jaunatnes jomā pārnesi Latvijā – 5, Apmeklēto starptautisko pasākumu skaits – 5, Organizēto diskusiju (online un klātienē) skaits – 13, sekmējot NVO sektora līdzdalības nodrošināšanu lēmumu pieņemšanā, jauniešu viedokļu paušanu ar jaunatnes jomu saistītu lēmumu pieņemšanā, LJP kā interešu aizstāvja jaunatnes jomā atpazīstamību valsts pārvaldē un pašvaldībās, jaunas pieredzes iegūšanu atzinumu sagatavošanas procesos un arvien jaunu cilvēku iesaisti IA jomā un jaunas pieredzes ES jautājumu integrēšanā Latvijā gūšanu.

Amount of Grant Awarded: 8000,00 EUR / 5 622.43 LVL;
Project number: 2017.LV/NVOF/IAS/ 010
Project Promoter: Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome"
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.01.2017.-31.10.2017.
Status: Noslēgts līgums