sif-jauns-kras


LNS darbības stiprināšana 2018

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2018

Meklēt projektus

Projekta "LNS darbības stiprināšana - 2018" mērķis ir stiprināt biedrības "Latvijas Nedzirdīgo savienība" institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, sniedzot atbalstu kopumā 400 LNS darbiniekiem un biedriem – to zināšanu pilnveidē, komunikācijas prasmju paaugstināšanā, diskusijās un līdzdarbībā balstītas pilsoniskās pozīcijas veidošanā – lai sekmētu biedrības stratēģisko mērķu sasniegšanu starptautiskās sadarbības veicināšanas un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšanas jomā.

Projekta mērķgrupa – 400 LNS darbinieki un biedri.

Projektā plānotas šādas aktivitātes:
1.aktivitāte. Darbnīcas LNS cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana:
• Darbnīca "Vārdiskās komunikācijas prasmju paaugstināšanā angļu valodā";
• Darbnīca "Starptautiskās zīmju valodas prasmju paaugstināšanā ".
2.aktivitāte. LNS instucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana pilsoniskās izglītības un pilsonisko prasmju attīstībai. Lai sekmētu LNS institucionālo kapacitāti un sekmētu LNS biedru un darbinieku pilsoniskās aktivitātes pieaugumu, 2.aktivitātē tiks veicināta mērķgrupas kritiskās domāšanas attīstība, balstīta uz zināšanām, izpratni, sadarbību un līdztiesību:
• Informatīvā kampaņa „Pilsoniskā līdzdalība un naida novēršana"
• "Diskusijas pilsoniskās izglītības un pilsonisko prasmju attīstībai"
3.aktivitāte. Informācijas un publicitātes pasākumi.

Piešķirtais finansējums: 14993,28 EUR / 10 537.34 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/026
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība"
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.02.2018.-31.10.2018.
Statuss: Noslēgts līgums