Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Motivācijas programmas realizācija sniedz iespējas[..]

Motivācijas programmas realizācija sniedz iespējas diskriminācijas riskam pakļautajām personām

ESF LSK

Motivācijas programmas realizācija sniedz iespējas diskriminācijas riskam pakļautajām personām

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts", pamatojoties uz 2018. gada 19.februārī noslēgto līgumu starp biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts" un Sabiedrības integrācijas fondu, nodrošina motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām Ziemeļlatgales, Vidzemes un Rīgas reģionā.

Projekta īstenošanas periods: 2018. gada februāris – 2019. gada maijs

Projekta mērķis: nodrošināt motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus (pārmaiņu aģentu un citus profesionāļus, individuālās un grupu konsultācijas, atbalsta un pašpalīdzības grupas, informatīvi izglītojošus pasākumus un citus pasākumus) sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajām mērķa grupām pēc vecuma, dzimuma, invaliditātes un etniskās piederības, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos sociālajā dzīvē, veidojot izpratni savu tiesību aizstāvībā, palīdzot iesaistīties izglītībā/ apmācībā, kvalifikācijas celšanā.

2018.gada septembra beigās noslēdzās motivācijas programmu 1.posms, kura laikā 180 sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautās personas Ziemeļļatgales, Vidzemes un Rīgas reģionā saņēma profesionālu sociālā darbinieku, juristu, psihologu un citi profesionāļu palīdzību, individuālas, grupu konsultācijas, atbalsta un pašpalīdzības grupas, tādejādi motivējot pārmaiņām, attīstot prasmes un iemaņas, kas palīdz iekļauties sabiedrībā – sākt darba meklējumus, iesaistīties nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā, izglītībā/apmācībā, vai kvalifikācijas ieguvē.

Daži iedvesmojoši stāsti no motivācijas programmas saņēmušajiem cilvēkiem:

1.situācija

Ar klienti sadarbība tika uzsākta 2018.gada aprīlī. Kliente kopā ar nepilngadīgu dēlu dzīvo Pierīgā, dēls apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi. Kliente ir bezdarbniece sešus gadus, kaut gan izglītības līmenis ļauj strādāt pedagoģijas jomā. Sadarbības sākumā kliente informēja par pamatproblēmām – bezdarbu, parādsaistībām, kā arī par smago psihoemocionālo stāvokli, kas liedz uzsākt darba attiecības. Kliente labprāt piekrita apmeklēt psihologa konsultācijas, lai celtu savu pašapziņu un vērtību konkurenci darba tirgū. Apmeklējot jurista konsultācijas, tika noslēgts līgums ar parādu piedziņas uzņēmumu par parāda pakāpenisku atmaksu. Kliente atzīst, ka, pateicoties motivācijas programmai, ir atguvusi ticību saviem spēkiem un spēj novērtēt savas prasmes un iekšējos resursus. Šobrīd kliente ir uzsākusi darba attiecības un strādā par skolotāja palīgu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, kuru apmeklē viņas dēls. Ir izmantojusi visus pakalpojumā piedāvātos resursus un ir apmierināta ar dalību tajā.

2.situācija

Ar klienti sadarbība tika uzsākta 2018.gada aprīlī. Kliente kopā ar civilvīru un dēlu, kuram diagnosticēts hiperaktivitātes sindroms, dzīvo Rīgā. Klientes sociālajā anamnēzē vērojams gan ilgstošs bezdarbs, gan cietumsods, gan smagas atkarību problēmas. Kliente nekad nav strādājusi algotu darbu (izņemot laiku, ko pavadījusi apcietinājumā). Ļoti atvērta psihologa konsultācijām, apmeklējusi visus projektā iesaistītos speciālistus, labprāt sadarbojas, uzsverot, ka sen nav izjutusi tādu atbalstu no apkārtējo cilvēku puses, kādu ir saņēmusi projekta laikā. 2018.gada maijā kliente uzsāka algota darba attiecības par apkopēju tirdzniecības centrā. Ļoti vēlējās turpināt dalību motivācijas programmā, jo atzina, ka nav atbalsta personu, kas varētu sniegt padomus un psiholoģiski atbalstīt darba attiecību veiksmīgai turpināšanai. Projekta laikā kliente atzina, ka ir sajutusi atbalstu un kvalitatīvu palīdzību, uzdrošināties meklēt labāk apmaksātu darbu. 2018.gada septembra sākumā kliente mainījusi darbu, šobrīd strādā slimnīcā par sanitāri, saņemot lielāku darba samaksu nekā iepriekšējā darba vietā. Kliente atzīst, ka, pateicoties projektam, ir uzlabojies ģimenes mikroklimats – pieaugušie strādā, bērns apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, ģimene spēj nodrošināt pamatvajadzības un īrēt dzīvokli. Ir apmierināta ar jauno darba vietu, jo tajā ir izaugsmes iespējas. Jūtas pietiekami pārliecināta par savām prasmēm un spējām, lai pretendētu uz vēl labāk apmaksātu darbu.

3.situācija

Kliente ilgstošā bezdarbniece. Veicot situācijas analīzi, tika izvērtētas klientes zināšanas, prasmes, iemaņas, darba pieredze un tika secināts, ka bezdarba iemesls ir zems pašvērtējums un nepietiekamais izglītības līmenis. Klientei ir vēlme apgūt jaunas zināšanas, reģistrēties NVA, apmeklēt piedāvātos kursus un atrast piemērotu darba vietu. Pārrunu laikā kliente stāstīja, ka iepriekš strādājusi gan kafejnīcā par virtuves palīgu, gan arī veikalā par pārdevēju. Izrunāta iespēja piedalīties NVA kursos un apgūt konditora profesiju. Tiekoties ar konditoru, kliente nolēma apgūt konditora profesiju, lai varētu iekļauties darba tirgu. Ir sastādīts CV, motivācijas vēstule, uzlabota prasme sevi prezentēt darba intervijās, veikta darba tirgus analīze pēc spējam un vēlmēm. Šobrīd kliente darba piedāvājumus neizskata, jo atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, taču cer, ka, pabeidzot konditora kursus, varēs atrast darbu un iekļauties darba tirgū. Projekta ietvaros, izmantojot psihologa konsultācijas, atbalsta/pašpalīdzības grupās iemācījās pārvaldīt savas emocijas un ir paaugstinājusi savu pašvērtējumu. Kā arī, pēc klientes vārdiem, ir uzlabojušās attiecības ģimenē. Liels sasniegums ir sava dzīvokļa noīrēšana un patstāvīgas dzīves uzsākšana.

4.situācija

Ar klienti sadarbība tika uzsākta 2018.gada maijā. Pirmajās tikšanās reizēs tika izzinātas
klientes sociālās problēmas un tā brīža sociālā situācija. Klientei ir piešķirta invaliditāte, jo viņas veselības problēmas ietekmē visu viņas dzīvi. Augusi ģimenē, kur māte ir atkarību izraisošo vielu lietotāja, bet pārējā ģimene cieta no līdzatkarības. Dzīves laikā izveidojušās dažādas sociālās problēmas, dēļ kā jau ir zaudētas tiesības uz vecāko bērnu un šobrīd pastāv iespēja zaudēt arī otru bērnu. Uzsākot sadarbību ar klienti, primāri tika ieguldīts liels motivējošs, informējošs un atbalstošs darbs. Kā atzina pati kliente, viņai ir trūkusi atbalstoša persona, pie kuras vērsties un saņemt gan atbalstu, gan sev nepieciešamo informāciju, kā rīkoties dažādās dzīves situācijās. Projekta laikā kliente izmantoja pārmaiņu aģenta, jurista, psihologa konsultācijas, kā arī atbalstu grupas nodarbības. Reģistrējās Nodarbinātības valsts aģentūrā un uzsāka sadarbību ar nodarbinātības aģentu ar mērķi pilnveidot savas profesionālās prasmes, celt kvalifikāciju un atrast atalgotu darbu, lai nodrošinātu savas pamatvajadzības. Vērsās Uzturlīdzekļu garantijas fondā, lai vienotos par parāda apmēru un apmaksas grafiku par vecāko dēlu. Kliente aktīvi iesaistījās savas sociālās situācijas risināšanā. Paralēli uzsāka aktīvu sadarbību ar Rīgas Sociālā dienesta sociālo darbinieku un Rīgas Bāriņtiesas darbinieku, lai nezaudētu savu otro bērnu, kurš uz doto brīdi dzīvo kopā ar vecmammu. Kliente ir ieguldījusi lielu darbu, lai sakārtotu savu veselības stāvokli, dzīvesvietas jautājumu, nodarbinātību un savus juridiskos jautājumus bērna atgūšanai.

5.situācija

Kopš programmas uzsākšanas klients ir bijis ļoti motivēts dalībai programmā un ir apmeklējis gandrīz visus speciālistus (izņemot karjeras speciālistu, kuru apmeklēt nevēlējās). Sākotnēji klientam ļoti aktuāli bija parādsaistību jautājumi, kuru sakārtošanai tas apmeklēja jurista konsultācijas un pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas, kā arī vairākkārtīgām pārrunām ar pārmaiņu aģentu, klients noslēdza vienošanos ar parādu piedziņas kompānijām un tika sastādīts parāda atmaksas grafiks. Klients visas programmas garumā ir ļoti atbildīgi uztvēris nepieciešamību iesaistīties nodarbinātībā, lai uzlabotu savu sociālekonomisko situāciju - iekrātu naudu pastāvīga dzīvokļa īrei, turpinātu veikt maksājumus saskaņā ar parādsaistībām u.tml. Programmas laikā klientam ir mainījušās prioritātes saistībā ar darba atrašanu (no gatavības strādāt jebkādu darbu, lai nopelnītu naudu pamatvajadzību apmierināšanai, līdz tāda darba atrašanai, kur gandarījumu sniedz gan samaksa par paveikto, gan pati darba joma). Šobrīd klients strādā lielā celtniecības kompānijā par palīgstrādnieku, apgūstot darbā to, ko iepriekš nav mācējis, un, pēc nepieciešamo prasmju apgūšanas pienācīgā līmenī, ir noskaņots pēc kāda laika pretendēt uz labāk apmaksātu un prestižāku darbu celtniecībā.

Šobrīd biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" ir uzsākusi motivācijas pasākumu un atbalsta sniegšanas 2. posmu Ziemeļļatgales, Vidzemes un Rīgas reģionā. Plānots atbalstu sniegt vismaz 180 sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām.

Jautājumu vai papildus informācijas gadījumā par programmas īstenošanu, lūgums sazināties ar biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" projektu vadītāju Aiju Strazdu, e-pasts: , tālr.: 67336653

Motivācijas programmas pakalpojumu nodrošināšana tiek veikta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta.