Печатать |

Начало > Источники финансирования > Программы государственного бюджэта 2002-2012[..] > "NVO fonds" 2019 > Eiropas Latviešu apvienības kapacitātes stiprināša[..]

sif-jauns-kras


Eiropas Latviešu apvienības kapacitātes stiprināšana diasporas līdzdalības veicināšanai Latvijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2019

Поиск проектов

ELA ir Latvijā reģistrēta biedrība (SLO), kas apvieno latviešu organizācijas Eiropas valstīs nolūkā stiprināt to savstarpējo sadarbību un saikni ar Latviju.

Projekta mērķis ir sekmēt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijā, šajā nolūkā stiprinot ELA organizatorisko kapacitāti ar atbalstu pastāvīgas ELA darbības izvēršanai Latvijā. Projekts ļaus attīstīt ELA un diasporas līdzdalību likumdošanas un valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarbību rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā.

Diasporas ieguldījums ir nozīmīgs Latvijas tautas saliedētības stiprināšanai, ekonomikas un demogrāfijas izaicinājumu risināšanai, valsts politiskās nākotnes virzības nospraušanai.
Šis mērķis tiks panākts, nodrošinot ELA biroja pamatfunkciju Latvijā, pateicoties 1 (viena) ELA pārstāvja - administratora amatam, kura pienākumos ietilps:
1. pārstāvēt ELA un diasporas viedokli uz vietas Latvijā dažādās diasporas kompetentās ministriju sēdēs, NVO sadarbības platformās u.c. darba grupās, kurās tiek risināti ar diasporu saistīti jautājumi.
2. Apkopot diasporai aktuālos rīcībpolitikas lēmumus un veicināt diskusijas sociālajos tīklos
3. Nodrošināt konsultācijas un ikdienas atbalstu diasporas NVO un kopienām par aktuāliem jautājumiem piem. dalībnieku piesaisti, publicitāti, projektu sagatavošanu, biedrību reģistrēšanu, finanšu piesaisti, u.c.

Balstoties uz 2018.gada finanšu izvērtējumu ELA darbības stiprināšanai un biedrības darbības nodrošināšanai tiks slēgts līgums ar 1 (vienu) finanšu ekspertu – grāmatvedības uzņēmumu, kurš sekos līdzi ELA finanšu plūsmām, veiks ikdienas grāmatvedības pienākumus, tiks iesaistīts visos ELA projektos, lai veiktu nepieciešamos aprēķinus un maksājumus, kā arī sagatavos finanšu pārskatus ELA projektiem un pamatbudžetam.

Projekta ietvarā plānots nodrošināt arī Publicitātes speciālista piesaisti, lai kvalitatīvi nodrošinātu ELA publiskā tēla veidošanu, veiktu visu ELA projektu aktivitāšu pienācīgu popularizēšanu, diskusiju sociālos tīklos veidošanu un apkopošanu, komunikācijas uzturēšanu ar biedru organizācijām un citām latviešu diasporas kopienām.

Pamatfunkciju birojs Latvijā nodrošinās pastāvīgu atbalsta struktūru un platformu ELA darbībai Latvijā un veicinās ELA attīstību.

Projekta tiešā mērķa grupa ir ELA un tās 24 biedru organizācijas 19 Eiropas valstīs (organizācijās iesaistīti 11% no diasporas Eiropā), un netiešā mērķgrupa – citas Latvijas diasporas organizācijas (ap 45), kopas un kopienas (ap 100) un pārstāvji (ap 250 tūkstoši) Eiropā.

Projekts sniegs tūlītēju ieguldījumu ELA spējā nodrošināt pastāvīgu sadarbību ar Latvijas partneriem sabiedriskajā un valsts sektorā, tā ceļot diasporas līdzdalības un interešu pārstāvības efektivitāti Latvijā un diasporas ieguldījumu Latvijas NVO sektora stiprināšanā. Tas uzsvērs Latvijas piederīgo saliedētību un ieguldījumu Latvijas izaugsmē pāri ģeogrāfiskajām robežām.

предоставил финансирование: 16999,33 EUR / 11 947.20 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/NVOF/DAP/024
Исполнитель проекта: Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"
Место реализации: visa Latvija
Период проетка: 01.01.2019.-31.10.2019.
 


Дата печати: 24.06.21