Home > NVO fonds 2021 > Latvietība „3I” Identitāte, Ieguldījums, Iesaiste[..]

sif-jauns-kras


Latvietība „3I” Identitāte, Ieguldījums, Iesaiste

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Projekta mērķis - biedrības kapacitātes stiprināšana un pamatdarbības nodrošināšana Latvijā, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību un līdzdalību Latvijas diasporas kopienās. Pateicoties projektam, tiks paaugstināta diasporas savstarpējā sadarbība, pašorganizēšanās un iesaiste pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs, saglabājot saikni ar Latviju, kā arī iesaistoties rīcībpolitikas plānošanā, sekmējot diasporas iesaisti Latvijas NVO un valsts pārvaldes organizāciju sadarbības platformās un nodrošinot diasporas interešu pārstāvniecību Latvijā un Eiropas Savienībā. Projekts arī sekmēs diasporas māksliniecisko kopu dalībnieku dalību 2020.gada XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Latvijā.

Projektā tiks sekmēta NVO kapacitāte un veiktspēja, nodrošinot ELA pārstāvniecību Latvijā un diasporas sabiedrības interešu aizstāvību. Projekts nodrošinās ELA savstarpējo sadarbību ar NVO un publisko sektoru Latvijā un Eiropā, veicinās mērķa grupas piederības sajūtu Latvijai, paaugstinās tās aktivitāti un līdziesaisti sabiedrībai būtisku problēmu risināšanā, līdzdarbojoties pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs. Projekta ietvaros plānota ELA biedru kopsapulce Vācijā.

Projekta mērķa grupas:
- ELA vadība 6 prezidija pārstāvji, 4 referenti, 5 administratīvi darbinieki, kopā 15 personas;
- ELA 25 biedru organizācijas 19 Eiropas valstīs un Gruzijā (organizācijās iesaistīti 11% (27500) no diasporas Eiropā), un netiešā mērķgrupa – citas Latvijas diasporas organizācijas (ap 45), kopas un kopienas (ap 100) un pārstāvji (ap 270000) Eiropā.;
- diasporas māksliniecisko kopu dalībnieki, kas piedalīsies 2020.gada XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Latvijā, kuru skaits šobrīd ir ap 500 personas, t.sk. 18 no ASV un 18 no Austrālijas.

Projekts sniegs tūlītēju ieguldījumu ELA spējā nodrošināt pastāvīgu sadarbību ar Latvijas partneriem sabiedriskajā un valsts sektorā, tā ceļot diasporas līdzdalības un interešu pārstāvības efektivitāti Latvijā un diasporas ieguldījumu Latvijas NVO sektora stiprināšanā. Tas uzsvērs Latvijas piederīgo saliedētību un ieguldījumu Latvijas izaugsmē pāri ģeogrāfiskajām robežām.

ELA ir svarīgi turpināt nodrošināt šo divvirzienu tiltu starp Latviju un diasporas pārstāvjiem un parādīt tiem, ka viņi ir piederīgi un noderīgi Latvijai, un nodrošināt, lai Latvijas pilsoniskās sabiedrības, demokrātijas, tiesiskuma un izaugsmes stiprināšanā tiktu pilnvērtīgi izmantots diasporas pilsoniskais, zināšanu un ekonomiskais potenciāls, kā arī atspoguļots tās redzējums par Latvijas attīstību otrajā simtgadē.

Amount of Grant Awarded: 40 000,00 EUR / 28 112.16 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MAC/055
Project Promoter: Biedrība „Eiropas Latviešu apvienība” (ELA)
Place of implementation: Latvija, Rīga un visa Latvijas teritorija, Vācija Freiburga, Eiropa.
Duration of the project: 01.01.2020.- 31.10.2020.