Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Bērnu dienas centra "Mājas" radošā darbnīca

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики

Projekta mērķis – radīt līdzvērtīgu iespēju bērniem no ģimenēm, kam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, bez maksas attīstīt savas radošās spējas, no mācībām brīvajā laikā darbojoties bērnu dienas centra „Mājas” radošajās darbnīcās un iesaistoties ar savu veikumu novada rīkotajos pasākumos.


Projekta mērķis – radīt līdzvērtīgu iespēju bērniem no ģimenēm, kam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, bez maksas attīstīt savas radošās spējas, no mācībām brīvajā laikā darbojoties bērnu dienas centra „Mājas” radošajās darbnīcās un iesaistoties ar savu veikumu novada rīkotajos pasākumos. Iesaistīt radošajās norisēs ne vien bērnus, bet arī viņu vecākus, ceļot šo ģimeņu vērtības izjūtu, pašcieņu, spēju integrēties sabiedrībā.
Mērķa grupa – bērni vecumā no 6 līdz 13 gadiem no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm.
Projekta īstenošanas vieta – Latvija, Dundagas novads, Dundagas pagasts.
Projektā plānotās aktivitātes:

  1. Radošo darbnīcu telpas remonts un labiekārtošana;
  2. Radošās darbnīcas – 16 nodarbību cikls keramikā, vizuālajā mākslā, šūšanā, kokamatniecībā, datorgrafikā, radošajā fantāzijā –, kur katrā darbnīcā iesaistīti kopā 36 bērni. Viena nodarbība projektā iesaistīto bērnu vecākiem.
  3. Bērni kā radošās darbnīcas vadītāji Dundagas pils dienā, piedalīšanās Ceļotāju dienas gadatirgū un bērnu darbu izstādes atklāšana Slīteres bākā;
  4. Ekskursija uz Ventspili. 

Plānotie rezultāti – 36 bērniem no ģimenēm, kurās ir problēmas ar pašu vienkāršāko pamatvajadzību  apmierināšanu, dota iespēja apliecināt sevi kādā īpašā radošā veidā, un veikums parādīts plašākai sabiedrībai. Vairāku mēnešu laikā apgūtas dažādas radošas un praktiskas iemaņas. Stiprinātas bērnu un vecāku attiecības, pozitīva ģimenes pašapziņa. Izremontēta un labiekārtota nodarbību telpa, kas arī pēc projekta īstenošanas kalpos bērniem interesantu ideju īstenošanai, nedalot bērnus pēc sociālās piederības, kas veidojas no vecāku turības pakāpes un citiem faktoriem.Результаты проекта:

• Izveidota bērnu vajadzībām atbilstoša vide – izremontēta un labiekārtota Radošo darbnīcu centra telpa, kurā bez maksas no mācībām brīvajā laikā bērni var apgūt jaunas iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas attīstībai, iekļaujoties mūsdienu sabiedrībā:

  •  noorganizētas 6 radošās darbnīcas, kurās iesaistīti 50 bērni,
  •  sarīkota Vecāku diena, kuras laikā bērnu vecāki varēja ierasties centrā apskatīt bērnu paveikto, kā arī paši iesaistīties kādas no radošo darbnīcu aktivitātēs. Ieradās 16 vecāki, kas pārstāvēja 27 bērnus,
  •  36 projektā iesaistītie bērni novadīja sešas radošās darbnīcas Dundagas pils dienā;

• Sadarbībā ar Slīteres Nacionālā parka administrāciju iekārtota un atklāta bērnu darbu izstāde Slīteres bākā;
• Projekta dalībniekiem noorganizēta ekskursija uz Ventspili, kurā piedalījās 36 bērni un seši pieaugušie;
• Projekta rezultātā tika veicināta mērķa grupas bērnu un viņu ģimenes locekļu vērtības apziņa un pilsoniskā atbildība, iesaistoties novada organizētajos pasākumos ar savu pienesumu – radošo darbnīcu organizēšanu un vadīšanu Dundagas pils dienā, aktivitātēm Ceļotāju dienas gadatirgū un izstādi Slīteres bākā.

Целевая группа: Bērni,Jaunieši
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Kurzemes reģions
предоставил финансирование: 9492.40 LVL / 13 506.47 EUR
Освоенное финансирование: 9492.40 LVL / 13 506.47 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mic-22
Исполнитель проекта: Dundagas bērnu dienas centrs "Mājas"
Партнер: Dundagas novada dome; Slīteres nacionālā parka administrācija
Дата начала проекта: 01.12.2010.
Дата окончания проекта: 30.06.2011.
Место реализации: Dundagas novads, Dundagas pagasts
Контактная информация: Talsu iela 7, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270
Tелефон: 29336530
Электронная почта: