Начало > Источники финансирования

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Lauku jauniešu līdzdalības veicināšana vietējā līmenī un konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū un izglītības iestādēs "Zobrata akadēmija"

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики

Apakšprojekta mērķis ir attīstīt 60 sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto jauniešu kompetences, izglītojot un iesaistot tos sociālās un politiskās līdzdalības aktivitātēs, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū un izglītības iestādēs.


Apakšprojekta mērķis ir attīstīt 60 sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto jauniešu kompetences, izglītojot un iesaistot tos sociālās un politiskās līdzdalības aktivitātēs, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū un izglītības iestādēs. Apakšprojekta mērķa grupa ir Ogres novada jaunieši, tai skaitā jaunieši pagastos - daļa jauniešu nāk no ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss, daļa ir jaunieši, kas meklē darbu, un jaunieši, kuru vecāki strādā ārzemēs.
Apakšprojekts tiks īstenots Ogrē, Madlienā un Suntažos. Tā ietvaros jauniešiem tiks rīkotas neformālās izglītības apmācības un sociālā teātra nodarbības, jaunieši tiks mērķtiecīgi iesaistīti Ogres Jauniešu domes darbībā. Apmācību un nodarbību dalībnieki sagatavos un īstenos nelielu brīvprātīgā darba projektu vietējā kopienā kādas vietēja mēroga problēmas risināšanai un organizēs projekta noslēguma pasākumu, lai izplatītu projekta rezultātus. Papildus projekta galvenajām aktivitātēm paredzēti sagatavošanas, izvērtēšanas un publicitātes pasākumi.
Apakšprojekta rezultātā tiks uzlabota 60 sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautu jauniešu konkurētspēja izglītības iegūšanā un darba tirgū un uzlabotas viņu līdzdalības kompetences vietējā līmenī. Jaunieši spēs pilnvērtīgāk iekļauties sabiedrībā un darba tirgū, tie mācēs veiksmīgāk izmantot apkārt esošos resursus. Vietējo kopienu savstarpējās sadarbības rezultātā Ogres novads spēs attīstīties daudz aktīvāk, sociāli atbildīgāk, domājot par nākotni un pārmaiņu ilgtspēju.

 Результаты проекта:
  • Notikušas 15 neformālās izglītības apmācību nodarbības (pa piecām sešu stundu nodarbībām Ogrē, Suntažos un Madlienā), kurās kopumā piedalījās 77 jaunieši. Apgūtas prasmes, kas paaugstina mērķa grupas konkurētspēju darba tirgū un izglītības iestādēs;
  • Notikušas astoņas sociālā teātra nodarbības Madlienā, kurās regulāri piedalījās pieci dalībnieki;
  • Īstenoti 3 līdzdalības projekti Suntažu un Madlienas vietējās kopienās, kuros iesaistījušies 30 jaunieši. Ar ziedojumu vākšanu, svētku organizēšanu un dialoga veidošanu ar vietējiem lēmumu pieņēmējiem iesaistīti ap 300 cilvēku;
  • Ogrē, Suntažos un Madlienā kopumā notikušas 10 nodarbības ar 30 jauniešu dalību par jautājumiem, kas sasitīti ar līdzdalības veicināšanu – pārrunāts par jauniešu līdzdalības vietējos procesos veicināšanu, veidotas līdzdalības stratēģijas, apmācītas līdzdalības prasmes, veidotas aktivitātes jauniešu turpmākai kopdarbībai, u.c. Nodarbību ietvaros notikušas divas lekcijas par brīvprātīgo darbu ārzemēs un Latvijā, kā arī pārrunas ar Ogres novada domi un Ogres novada jauniešu domi par novada pagasta jauniešu iesaistīšanu domju darbībā.
Целевая группа: Bērni,Jaunieši
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīgas reģions
предоставил финансирование: 8138.00 LVL / 11 579.33 EUR
Освоенное финансирование: 7997.84 LVL / 11 379.90 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mic-213
Исполнитель проекта: Ogres Jauniešu klubs "Projektu darbnīca"
Партнер: Ogres novada dome
Дата начала проекта: 01.01.2011.
Дата окончания проекта: 31.08.2011.
Место реализации: Ogres novads (Ogre, Madliena, Suntaži)
Контактная информация: Mednieku iela 19-k2-50, Ogre, LV-5001
Tелефон: 29118622
Электронная почта: