Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Jauniešu un jauno vecāku atbalsta centrs

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektus

Projektā izvirzītais  mērķis ir  samazināt sociālai atstumtībai pakļauto jauniešu un jauno vecāku   sociālos un veselības riskus nodrošinot tiem sociālās iekļaušanās pasākumus un  profesionālu  atbalsta „Jauniešu un jauno vecāku atbalsta centrā” Jūrmalas pilsētā.
Mērķis tiks sasniegts īstenojot sekojošas aktivitātes:

  • Jauniešu un jauno vecāku atbalsta centra izveide;
  • Apmācības jaunajiem vecākiem;
  • Atbalsta grupa bērniem un jauniešiem, kas cieš no atkarībām;
  • Lekcijas par sociāli drošu dzīvesveidu;
  • Radošās darbnīcas jauniešiem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam;
  • Vasaras nometne „Liels un mazs drošā vidē”’

Projekta ietvaros darbību uzsāks „Jauniešu un jauno vecāku atbalsta centrs”, kurā profesionāli palīdzību - individuālas konsultācijas, atbalsta grupas, lekcijas, radošās darbnīcas -  saņem sociālās atstumtības riskam pakļautie jaunieši un jaunie vecāki.
Citi būtiskākie projekta rezultāti un to ietekme:

  1. Vasaras nometnes laikā „Liels un mazs drošā vidē” 50 Jūrmalas jauniešiem un jaunajiem vecākiem, kas pakļauto sociālās atstumtības riskam, būs palielinājusies izpratne par dažādajiem drošības aspektiem, kā arī apgūti fiziski aktīva un veselīga dzīvesveida pamatprincipi;
  2. Apmācībās laikā 30 jaunajiem vecākiem tiks sniegtas zināšanas par bērnu aprūpi un attīstību, emocionālo audzināšanu, vecāku savstarpējām attiecībām, kā arī par vecāku apvienību izveidošanu. Jauno vecāku apvienības izveide palielinātu to cilvēku skaitu, kas aktīvi iesaistās pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs un varētu sniegt praktisku palīdzību citiem jaunajiem vecākiem;
  3. Atbalsta grupas bērniem un jauniešiem, kas cieš no atkarībām palīdzēs apgūt veselīga dzīvesveida pamatprincipus, jaunus sociālos kontaktus un sociāli labvēlīgus brīvā laika pavadīšanas iespējas;
  4. Radošo darbnīcu laikā bērni un jaunieši apgūs prasmes apzināt un paust savas negatīvās emocijas un jūtas, kas reizēm nav pieņemamas un saprotamas apkārtējiem.Projekta rezultāti:

• Izveidots un labiekārtots „Jauniešu un jauno vecāku atbalsta centrs", kurā iespējams saņemt informatīvas un psiholoģiskā atbalsta konsultācijas, kā arī palīdzību saistībā ar sociālajiem un veselības riskiem;
• Noorganizēts apmācību cikls 45 jaunajiem vecākiem, kurās tika sniegta dažādu veidu informācija par bērnu aprūpi un attīstību, emocionālo audzināšanu, vecāku savstarpējām attiecībām. Apmācības projekta laikā notika 15 reizes;
• Norisinājušās 20 atbalsta grupas nodarbības bērniem un jauniešiem, kas cieš no atkarībām. Nodarbības apmeklējuši 60 dalībnieki (kopsummā 462 reizes), saņemot psiholoģisko atbalstu, informāciju un palīdzību socializācijas plāna izstrādē. Atbalsta grupu rezultātā stiprināta dalībnieku spēja risināt savas problēmas dzīvojot veselīgāk, kā arī apzinātas sociāli labvēlīgākas brīvā laika pavadīšanas iespējas;
• Novadīts 10 lekciju cikls par sociāli drošu dzīvesveidu, dažādiem atkarību veidiem un to sekām, kā arī mērķa grupai aktuāliem juridiskiem jautājumiem. Kopējais dalībnieku skaits – 30 personas;
• Notikušas 18 radošās darbnīcas ar 55 dalībniekiem, kuru ietvaros apgūtas mākslas tehnikas un mākslas terapijas veidi, kas veicinājuši gan mērķa grupas spējas nodrošināt savas ikdienas vajadzības, gan arī palīdz veiksmīgāk risināt dažādas sarežģītas dzīves situācijas;
• Notikusi trīs dienu vasaras nometne „Liels un mazs drošā vidē" ar 50 dalībniekiem (trīs veselīgas vides nodarbības, trīs ideju darbnīcas, trīs teātra sporta nodarbības un grupu diskusijas). Nometnes laikā tika popularizēts veselīgs, fiziski un sociāli aktīvs dzīvesveids, kā arī apgūti videi draudzīga dzīvesveida pamatprincipi, kas paplašinās turpmākās brīvā laika pavadīšanas iespējas;
• Projekta rezultāti apkopoti bukletā "Jauniešu un jauno vecāku atbalsta centrs".

Mērķa grupa: Bērni,Jaunieši
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions,Jūrmala
Piešķirtais finansējums: 21275.61 LVL / 30 272.47 EUR
Izlietotais finansējums: 20 669,01 LVL LVL / 29 409.35 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mic-121
Projekta īstenotājs: biedrība "Vecāki Jūrmalai""
Sadarbības partneris: Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde, biedrība "Jauniešu apvienība Jūrmalai NexT""
Uzsākšanas datums: 01.01.2011.
Pabeigšanas datums: 31.12.2011.
Īstenošanas vieta: Jūrmalas pilsēta
Juridiskā adrese: „Zivtiņas”, Engures novads, Lapmežciems, LV-3118
Telefons: 29728401
Fakss: 63163732
E-pasts: ,
WWW adrese: http://www.iemetaci.lv