esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


NVO attīstība sabiedrībai svarīgu procesu ietekmēšanā un ieviešanā Rietumlatgales reģionā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Projekta „NVO attīstība sabiedrībai svarīgu procesu ietekmēšanā un ieviešanā Rietumlatgales reģionā” mērķis ir attīstīt Rietumlatgales reģiona NVO kapacitāti un iespējas kvalitatīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības apguvē un izmantošanā līdzsvarotai reģiona attīstībai. Projektā tiešā veidā tiks iesaistīti 30 dalībnieki no 7 dažādām Rietumlatgales reģiona nevalstiskajām organizācijām. Projekta tiešie ieguvēji būs iesaistītās NVO, savukārt projekta rezultātā izveidoto informācijas apmaiņas kapacitāti varēs izmantot visas reģiona nevalstiskās organizācijas. Tiešo un netiešo ieguvēju NVO darba gala saņēmēji būs reģiona sabiedrība. Īpaši projekts vērsts uz tādu jomu attīstību kā līdzdalība lēmumu pieņemšanā, nodarbinātības veicināšana, iedzīvotāju ar invaliditāti un citu sociālo riska grupu atbalsts, kas ir ļoti aktuālas un nepietiekami attīstītas mērķa reģiona atbalsta prioritātes. Projekta laikā tiks veikts nozīmīgs darbs pie organizāciju cilvēkresursu kapacitātes un informācijas pieejamības attīstības mērķa reģionā – organizējot 2 apmācības, seminārus reģiona NVO, kā arī veicot apjomīgu informācijas apmaiņas nodrošināšanas darbu gan projekta laikā, gan turpinot darbu ilgtspējā.

Projekta rezultāti: Projekta rezultātā attīstīta reģiona NVO kapacitāte – veicināta sabiedrisko organizāciju biedru un darbinieku zināšanu attīstība, veikta pieredzes apmaiņa, ieskicētas iespējamās sadarbības, izveidoti un attīstīti jauni NVO informatīvie resursi, attīstītas iespējas kvalitatīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos un publisko pakalpojumu sniegšanā – nodrošinātas nepieciešamo zināšanu un pieredzes iegūšanas iespējas, sniegtas konsultācijas praktisku jautājumu risināšanā, attīstītas NVO iespējas Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības apguvē un kvalitatīvā izmantošanā līdzsvarotai reģiona attīstībai. Sniegtas nepieciešamās zināšanas, konsultācijas un nodrošināta pieredzes apmaiņa septiņu reģiona NVO biedriem un darbiniekiem, izveidoti informācijas apmaiņas avoti, kas ir bez maksas pieejami reģiona sabiedriskajām organizācijām, rosināta dažādas sadarbības pie jaunu, kvalitatīvu projektu izstrādes un ieviešanas.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-11-08
Projekta kopējais finansējums: 19 493.39 EUR / 13 700.03 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 18 128.84 EUR / 12 741.02 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 364.55 EUR / 959.01 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 19 493.38 EUR / 13 700.03 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 18 128.84 EUR / 12 741.02 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 364.54 EUR / 959.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/034
Projekta īstenotājs: Biedrība „Latgales vārti”
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 31.08.2011.
Īstenošanas vieta: Vecbaznīcas iela 14A, Līvāni
Juridiskā adrese: Vecbaznīcas iela 14A, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Telefons: 29776486
Fakss: n/a
Statuss: Pabeigts