esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Mūsu spēks - Eiropas Savienības un Latvijas NVO labās prakses adaptācijā, spēku konsolidācijā un spējā pielāgoties globālā darba tirgus mainīgajām prasībām

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Mērķis: Latgales 5 nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana, apgūstot Latvijas galvaspilsētas un Eiropas Savienības NVO pieredzi sociālās politikas lēmumu pieņemšanā un inovatīvu publisku pakalpojumu attīstīšanā marginālām sabiedrības grupām. Tiešās mērķa grupas: 5 nevalstiskās organizācijas un to cilvēkresursi
- Projekta iesniedzēja biedrība „Rāzna Plus”, Kaunata, Rēzeknes novads, 5 biedrības biedri,
- sadarbības partneris biedrība „Mūsmājas”, Preiļi, Preiļu novads ,5 biedrības biedri
- sadarbības partneris biedrība „Invalīdi un viņu draugu apvienība „Impulss” , Rēzekne, 5 biedrības biedri,
- sadarbības partneris biedrība „Radošā kopa „Riekšava””, Mākoņkalns, Rēzeknes novads 5 biedrības biedri,
- sadarbības partneris biedrība „Tautas muzikantu biedrība”, Viļāni, Viļānu novads, 5 biedrības biedri. Netiešās mērķa grupas:
- Latgales reģiona NVO, kuras piedalīsies projekta izvērtēšanas seminārā , iegūstot informāciju un labās prakses piemērus savas administratīvās kapacitātes stiprināšanai
- Latgales reģionā marginālās cilvēku grupas – sievietes un vīrieši, kas atbrīvojušies pēc apcietinājuma, bez iztikas līdzekļiem un pajumtes; darbu zaudējušās vientuļās sievietes (ar un bez bērniem), pirmspensijas vientuļās sievietes un vīrieši , zaudējuši darbu vai strādājoši nepilnu laiku/ mazatalgotu darbu , vientuļās pensionāres un pensionāri , cilvēki ar invaliditāti u.c., kuru ar valsti nenodrošinātu vajadzību apmierināšanai tiks projekta ilgtermiņā attīstīti inovatīvi publiskie pakalpojumi NVO sektorā Projekta norises vieta: galvenokārt Rēzeknes pilsētā Latvijā, laiks 8 mēneši. Projekta ietvaros paredzētas aktivitātes:1.akt.- projekta dalībnieku atlase Rēzeknē, Rēzeknes novadā, Preiļu novadā, Viļānu novadā Latgales reģionā– 25 cilvēki;2.akt.- labās prakses izpēte Latvijas galvaspilsētas SAP institūcijās, Cēsīs un NVO sektorā juridisko lēmumu pieņemšanā, tai skaitā publisko un sociālo pakalpojumu pirkšana/deleģēšana NVO sektoram, piedalās atlasītie 25 cilvēki no 5 NVO;3.akt. moderatoru grupas izveide, lai apkopotu iegūto labo piemēru praksi Latvijas galvaspilsētā un Cēsīs , izpētītu to pārneses un attīstīšanas iespējas Latgales reģionā , piedaloties sociālpolitisku lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā, grupa 10 cilvēku sastāvā , pa 2 cilvēki no katras NVO; 4.akt.- ārzemju labās prakses izpēte ES valstīs – grupai 10 cilvēku sastāvā apzināt NVO labās prakses piemērus sociālās politikas un dalības lēmumu pieņemšanā, kā arī inovatīvu publisku pakalpojumu attīstīšanu netiešajiem klientiem, apzināt šo piemēru pārneses jeb adaptācijas iespējas Latvijā Latgales reģiona sociālekonomiskajam un sociālpolitiskajam kontekstam ; ar mērķi - izstrādāt turpmākās sadarbības modeli inovatīvu publisko pakalpojumu attīstīšanai Latvijas vajadzībām; 5.akt.- labo prakses piemēru Latvijā un ES NVO sektorā, kas apzināti pieredzes braucienos, apkopojoša un informatīvi izglītojošā materiāla CD formātā sagatavošana moderatoru darba grupā; 6.akt.- informatīvie pasākumi 5 projektā iesaistītām NVO – 5 izglītojoši apmācošie semināri Latgales reģionā, katrā seminārā piedalās 12 dalībnieki (5x12 dalībnieki) kopā 60 dalībnieki, kuru laikā notiek darba grupās, pielietojot ITK , moderatoru vadībā ieteikumu izstrāde NVO mītnes vietā labās prakses piemēru adaptācijai, rezultātā tiek stiprinātas katras NVO administratīvā kapacitāte lēmumu pieņemšanā kopienas sociālpolitiskajā dzīvē, kā arī inovatīvu publisko pakalpojumu attīstīšana ilgtspējā kopienas marginālajām grupām.;7.akt. 2 dienu izvērtējošs seminārs, piedalās moderatoru darba grupa (10 cilvēki) , 1 konsultants juridiskajos jautājumos un 1 eksperts NVO administrēšanas jautājumos, projekta administrācija (3 cilvēki.), kopā 15 cilvēki. Tiks izvērtēti projekta rezultāti, izstrādāts projekta rezultātu apkopojums, izveidoti ieteikumi NVO administratīvās kapacitātes stiprināšanai inovatīvu publisko pakalpojumu attīstīšanā kopienās, izdots projekta rezultātu apkopojums interaktīvā vidē (CD 60 gab) un sagatavota mājas lapa. CD tiks dāvināts visām projektā iesaistītajām NVO un to novada domēm vai pašvaldībām- 8..akt. –projekta rezultātu informatīvi izvērtējošs seminārs citām NVO u.c. interesentiem Latgales reģionā – kopā ~50 cilvēkiem ar mērķi izplatīt info par labās prakses piemēriem Latvijā un ES NVO sektorā , izdalīt sagatavoto materiālu CD formātā, apzināt iespējamos sadarbības partnerus inovatīvu publisko pakalpojumu attīstīšanā Latvijā. Šajā aktivitātē ir paredzēts arī forums, ko nodrošinās ITK, ar ES NVO piedalīšanos, ar kurām būs pieredzes braucienā sastādīti nodomu sadarbības līgumi. Latgales reģiona NVO sektoram šāda veida aktivitātes ir aktuālas, jo caur piedalīšanos projektā tiks stiprināta tieši 5 NVO , netieši daudzu organizāciju administratīvā kapacitāte, kas lielā mērā veicinās nevalstisko organizāciju līdzdalību politikas lēmumu pieņemšanā un politikas īstenošanā un sekmēs politikas plānošanas procesa un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos labākas, uz sabiedrības interesēm vērstas politikas veidošanā un ieviešanā depresīvajā sociālekonomiskajā Latvijas reģionā- Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes novadā, Preiļu novadā, Viļānu novadā.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros tika stiprināta biedrības "Rāzna Plus" un tās sadarbības partneru biedrības "Mūsmājas", biedrības "Invalīdu un viņu draugu apvienības "Impulss"", biedrības "Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrība" un biedrības "Tautas muzikantu biedrība" kapacitāte. Projektā no katras biedrības iesaistīti 5 pārstāvji, kopā tika iesaistīti 25 biedri. Projekta ietvaros tika noorganizēti vairāki pieredzes apmaiņas braucieni: Latvijā uz Cēsīm un Rīgu un ārvalstīs uz Lietuvu, Poliju un Vāciju. Pieredzes apmaiņas braucienu mērķi bija iegūt informāciju par sadarbības modeļiem starp nevalstiskajām organizācijām un citām iestādēm. Latvijas un ārvalstu pieredzes braucienos iegūtā informācija tika apkopota divos bukletos - "Latvijas NVO labās prakses piemēru apkopojums" un "Eiropas Savienības NVO labās prakses piemēru apkopojums", katrs no tiem tika izdots 100 eksemplāros. Ārvalstu pieredzes brauciena rezultātā biedrība noslēgusi 3 nodomu līgumus, kas paredz turpmāko sadarbību starp biedrību "Rāzna Plus" un 3 Lietuvas biedrībām - "Reabilitacijos technika", "Bendru interesu grupe" un "Lietuvos socialiniu darbuotoju asociacija". Projekta ietvaros tika noorganizēti 5 apmācību semināri par biedrības kapacitātes stiprināšanu un veiksmīgu turpmāko attīstību katrai biedrībai atsevišķi. Šajos semināros kopumā piedalījās 60 dalībnieki. Sekmīgai biedrību attīstībai projekta ietvaros tika noslēgts līgums ar juristu, kas kopumā sniedza 40 dažāda rakstura konsultācijas un ieteikumus biedrību saimnieciskās darbības uzlabošanai. Projektā tika izveidota 10 moderatoru darba grupa, no katras biedrības tajā piedalījās 2 pārstāvji. Tās galvenais uzdevums bija sekot projekta aktivitāšu ieviešanai un mērķu sasniegšanai. Rezultātā visi projekta rezultāti tika apkopoti CD, noorganizēts projekta izvērtēšanas seminārs projekta administrācijai un moderatoru grupai un prezentēti projekta rezultāti noslēguma konferencē, kurā piedalījās 48 dalībnieki.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-12-07
Projekta kopējais finansējums: 25 619.77 EUR / 18 005.68 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 23 826.39 EUR / 16 745.28 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 793.38 EUR / 1 260.39 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 25 619.77 EUR / 18 005.68 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 23 826.39 EUR / 16 745.28 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 793.38 EUR / 1 260.39 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/147
Projekta īstenotājs: Biedrība „Rāzna Plus”
Sadarbības partneris: Biedrība „Mūsmājas”,Tautas muzikantu biedrība,Biedrība - radošā kopa „Riekšava”,Invalīdu un viņu draugu apvienība „Impulss”
Uzsākšanas datums: 01.01.2011.
Pabeigšanas datums: 31.08.2011.
Juridiskā adrese: Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622
Telefons: 22045265
Fakss: n/a
Statuss: Pabeigts