esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana nodarbinātības veicināšanas pasākumu ieviešanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta „Nevalstiskā sektora kapacitātes stiprināšana nodarbinātības veicināšanas pasākumu ieviešanai „ mērķis ir sekmēt Cēsu un Priekuļu novada nevalstisko organizāciju biedru zināšanas un pieredzi, lai veicinātu nevalstisko organizāciju iesaisti nodarbinātības politikas ieviešanā. Projekta pieteicējs ir biedrība „Sieviešu atbalsta izglītības un kultūras centrs “IEVA. Galvenās projekta aktivitātes ir apmācību un pieredzes apmaiņas organizēšana, kā arī sadarbības veicināšana starp nevalstisko, valsts un pašvaldību sektoru. Projekta rezultātā nevalstisko organizāciju biedri paši organizēs pasākumus un aktīvi iesaistīsies valsts un pašvaldību aktivitātēs un projektos, kas veicina bezdarbu un nabadzību valstī. Projekta mērķauditorija ir 35 biedri no nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas Cēsu un Priekuļu novados. Projekta ieviešanas ilgums ir 9 mēneši un kopējās projekta izmaksas ir 9013,90 LVL.

Projekta rezultāti: Projekta tiešā mērķauditorija bija 25 biedrības biedri. Kopumā projekta aktivitātēs iesaistījās 35 dažādu biedrību biedri no Cēsīm un tās apkārtnes. Projekta ietvaros tika noorganizēti 5 apmācību semināri par tēmu, kas skar uzņēmējdarbības uzsākšanu un organizēšanu, kā arī par lēmumu pieņemšanu pašvaldības un valsts sektorā. Kopumā apmācībās piedalījās 35 dalībnieki. Šo semināru mērķis bija veicināt nodarbinātību Cēsu apkaimē, t.i., kā radīt jaunas darba vietas pašiem bezdarbniekiem. Tādējādi projekta ietvaros tika izstrādāts informatīvais materiāls "Ko darīt, ja esi palicis bez darba", kas tika iespiests 500 eks. Šis materiāls tika izplatīts dažādās valsts iestādēs un NVO. Papildus tam tika noorganizētas 2 paneļdiskusijas ar NVA pārstāvjiem. 6 biedrības biedri devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Dāniju, uz biedrību "Vesterbro Y`men". Brauciena mērķis bija iegūt informāciju un pozitīvo pieredzi kā Dānijā tiek risināti nodarbinātības jautājumi un kā darbojas biedrības. Projektam noslēdzoties tika organizēts noslēguma pasākums, kurā piedalījās 35 dalībnieki un kurā tika prezentēti projekta rezultāti.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-12-12
Projekta kopējais finansējums: 12 220.43 EUR / 8 588.57 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 11 365.00 EUR / 7 987.37 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 855.43 EUR / 601.20 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 12 220.43 EUR / 8 588.57 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 11 365.00 EUR / 7 987.37 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 855.43 EUR / 601.20 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/161
Projekta īstenotājs: Biedrība „Sieviešu atbalsta izglītības un kultūras centrs “ IEVA
Uzsākšanas datums: 01.02.2011.
Pabeigšanas datums: 31.10.2011.
Juridiskā adrese: "Viesturi", Veselavas pagasts, Priekuļu novads, LV-4116
Telefons: 29330807
Fakss: nav norādīts
Statuss: Pabeigts

Bukleti, informatīvie materiāli

Ko darīt, ja esi palicis bez darba?