esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


NVO kapacitātes stiprināšana alternatīvo sociālo pakalpojumu politikas veidošanas un īstenošanas procesā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, valsts un pašvaldības var deleģēt vai pirkt no NVO alternatīvos sociālos pakalpojumus (dienas centri, aprūpe mājās, utt.). Vairumā gadījumu NVO, kas sniedz šos pakalpojumus, vadītāji un sociālie darbinieki ir ar sociālā darba izglītību, kas ļauj sekmīgi nodrošināt pakalpojumu sniegšanu augstā līmeni, tomēr šāda veida izglītība nenodrošina pietiekamas zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas, lai sekmīgi komunicētu ar valsts un pašvaldības iestādēm, lai aktīvi paustu savu viedokli, iesaistītos valsts un Eiropas mēroga politikas izstrādes procesos un pārstāvētu savas intereses alternatīvo pakalpojumu attīstībā. Projekta laikā paredzēts nodrošināt alternatīvo sociālo pakalpojumu sniedzošo NVO darbiniekiem apmācības interešu aizstāvība - prezentācijas mākslā, lietišķajā sarakstē, domu formulēšanā, sarunu vešanā un normatīvo aktu virzībā. Projekta ietvaros plānots izstrādāt Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” stratēģiju alternatīvo sociālo pakalpojumu plānošanā un ieviešanā.

Projekta rezultāti: Projekta aktivitātēs faktiski piedalījās 32 dalībnieki no 6 NVO, kas 2 reizes pārsniedz atbalstīto NVO skaitu no sākotnēji paredzētā. Projekta mērķa grupa ir pabeigusi apmācības "Sociālās aprūpes organizāciju prasmju stiprināšanas apmācības interešu aizstāvībā" (64h), kā arī aktīvi piedalījās biedrības stratēģijās izstrādē, nosakot mērķus un uzdevumus biedrības darbībai turpmākajos 3 gados. Ir izstrādāta biedrības "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" stratēģija alternatīvo sociālo pakalpojumu plānošanā un ieviešanā laika periodam 2013. - 2016.g. Inrormācija par projektu pieejama mājas lapā www.rupjuberns.lv.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Pēdējā grozījuma datums: 2012-11-30
Projekta kopējais finansējums: 19 984.05 EUR / 14 044.87 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 18 399.31 EUR / 12 931.11 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 584.74 EUR / 1 113.76 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 19 984.05 EUR / 14 044.87 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 18 399.32 EUR / 12 931.12 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 584.73 EUR / 1 113.75 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/009
Projekta īstenotājs: Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""
Sadarbības partneris: Nodibinājums „Fonds Kopā”
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 31.10.2012.
Īstenošanas vieta: Balvu iela 11, Latvija, LV-1003
Juridiskā adrese: Balvu iela 11, Rīga, LV-1003
Telefons: 29526888
Fakss: 67142104
WWW adrese: http://www.rupjuberns.lv
Statuss: Pabeigts