Home > Sources of funding

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Vidzemes pašvaldību kapacitātes stiprināšana par projektu ieviešanas tiesiskajiem, finansiālajiem un ekonomiskajiem aspektiem

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta „Vidzemes pašvaldību kapacitātes stiprināšana par projektu ieviešanas tiesiskajiem, finansiālajiem un ekonomiskajiem aspektiem” mērķis ir sekmēt Vidzemes pašvaldību un pašvaldības iestāžu darbinieku kapacitāti finansiālos, ekonomikas un administratīvos jautājumos, lai veicinātu pilnīgu pašvaldībām piešķirto finansējuma apguvi un pabeigtu ES struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu ieviešanu, kā arī veicinātu jaunu projektu izstrādi un ieviešanu plānošanas periodā. Projekta pieteicējs ir Cēsu novada pašvaldība partnerībā ar Amatas un Priekuļu novadiem, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldību. Galvenās projekta aktivitātes ir apmācību, pieredzes apmaiņas organizēšana un metodiskā materiāla izstrāde par projektu ieviešanas tiesiskajiem, finansiālajiem un ekonomiskajiem aspektiem. Projekta mērķauditorija ir 65 projektā iesaistīto pašvaldību darbinieki. Projekta ieviešanas ilgums ir 10 mēneši un kopējās projekta izmaksas ir 18919,75 LVL.

Project results: Projekta „Vidzemes pašvaldību kapacitātes stiprināšana par projektu ieviešanas tiesiskajiem, finansiālajiem un ekonomiskajiem aspektiem” mērķis - sekmēt Vidzemes pašvaldību un pašvaldības iestāžu darbinieku kapacitāti finansiālos, ekonomikas un administratīvos jautājumos, lai veicinātu pilnīgu pašvaldībām piešķirto finansējuma apguvi un pabeigtu ES struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu ieviešanu, kā arī veicinātu jaunu projektu izstrādi un ieviešanu plānošanas periodā, ir sasniegts. Projektu īstenoja Cēsu novada pašvaldība partnerībā ar Amatas un Priekuļu novadu, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldību. Projekta ietvaros veiktas apmācības par projektu finanšu plūsmas plānošanu, grāmatvedības uzskaiti, iepirkumu organizēšanu, risku vadību, projektu idejas un gaitas prezentēšanu, izstrādāts metodiskais materiāls "Vadlīnijas tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei infrastruktūras projektiem ES struktūrfondu apguvei" un noorganizēts tā prezentācijas seminārs, notikušas pieredzes apmaiņas vizītes ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektu izstrādei un ieviešanai pašvaldībās Valmierā, Jēkabpilī, Tukumā un Kuldīgā. Projekta mērķauditorija - 65 projektā iesaistīto pašvaldību darbinieki. Informācija par projektu ievietota mājaslapās www.cesis.lv, www.edruva.lv, laikrakstā "Cēsu Vēstis",
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Vidzeme Region
Last change: 2011-09-20
ESF Funding: 19 424.58 EUR / 13 651.67 LVL;
  • ESF Funding: 19 424.58 EUR / 13 651.67 LVL;
Total ESF spent: 19 424.57 EUR / 13 651.67 LVL;
  • ESF spent: 19 424.57 EUR / 13 651.67 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/005
Project Promoter: Cēsu novada pašvaldība
Partner(s): Priekuļu novada pašvaldība,Valmieras pilsētas pašvaldība,Amatas novada pašvaldība
Start date of project: 01.09.2010.
Project finish date: 30.06.2011.
Place of implementation: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101
Legal address: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Phone: 64161803
Fax: 64161801
Status: Pabeigts