Sākums > Finansējuma avoti > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašv[..] > Ķekavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšan[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Ķekavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir gūt pieredzi Finanšu un ekonomisko aprēķinu (FEA) izstrādāšanā projektam jaunas sākumskolas izveidošanai Ķekavā, kas tiktu realizēts Publiskās un privātās partnerības (PPP) ietvaros vai ar ES fondu palīdzību, vai izmantojot citu finanšu instrumentu līdzfinansējumu. Tiešā mērķa grupa ir pašvaldības darbinieki un Domes deputāti (kopā 67 personas), kas guvušas pieredzi darbā ar PPP projektiem. Netiešā mērķa grupa ir pašvaldības iedzīvotāji (20 873 personas), kas gūs labumu no jaunas sākumskolas izveidošanas Ķekavā. Projekta īstenošanā ir iesaistīta Ķekavas novada pašvaldība. Projekts tiek realizēts bez partneru piesaistīšanas. Projekts tiek realizēts Ķekavā, 2010.gada laikā. Projekta galvenās aktivitātes ir saistītas ar 1) FEA izstrādi konkrētam projektam, izskatot iespēju realizēt jaunas sākumskolas būvniecību PPP ietvaros vai no pašas pašvaldības līdzekļiem, vai izmantojot kredītu, vai ES fondu vai citu finanšu instrumentu līdzfinansējumu; 2) pašvaldības darbinieku un Domes deputātu apmācību par FEA izstrādi, normatīvo aktu bāzi un informēšanu par projektu sagatavošanu realizēšanai PPP ietvaros vai izmantojot ES fondu vai citu finansu instrumentu līdzfinansējumu; 3) ārvalstu pieredzes apgūšanu par projektu realizēšanu PPP ietvaros; 4) sabiedrības un citu pašvaldību informēšanu par projekta laikā gūto pieredzi un projekta rezultātiem. Projekta realizēšana ir aktuāla Ķekavas novada pašvaldībai. Ķekavas novads ir viena no nedaudzajām pašvaldībām Latvijā, kurā pēdējo 5 gadu laikā ir iedzīvotāju skaita pieaugums. Ķekavas novada Ķekavas pagastā pēdējo piecu gadu laikā iedzīvotāju skaits ir palielinājies par 23%. Līdzīgi iedzīvotāju skaits pieaudzis arī Baložu pilsētā. Ķekavas novada pašvaldība veica izpēti, kuras laikā konstatēja, ka novadā vidēji gada laikā deklarējās/piedzimst 250 bērni, kā rezultātā strauji pieaug vietu deficīts pirmsskolas izglītības iestādēs, kurš turpmāk pāries deficītā arī skolas posmā. Pašlaik pašvaldība maksā savstarpējos norēķinos citām pašvaldībām vidēji Ls 600 000 gadā, jo nevar nodrošināt bērnus ar vietām pašvaldības izglītības iestādēs. Prognozējam, ka šīs skaitlis, ņemot vērā augošu deficītu, jau 2015./2016. mācību gadā sasniegs savu augstāko atzīmi un izmaksas sastādīs Ls 1 000 000. Ņemot vērā augstāk minēto, pašvaldībai nebūs iespējams pildīt vienu no pašvaldības svarīgākajām funkcijām – gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošinot pirmsskolas un skolas vecuma bērnus ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs. Ķekavas sākumskolā skolēni 2008./2009. mācību gadā mācījās 2 maiņās neatbilstošās telpās, tādēļ pašvaldībā ir ļoti nepieciešama jauna sākumskola. Ņemot vērā esošo ekonomisko situāciju valstī, to, ka ierobežota publiskā sektora finansējuma apstākļos, pašvaldībai ir liegta iespēja ņemt kredītu būvdarbu veikšanai, lai arī viņu budžeta iespējas to ļauj veikt, kā arī to, ka šobrīd visi publiskā sektora pasūtījumi ir apturēti, neskaitot ES Struktūrfondu programmu ieviešanu, pēc Ķekavas novada pašvaldības domām PPP varētu būt viens no efektīvākajiem, ja ne vienīgais reālais instruments Latvijas tautsaimniecības atveseļošanā, un varētu dot ilglaicīgu un būtisku ieguldījumu Latvijas valsts ekonomikas atlabšanas procesā, nodrošinot privātā sektora finansējumu publiskā sektora infrastruktūras un pakalpojumu projektiem, mazinot spriedzi sabiedrībā, saglabājot un veidojot jaunas darba vietas, tādējādi rezultātā likumsakarīgi arī nodrošinot nodokļu ieņēmumus valsts budžetam. Sagaidāmie projekta rezultāti ir 1) izstrādāts Finanšu un ekonomiskais aprēķins konkrētam projektam, pamatojot iespējas realizēt jaunas sākumskolas būvniecību PPP ietvaros vai no pašas pašvaldības līdzekļiem, vai izmantojot kredītu, vai ES fondu vai citu finanšu instrumentu līdzfinansējumu; 2) apmācīti un informēti kopā 67 pašvaldības darbinieki un Domes deputāti par PPP projektu realizēšanas iespējām, FEA izstrādi, ES fondu un citu finansu instrumentu līdzekļu izmantošanas iespējām jaunas sākumskolas izveidošanai un normatīvo aktu bāzi šajā jomā; 3) FEA atspoguļots, kāda ir ārvalstu pieredze tādu projektu realizēšanā, kas saistīti ar jaunu skolu būvniecību, izmantojot privāto partneru finansējumu, ES fondu un citu finansu instrumentu līdzekļus; 4) izstrādāts, iespiests 500 eksemplāros un izplatīts buklets, kurā apkopoti projekta rezultāti un FEA kopsavilkuma, priekšlikumi un secinājumi, kā arī sagatavoti un izplatīti 100 CD ar projekta rezultātiem, pilnu FEA pētījumu, pētījuma kopsavilkumu, secinājumiem un priekšlikumiem; informācija par projekta realizēšanu publicēta pašvaldības avīzē „Ķekavas novads” un interneta mājas lapā www.kekavasnovads.lv.

Projekta rezultāti: Projektā ieviestas aktivitātes ar mērķi stiprināt Ķekavas novada pašvaldības kapacitāti, palielinot 50 pašvaldības administrācijas darbinieku un 17 Domes deputātu zināšanas un izpratni par projektu realizēšanu publiskās un privātās partnerības (PPP) ietvaros un Eiropas Savienības (ES) fondu un ārvalstu finansējuma piesaisti jaunas sākumskolas būvniecībai. Projekta ietvaros veikts pētījums "Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde projektam Ķekavas sākumskolas būvniecība un apsaimniekošana". Sagatavoti un izdoti arī pētījuma rezultātu bukleti un CD, kas ar Latvijas Pašvaldību savienības starpniecību izdalīti ieinteresētajām pašvaldībām. Projekta ietvaros noslēguma seminārā apmācīti kopā 82 pašvaldības darbinieki, to skaitā deputāti, - viņi iepazīstināti ar ārvalstu pieredzi PPP projektu realizācijā, līdzekļu piesaisti no ES struktūrfondiem un veiktā pētījuma "Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde projektam Ķekavas sākumskolas būvniecība un apsaimniekošana" rezultātiem.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-08-03
Projekta kopējais finansējums: 30 336.92 EUR / 21 320.91 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 30 336.92 EUR / 21 320.91 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 30 336.92 EUR / 21 320.91 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 30 336.92 EUR / 21 320.91 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/008
Projekta īstenotājs: Ķekavas novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 28.02.2011.
Īstenošanas vieta: Gaismas iela 19, k.9., Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV - 2123
Juridiskā adrese: Gaismas iela 19.k.9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads , Ķekavas novads, LV-2123
Telefons: 67935803
Fakss: 67935819
Statuss: Pabeigts