Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Gulbenes novada speciālistu apmācības energoauditā Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Gulbenes novada domes izstrādātā projekta mērķis ir paaugstināt Gulbene novada domes darbinieku zināšanu, prasmju un iemaņu līmeni, dodot iespēju iziet apmācību kursu energoauditā, tādejādi paaugstinot pašvaldību kapacitāti līdzdalībai Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Primārā mērķa grupa ir Gulbenes novada domes Attīstības un īpašumu un Tehniskās nodaļas darbinieki, kas piedalās Eiropas Savienības projektu izstrādē un īstenošanā Gulbenes novadā. Sekundārā mērķa grupa ir novada iedzīvotāji, domes darbinieki un sadarbības partneri, kas piedalās projektu izstrādē un realizēšanā, kā arī izmanto projektu rezultātus. Projekta aktualitāte: Pašvaldībās nemitīgi tiek sekots līdzi ne tikai realizācijā esošajiem projektiem, bet arī jau pabeigtajiem un plānotajiem projektiem. Gulbenes novada domē kopā 2011. gadā tiek administrēti un gatavoti iesniegšanai vairāk kā 40 projekti dažādās programmās. Gulbenes novada domes Attīstības un Investīciju plānā 2011. - 2013. gadam plānots realizēt vairāk nekā 30 siltināšanas un rekonstrukcijas darbus gan izglītības iestādēs, gan kultūras centros, gan cita veida ēkās, no kuriem lielāko daļu plānots veikt ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma palīdzību. Lai spētu izvērtēt objektu prioritāro secību un apzināt nepieciešamos siltināšanas un rekonstrukcijas darbus, domei nepieciešami kvalificēti speciālisti, kas spētu šo darbu veikt, šādā veidā veicinot novada attīstību. Energoauditora zināšanas ir nepieciešamas, lai sagatavotu un īstenotu kvalitatīvus projektus, kas saistīti ar energoefektivitāti, nepieciešamas papildu specifiskas zināšanas, kas atvieglotu projekta pamatojošās dokumentācijas izstrādes koordinēšanu projektu iesniegumu sagatavošanas posmā, kā arī veiktu fizisko indikatoru atbilstības kontroli projekta ieviešanas posmā. Projekta norises vieta: Gulbenes novada dome, Gulbenē, Ābeļu ielā 2. Plānotais projekta kopējais realizācijas laiks – no 2011. gada 1. septembra līdz 2012. gada 31. martam. (7 mēneši) Lai sasniegtu projekta izvirzītos mērķus, projektā plānotas šādas aktivitātes: 1. Projekta administrēšana; 2. Darbinieku apmācības energoauditā; 3. Publicitātes pasākumu nodrošināšana. Plānoto aktivitāšu realizācijas rezultātā tiks sasniegti sekojoši rezultāti: - Apmācīti 2 darbinieki, iegūtas 2 apliecības ar tiesībām kārtot sertificēšanās eksāmenu, kad būs iegūta praktiskā pieredze konkrētajā jomā. - Ievietotas 3 ziņas Gulbenes novada mājas lapā www.gulbene.lv. - Izveidotas divas publikācijas vietējā laikrakstā „Gulbenes Novada Ziņas”.

Результаты проекта: Projekta rezultātā ir paaugstinātas Gulbenes novada pašvaldības 2 darbinieku zināšanas, prasmes un iemaņas, izejot apmācību kursu energoauditā. Tādējādi tika paaugstināta pašvaldības kapacitāte līdzdalībai Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, lai spētu sagatavot un īstenot energoefektivitātes projektus un atvieglotu projekta pamatojošās dokumentācijas izstrādes koordinēšanu projektu iesniegumu sagatavošanas posmā. Līdz ar to veikts būtisks ieguldījums Gulbenes novada pašvaldības attīstībā kopumā.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Vidzemes reģions
Последние изменения: 2012-05-23
ESF финансирование: 1 707.45 EUR / 1 200.00 LVL;
  • ESF финансирование: 1 707.45 EUR / 1 200.00 LVL;
ESF награждено: 1 707.45 EUR / 1 200.00 LVL;
  • ESF награждено: 1 707.45 EUR / 1 200.00 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/007
Исполнитель проекта: Gulbenes novada dome
Дата начала проекта: 01.09.2011.
Дата окончания проекта: 31.03.2012.
Место реализации: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
Юридический адрес: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
Tелефон: 64497709; 64497710
Факс: 64497730
www: http://www.gulbene.lv
Cтатус: проект осуществлён