Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Qu[..] > Inovatīvu pasākumu īstenošana Jēkabpils novada paš[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Inovatīvu pasākumu īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Quality of Public Services at the National, Regional and Local Level"

Search projects
Projekta mērķis ir paaugstināt publisko pakalpojumu kvalitāti Jēkabpils novada pašvaldībā, nodrošināt pakalpojumu pieejamības uzlabošanos, veicināt iedzīvotāju līdzdalības iespējas plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā. Projekta tiešā mērķa grupa ir 28 pašvaldības un tās iestāžu darbinieki, netiešā mērķa grupa ir visi pašvaldības iedzīvotāji. Projektu īsteno Jēkabpils novada pašvaldība laikā no 2010. gada 1. septembra līdz 2011. gada 31. jūlijam, projekta īstenošanas laiks 11 mēneši. Projektā plānotas aktivitātes ir veikt iedzīvotāju aptauju, izstrādāt pakalpojumu uzlabošanas plānu, kas balstās uz pamatotu metodoloģiju, nodrošinot apmācības, paaugstināt kompetences līmeni 28 pašvaldības darbiniekiem, apgūt starptautisku pieredzi, ieviest inovācijas izmantojot informāciju tehnoloģijas, īstenot publicitātes pasākumus. Projekts ir aktuāls, jo Jēkabpils novada pašvaldība atrodas lauku teritorijā ar zemu iedzīvotāju blīvumu un iedzīvotājiem ir ierobežotas iespējas pakalpojumu saņemšanai, nepieciešams paaugstināt darbinieku kompetences līmeni, lai strādātu jaunajos apstākļos pēc novada izveides. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izstrādāts pakalpojumu uzlabošanas plāns, apmācīti 28 darbinieki, apgūta starptautiska pieredze, izveidots jauns video saziņas tīkls, kas uzlabos komunikāciju starp iedzīvotājiem pagastu pārvaldēm, administrāciju, deputātiem. Tiks izveidots buklets ar iedzīvotājiem nepieciešamu informāciju.

Project results: Projekta ietvaros tika veikta iedzīvotāju aptauja, un tās rezultātā tika izstrādāts "Jēkabpils novada pašvaldības publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas pasākumu plāns". Tika paaugstināts kompetences līmenis 28 pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem, apgūta starptautiska pieredze (Somijā), izmantotas IT jauna saziņas tīkla izveidē un aprobācijā, tādējādi demonstrējot pakalpojumu pieejamības uzlabošanās iespējas iedzīvotājiem, veicinot viņu līdzdalības iespējas plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā. Projekta rezultātā paaugstināta publisko pakalpojumu kvalitāte Jēkabpils novada pašvaldībā, uzlabojot tās darbību un veicot inovatīvus pasākumus.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Zemgale Region
Last change: 2011-10-03
ESF Funding: 17 718.24 EUR / 12 452.45 LVL;
  • ESF Funding: 15 060.50 EUR / 10 584.58 LVL;
Total ESF spent: 17 719.37 EUR / 12 453.24 LVL;
  • ESF spent: 15 061.58 EUR / 10 585.34 LVL;
  • ESF spent, private: 2 126.21 EUR / 1 494.31 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/017
Project Promoter: Jēkabpils novada pašvaldība
Start date of project: 01.09.2010.
Project finish date: 31.07.2011.
Legal address: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202
Phone: 65220730
Fax: 65220731
Status: Pabeigts