Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kurzemes plānošanas reģiona pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Meklēt projektus
Kurzemes plānošanas reģions ir atbildīgs par reģionālās attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts institūciju sadarbību, kā arī informācijas sniegšanu reģiona iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām un jebkuram citam interesentam Latvijā un ārvalstīs par reģionu un finansējuma piesaistes iespējām. Projektā paredzētas aktivitātes divos galvenajos virzienos: 1) Informācijas sniegšanas un aprites sistēmas uzlabošana, kuras tiešā mērķa grupa ir Kurzemes plānošanas reģiona struktūrvienības, taču labuma guvēji būs visi reģiona iedzīvotāji un jebkurš interesents Latvijā un ārvalstīs. 2) Reģiona attīstības plānošanas uzlabošana, kas vērsta uz monitoringu un sabiedrības iesaistīšanas veicināšanu, veidojot sadarbības tīklu un uzlabojumiem attīstības plānošanas uzraudzībā. Projektā plānota informācijas aprites un kvalitātes uzlabošana, divu elektronisku pakalpojumu izstrāde, kā arī apmācības, informatīvie un publicitātes pasākumi. Projekts ilgs no 2011.gada aprīļa līdz 2012.gada janvārim.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros tika veikta Kurzemes plānošanas reģions esošās situācijas izpēte un analīze un, pamatojoties uz to, tika izstrādāti priekšlikumi par nepieciešamajiem darbiem un uzlabojumiem. Tika sastādīta tehniskā specifikācija, izsludināts iepirkums un ar uzvarētājiem noslēgti līgumi par darbu veikšanu. 2011.gada novembra beigās Kurzemes plānošanas reģiona darbiniekiem, attīstības padomes locekļiem, viņu vietniekiem un citiem reģiona pašvaldību speciālistiem tika demonstrēti veiktie uzlabojumi. Darbinieku ērtībai izstrādāta uzlabojumu rokasgrāmata. Projekta gaitā tika izveidots Attīstības plānošanas sadarbības tīkls, kurā tika aicināti piedalīties pašvaldību speciālisti, nevalstiskās organizācijas un pārstāvji no nacionālā līmeņa institūcijām. Sadarbības tīkla dalībniekiem tika organizēti vienas dienas semināri, kuros notika gan apmācības, gan pieredzes apmaiņa, gan sniegta aktuālākā informācija par plānotajām saistošajām tēmām, tādā veidā paaugstinot gan personīgo kapacitāti, gan arī sagatavoto dokumentu kvalitāti. Pieaicinot ekspertu un arī projekta sadarbības partneri, tika pārskatīts Kurzemes plānošanas reģiona Rīcības plāns 2010 – 2013.gadam un sagatavots uzraudzības sistēmas apraksts, kā arī izstrādāts elektroniskais pakalpojums uzraudzības sistēmas datu ievadei. Projekta noslēgumā tika organizēts informatīvais seminārs, lai informētu arī sadarbības partnerus par izstrādātajam elektroniskajiem pakalpojumiem, kas būs atvieglojums ne tikai pašam reģionam, bet noderēs arīdzan pašvaldību darbā.
Īstenotāja statuss: Plānošanas reģions
Reģioni: Kurzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-05-11
Projekta kopējais finansējums: 25 914.39 EUR / 18 212.74 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 22 027.24 EUR / 15 480.83 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 3 887.15 EUR / 2 731.90 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 25 914.39 EUR / 18 212.74 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 22 027.24 EUR / 15 480.83 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/049
Projekta īstenotājs: Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Sadarbības partneris: Rīgas plānošanas reģiona administrācija
Uzsākšanas datums: 01.04.2011.
Pabeigšanas datums: 31.01.2012.
Juridiskā adrese: Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801
Telefons: 67331492
Fakss: 67331285
Statuss: Pabeigts