Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Carnikavas novada domes sniegto publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir veikt visus nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai uzlabotu Carnikavas novada iedzīvotājiem efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, ieviešot vienas pieturas aģentūras (turpmāk – VPA) principu Carnikavas novada pašvaldības darbā. Projekta ietvaros tiks veiktas šādas darbības – iedzīvotāju aptaujas veikšanu par pašvaldības sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem, speciālistu apmācības un labās prakses piemēru pārņemšanu no citām pašvaldībām, kā arī dokumentācijas sagatavošana VPA principa ieviešanai. Projekta ietvaros tiks nodrošināta projekta administratīvā vadība un sabiedrības informēšanas pasākumi. VPA ir jākļūst par informācijas aprites centrālo vietu starp iedzīvotājiem, iestādēm un domi, kā arī starp domes struktūrvienībām un amatpersonām. VPA principa īstenošana nodrošinātu pašvaldības institūciju savstarpējo sadarbību saskaņā ar labas pārvaldības principu, kā rezultātā iedzīvotājiem būtu iespēja saņemt nepieciešamo informāciju un pārvaldes pakalpojumus vienuviet, personīgi nevēršoties kompetentajā iestādē.

Результаты проекта: Projekta ietvaros izstrādāts „Pētījums par Carnikavas novada domes sniegtajiem pakalpojumiem”. Pētījuma ziņojuma rezultāti tika izmantoti, apmācot domes un padotību iestāžu darbiniekus, kā arī izstrādājot dokumentāciju vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, ir izstrādāti klientu apkalpošanas centra izveidošanas koncepcija un standarti. Projekta ietvaros apmācīti 35 pašvaldības un 2 vienas pieturas aģentūras darbinieki par publisko pakalpojumu sniegšanu, e-pakalpojumu izmantošanu, klientu apkalpošanas kultūru, darbu ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, konfliktsituāciju vadību u.c. Notikusi viena sanāksme pašvaldības darbiniekiem par projekta rezultātiem. Projektā 2011. gada aprīlī veikts pieredzes apmaiņas brauciens uz Tartu Igaunijā, lai iepazītos ar labo praksi un priekšrocībām Klientu apkalpošanas centra izveidē, kā arī uzzināt, kādus e-pakalpojumus iedzīvotāji saņem.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Rīgas reģions
Последние изменения: 2011-07-05
ESF финансирование: 12 752.80 EUR / 8 962.72 LVL;
  • ESF финансирование: 10 839.88 EUR / 7 618.31 LVL;
ESF награждено: 12 752.81 EUR / 8 962.73 LVL;
  • ESF награждено: 10 839.88 EUR / 7 618.31 LVL;
  • ESF награждено, частное: 1 721.61 EUR / 1 209.95 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/050
Исполнитель проекта: Carnikavas novada dome
Дата начала проекта: 01.09.2010.
Дата окончания проекта: 30.04.2011.
Юридический адрес: Stacijas iela 5, Carnikavas novads, LV-1263
Tелефон: 67993372; 29180607
Факс: 67992326
Cтатус: проект осуществлён