esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


CAF ieviešana Tieslietu ministrijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"

Meklēt projektus
Projekta gaitā Tieslietu ministrijā (turpmāk – TM) tiks veikts pašnovērtējums atbilstoši CAF (Common Assessment Framework - publiskā sektora kopējais novērtēšanas ietvars) metodei, kā arī iesaistīto darbinieku apmācības. CAF metodes uzdevums ir palīdzēt publiskā sektora organizācijām visā Eiropā izmantot kvalitātes vadības principus, lai uzlabotu savu darbību. Projekta ilgums būs 18 mēneši. Projekta ietvaros TM 15-20 darbinieki tiks apmācīti par CAF metodi un tās pielietošanu, lai nākotnē TM būtu iespējams veikt pašnovērtējumu jau bez konsultantu iesaistes. CAF grupā tiks iesaistīti gan augstākās, gan vidējās vadības pārstāvji. Grupā tiks iesaistīt arī darbinieki, kas pārstāv dažādus TM darbības sektorus, vecuma, dzimuma, sociālā un ģimenes stāvokļa grupas. CAF grupa semināros veiks argumentētu TM pašnovērtējumu. CAF pašnovērtējuma veikšanā iesaistītie darbinieki konsultanta vadībā vērtēs TM darbību – vadību, stratēģiju un plānošanu, personālvadību, partnerību un resursus, procesus, kā arī rezultātus, kas saistīti ar iedzīvotājiem un klientiem, personālu, ietekmi uz sabiedrību un galvenos darbības rezultātus. Pēc pašnovērtējuma pabeigšanas konsultants sagatavos kopsavilkuma ziņojumu. Ņemot vērā pašnovērtējuma rezultātus, tiks izvērtētas pilnveidojamās jomas, noteikti nepieciešamie uzlabojumu pasākumi un veikta to prioritizēšana. Rezultātā izvirzītie uzdevumi TM darbības uzlabošanai tiks iekļauti plānošanas dokumentos – darba plānā un TM darbības stratēģijā. Izmantojot projekta laikā gūto pieredzi, TM turpmāk varēs veikt CAF pašnovērtējumu patstāvīgi. Tādējādi TM varēs regulāri uzlabot TM darbības kvalitāti.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - veikt Tieslietu ministrijas darbības pašnovērtējumu atbilstoši CAF (Common Assessement Framework) metodei, izstrādāt konkrētu uzlabojumu pasākumu priekšlikumu, kas ar vadības lēmumu tiks iekļauti Tieslietu ministrijas plānošanas dokumentos, lai nodrošinātu nepārtrauktu un mērķtiecīgu Tieslietu ministrijas darbības kvalitātes uzlabošanu atbilstoši vispārējiem kvalitātes vadības principiem, ir sasniegts. Projekta ietvaros 20 darbinieki tika apmācīti par CAF metodi un tās pielietošanu, izstrādāts uzlabojumu pasākumu saraksts, kuru izvērtējusi Tieslietu ministrijas vadība. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas vadības vērtējumu, sagatavots un apstiprināts rīkojums, kas paredz uzlabojumu pasākumu iekļaušanu Tieslietu ministrijas darba plānā stratēģisko rīcības virzienu īstenošanai 2012. gadam, kā arī nosaka veikt atkārtotu ministrijas darbības pašnovērtējumu turpmākajos ministrijas darbības stratēģiskās plānošanas ciklos.
Īstenotāja statuss: valsts pārvaldes iestāde
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-11-14
Projekta kopējais finansējums: 24 480.07 EUR / 17 204.69 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 20 808.06 EUR / 14 623.99 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 3 672.01 EUR / 2 580.70 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 24 480.07 EUR / 17 204.69 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 20 808.06 EUR / 14 623.99 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/006
Projekta īstenotājs: Tieslietu ministrija
Uzsākšanas datums: 01.07.2010.
Pabeigšanas datums: 31.12.2011.
Juridiskā adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
Telefons: 67036802
Fakss: 67220521
Statuss: Pabeigts