Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības [..] > Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana un ievieša[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana un ieviešana Valsts probācijas dienestā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"

Meklēt projektus
Projekta "Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana un ieviešana Valsts probācijas dienestā" mērķis ir izveidot, ieviest un sertificēt kvalitātes vadības sistēmu digitāli interaktīvā formātā Valsts probācijas dienestā (VPD) atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2000 prasībām, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu Latvijā probācijas klientu integrācijai sabiedrībā un nodrošinātu vienādu pakalpojumu sniegšanu visos reģionos. Tiešā mērķa grupa ir 450 VPD darbinieki, kuri paaugstina savu kompetenci un iegūst ērti lietojamu kvalitātes vadības sistēmu. Daļēji tiešā mērķa grupa, kura iegūst labumu izveidojot kvalitātes vadības sistēmu VPD ir arī 20698 probācijas klienti un netiešā mērķa grupa ir sadarbības partneri 12 Valsts pārvaldes institūcijas, 550 Latvijas pašvaldības, 8 nevalstiskās organizācijas, 898 dažādas iestādes un uzņēmumi (partnerinstitūcijas) un visa sabiedrība, kuri arī ir labuma saņēmēji šajā projektā. Projektu īsteno VPD un tā 38 teritoriālās struktūrvienības 12 mēnešu laikā. Projektā plānotas sekojošas aktivitātes: 1.Projekta administrēšana. 2.Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde. 3.Darbinieku apmācība. 4.Sertifikācijas audits. 5.Probācijas klientu un sadarbības partneru aptauja. 6.Informācijas un publicitātes pasākumi. Projektu īstenojot, tiks sasniegti rezultāti: iegūts ISO 9001:2000 sertifikāts, kura darbība attiecas uz visām VPD struktūrvienībām, 224 darbinieki būs apguvuši zināšanas kvalitātes vadības jomā gan lektoru, gan savu kvalitātes vadītāju vadībā. Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana un ieviešana elektroniskā formātā, apvienojot esošos vadības procesus un papildinot vai veidojot jaunus procesus, nodrošinās efektīvāku uz pakalpojuma saņēmēju un sadarbības partneriem vērstu vadības sistēmu.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros veikta kvalitātes vadības sistēmas izstrāde – veikts esošās vadības sistēmas darbības novērtējums, kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas plāna sagatavošana, procesu aprakstu izstrādāšana, kvalitātes politikas rokasgrāmatas sagatavošana, kvalitātes iekšējo auditu veikšana, kā arī kvalitātes vadības sistēmas sertfificēšana, iegūstot ISO 9001:2008 sertifikātu. Lai nodrošinātu kvalitātes vadības sistēmas veiksmīgu ieviešanu, nodrošinātas darbinieku apmācības - kvalitāte svadītāju apmācības, procesu īpašnieku apmācības, kvalitātes iekšējo auditoru apmācības, darbinieku apmācības elektroniskās kvalitātes vadības sistēmas lietošanā, apmācība par CAF un citiem kvalitātes vadības sistēmas modeļiem, apmācības par iGrafix Flowcharter lietošanu. Tāpat projekta īstenošanas laikā tika izveidots kvalitātes vadītāja amats Valsts probācijas dienesta amatu sarakstā. Kvalitātes vadītājs nodrošinās kvalitāte svadības sistēmas uzturēšanu un nepārtrauktu pilnveidošanu, iesaistot šajā procesā gan dienesta vadību, gan visu līmeņu darbiniekus. Projekta rezultātā izveidota, ieviesta un sertificēta kvalitātes vadības sistēmu digitāli interaktīvā formātā Valsts probācijas dienestā atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2000 prasībām, lai uzlabotu un nodrošinātu vienādu pakalpojumu sniegšanu probācijas klientu integrācijai sabiedrībā visos Latvijas reģionos.
Īstenotāja statuss: valsts pārvaldes iestāde
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2011-09-22
Projekta kopējais finansējums: 33 833.99 EUR / 23 778.66 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 28 758.89 EUR / 20 211.86 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 5 075.10 EUR / 3 566.80 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 33 833.98 EUR / 23 778.66 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 28 758.89 EUR / 20 211.86 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/021
Projekta īstenotājs: Valsts probācijas dienests
Uzsākšanas datums: 01.06.2010.
Pabeigšanas datums: 31.05.2011.
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011
Telefons: 67021138
Fakss: 67021139
Statuss: Pabeigts