esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.2. aktivitāte „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir paaugstināt publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti un veicināt publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu pieejamību, kā arī palielināt pakalpojumu sniegšanas procesa ekonomiskumu un mazināt administratīvo slogu Tā kā publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana ir tieši saistīta ar administratīvajām procedūrām un to vienkāršošanu, tad projekta īstenošanas rezultātā samazināsies administratīvais slogs, publiskos pakalpojumus sniedzot efektīvāk, ātrāk, ērtāk un – padarot tos kopumā pieejamākus. Tādējādi tiks uzlabota arī uzņēmējdarbības vide. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt sniegto pakalpojumu reģistra rekomendējamo modeli, Latvijas pārvaldes iestāžu publisko pakalpojumu sniegšanas rekomendējamo modeli (pēc tam veicot arī tā ieviešanas pilotprojektu), kā arī pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo informācijas sistēmu arhitektūras rekomendējamo modeli. Projekta ietvaros arī paredzēta metodiskās rokasgrāmatas izstrāde pārvaldes darbiniekiem par pakalpojumu identificēšanu, aprakstīšanu, kvalitātes rādītāju noteikšanu un kvalitātes uzlabošanu (t.sk. izmantojot IKT iespējas), kā arī izveidota apmācību programma par publisko pakalpojumu pilnveidošanu un rīkoti izglītojoši semināri un pieredzes apmaiņas braucieni. Projekta galvenās mērķa grupas ir publisko pakalpojumu lietotāji (iedzīvotāji, komersanti, nevalstiskās organizācijas un interešu grupas), valsts pārvaldes iestādes, institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības un to iestādes. Projekta iesniedzējs ir Valsts kanceleja. Pēc vienošanās grozījumu Nr.4 stāšanās spēkā (01.07.2011.) projekta īstenotājs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Par projekta norises vietu noteikta visa Latvijas teritorija. Projekta ilgums – 77 mēneši (2009.gada 1.februāris – 2015.gada 30.jūnijs).

Projekta rezultāti: Projekta mērķis – paaugstināt publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti un veicināt publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu pieejamību, kā arī palielināt pakalpojumu sniegšanas procesa ekonomiskumu un mazināt administratīvo slogu, ir sasniegts. Aktivitātes “Publisko pakalpojumu sniegšanas analīze, publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana un apmācību organizēšana” ietvaros izstrādāts publisko pakalpojumu sniegšanas rekomendējamais modelis, kas ietver publisko pakalpojumu pārbūves, definēšanas, aprakstīšanas, izvērtēšanas, izmaksu noteikšanas, klientu apkalpošanas standarta sagatavošanas vadlīnijas un kas tika izmantots kā ietvars visu valsts sniegto publisko pakalpojumu izvērtēšanai, klasifikācijai, aprakstīšanai, standartizācijai, analīzei un pārbūvei. Veikta Publisko pakalpojumu un to sniegšanas kārtības analīze - izvērtēti 5 pilotpakalpojumi: bērnu piedzimšanas notikums, darbnespējas lapas saņemšana/slimības pabalsta piešķiršana, būvniecības atļaujas izsniegšana, kadastra informācija mantojuma lietai, reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās, radot iespēju testēt izveidoto rekomendējamo modeli un tā kritērijus. Pamatojoties uz izstrādāto modeli, tika veikts portālā www.latvija.lv esošā publisko pakalpojuma reģistra (kataloga) izvērtējums un atbilstība izveidotā publisko pakalpojumu sniegšanas rekomendējamā modeļa piedāvātajiem pakalpojumu aprakstīšanas kritērijiem. Balstoties uz VARAM izstrādāto koncepciju „Koncepcija par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā”, kā arī apakšaktivitātes rezultātā identificēto publisko pakalpojumu sniegšanas rekomendējamo modeli un tā kritērijiem, tika izstrādāta metodika ‘vienas pieturas aģentūras’ izveidošanai un darbībai. Izstrādāta apmācību programma par publisko pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanas jautājumiem un izstrādāto publisko pakalpojumu sniegšanas rekomendējamo modeli, organizēts 101 seminārs Rīgas pilsētā un plānošanas reģionu centros valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību darbiniekiem. Izstrādāta “Metodiskā rokasgrāmata par pakalpojumu sniegšanas kvalitātes jautājumiem”. Īstenoti klientu apkalpošanas centra tīkla pilotprojekti, kuru laikā tika aprobēta ‘vienas pieturas aģentūras’ principa ieviešana praksē Jelgavā, Valmierā, Daugavpilī un Rīgā, t.i. tika vienuviet izvietoti klientu apkalpošanas centri, kuros vienuviet nodrošināti VID, VZD, UR, VSAA, LAD, VVD pakalpojumi. AktivitāteS “Ar pakalpojumiem saistīto informācijas sistēmu arhitektūras rekomendējamā modeļa izstrāde” ietvaros veikta situācijas analīze ar pakalpojumu saistīto informācijas sistēmu jomā, koncepcijas izstrāde ar mērķi identificēt risinājumus, kas nepieciešami pilnvērtīgai ar pakalpojumiem saistīto valsts informācijas sistēmu un to arhitektūras izveidei, lai nodrošinātu sistēmu savstarpējo savietojamību. Noorganizētas 40 h apmācības “Publisko pakalpojumu sniegšanas izmaksu aprēķināšana valsts pārvaldē”. Tika sagatavots dokuments – metodiskais pamats MK noteikumu “Vienotu publisko pakalpojumu izmaksu uzskaites un pārskatu sniegšanas kārtība” izstrādei. Īstenota aktivitāte “Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmas drošības, tehnisko prasību un procedūru izstrāde Tautas nobalsošanas pakalpojuma ieviešanai”, izstrādājot risinājumus, kas ļauj iedzīvotājiem piedalīties Tautas nobalsošanā par likumprojektu vai Satversmes grozījumiem. Projekta ietvaros noorganizēti 45 pieredzes apmaiņas braucieni un īstenota VARAM darbinieku dalība konferencēs, semināros, starptautiskās sanāksmēs un darba grupās. Veikti informācijas un publicitātes pasākumi – publicētas 38 preses relīzes, sagatavota un drukātajos plašsaziņas līdzekļos ievietota rakstu sērija – 30 publikācijas, no tām 10 unikāli raksti, noorganizētas 6 diskusijas – ekspertu paneļi, informācija par projektu un projekta nodevumi pieejama mājaslapā www.varam.gov.lv. Kopumā projekta ietvaros tika organizētas 5 konferences par publisko pakalpojumu pilnveides tematiku. Projekta sasniegto rezultātu ilgtspēju nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un pieņemtie tiesību akti, kuru izstrāde un uzdevumi izriet no projekta rezultātiem. Balstoties uz projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm tika izstrādāti vairāki attīstības plānošanas dokumenti un tiesību akti.
Īstenotāja statuss: valsts pārvaldes iestāde
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2015-08-28
Projekta kopējais finansējums: 1 371 573.36 EUR / 963 947.24 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 1 165 837.37 EUR / 819 355.17 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 205 735.99 EUR / 144 592.08 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 1 371 573.36 EUR / 963 947.24 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 1 165 837.37 EUR / 819 355.17 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002
Projekta īstenotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Sadarbības partneris: Valsts kanceleja
Uzsākšanas datums: 01.02.2009.
Pabeigšanas datums: 30.06.2015.
Juridiskā adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494
Telefons: 67770494
Fakss: 67820442
Statuss: Pabeigts