eea-norway


Ar saknēm turēsimies

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Turpināt paaugstināt biedrības darbības kapacitāti;
- Organizēt 18 informatīvos seminārus par Latvijas un ES novitātēm lauksaimniecības jomā;
- Organizēt 6 apmācības grāmatvedībā;
- Organizēt biedrības biedru sistemātiskas sapulces informācijas nodošanai, problēmsituāciju risināšanai un jaunu ierosinājumu un ideju apkopošanai un apstrādei;
- Turpināt darbu pie dažādu ieteikumu, komentāru un ierosinājumu izstrādes lauksaimniecības attīstības nodrošināšanai;
- Uzlabot informācijas apkopošanas, izplatīšanas mehānismus biedriem un interesentiem;
- Sniegt konsultācijas;
- Organizēt darbu jauniešu iesaistīšanai biedrības aktivitātēs;
- Izstrādāt projektus finanšu piesaistei aktivitāšu realizācijai.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- organizēti 24 informatīvi semināri par lauksaimniekiem aktuālām tēmām;
- organizēts semināru cikls (5 līdz 7 dienas) par grāmatvedību 6 dažādos pagastos (kopā 91 apmeklētājs);
- sniegtas 607 konsultācijas par dažādiem lauksaimniekus interesējošiem jautājumiem;
- dalība 15 Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes un Rajona lauksaimnieku apvienības (LOSP/RLA) sēdēs par lauksaimniecības jautājumiem;
- organizēta zemnieku protesta akcija 27.janvārī Gulbenē, dalība 13.janvāra Tautas sapulcē Rīgā;
- izstrādāti 2 jaunu projektu pieteikumi (abi atbalstīti);
- piesaistīti 13 jauni biedri (4 juridiskas un 9 fiziskas personas);
- noorganizēta Gulbenes lauksaimnieku ekskursija uz Igauniju (43 dalībnieki) un ekskursija uz Poliju;
- organizēta Gulbenes rajona lauksaimnieku dalība 7 pieredzes apmaiņas izbraukumos Latvijā (vidēji 45 dalībnieki);
- veikti publicitātes pasākumi (15 raksti un 6 sludinājumi laikrakstos).
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 24000.00 LVL / 34 148.92 EUR
Izlietotais grants: 20000.00 LVL / 28 457.44 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./3-2/09-2009
Projekta īstenotājs: Gulbenes Lauksaimnieku biedrība
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
Statuss: Pabeigts