eea-norway


Mūsu stabilitāte un attīstība - Kurzemes reģiona pilsoniskai sabiedrībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā nodibinājuma darbības programma paredz:
- sekmēt programmu un projektu īstenošanu, lai veicinātu vardarbības mazināšanos sabiedrībā, sniegtu atbalstu veselīgas ģimenes veidošanai, krīzē nonākušām personām;
- ieviest aktivitātes, lai veicinātu sociālās, medicīnas, izglītības, tiesību sistēmā strādājošo personu profesionālās kapacitātes celšanu bērnu un ģimenes tiesību atbalsta jomās;
- sekmēt sabiedrības sociālā riska grupu integrācijas sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanās veicināšanu;
- stiprināt TKC, kā Kurzemes reģionā konsultējošas un sadarbību veicinošas organizācijas, vadības, tehnisko un operacionālo kapacitāti;
- nodrošināt materiālos un cilvēku resursus mērķu sasniegšanai.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Biedrības darbinieki piedalījušies 17 apmācībās par dažādiem organizācijas administratīvās un profesionālās darbības pilnveidošanas jautājumiem;
- Paaugstināta biedrības kapacitāte – veikts telpu kosmētiskais remonts, papildināts biroja aprīkojums;
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija publicēta mājas lapās www.krizucentrs.lv un www.aktuali.lv, 2 publikācijas laikrakstos, sniegtas 4 intervijas dažādām televīzijām, informācija ievietota Talsu pilsētas domas izdevumā, nosūtīti piedāvājumi par TKC pakalpojumiem rajona pašvaldībām);
- Veikta vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija, sniegtas 73 konsultācijas, sniegta palīdzība 1 ģimenei, sniegti 3 psihologa atzinumi, īstenots meditācijas process 4 pāriem;
- Sagatavots 1 jauna projekta pieteikums;
- Sadarbība ar Talsu pilsētas domi, vairākām augstskolām, reliģiskām organizācijām, muzejiem, pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, Talsu televīziju un Atkarības konsultācijas punktu;
- Līdzdalība politikas veidošanas procesā: dalība vairākās LM, policijas, Providus un valsts prezidenta organizētās diskusijās, darbs Talsu rajona un pilsētas sociālajās komitejās;
- Dalība 1 pieredzes apmaiņas braucienā ar Sociālo pedagogu apvienību un 4 pieredzes apmaiņas un sadarbības iespēju meklēšanas braucieni uz citiem krīžu centriem.
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,11. Veselība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais grants: 26020.15 LVL / 37 023.34 EUR
Izlietotais grants: 21939.93 LVL / 31 217.71 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./4-8/12-2008
Projekta īstenotājs: Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs
Uzsākšanas datums: 01.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
WWW adrese: http://www.krizucentrs.lv
Statuss: Pabeigts