eea-norway


Nodibinājuma "Pasaules dabas fonds" ieguldījums pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanā un stiprināšanā vides interešu aizstāvības un dabas aizsardzības jomā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Veicināt un nodrošināt pilsoniskās sabiedrības pārstāvību un interešu ievērošanu vides politikas izstrādē, ieviešanā un īstenošanas uzraudzībā;
- Paaugstināt vides NVO kapacitāti darbībai sabiedrības interešu pārstāvībā, aizstāvībā un vajadzību īstenošanā;
- Veicināt pilsoniskās sabiedrības un visos sektoros darbojošos valstisko un privāto institūciju izpratnes un atbildības par vidi veidošanos;
- Popularizēt vides NVO darbību un veicināt atpazīstamību sabiedrībā;
- Sekmēt Latvijas vides NVO līdzdalību un ietekmes palielināšanos ES un starptautiskajā vidē.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Nodrošināta daudzveidīga vides interešu aizstāvība un uzraudzība: 27 sēdēs dažādās konsultatīvajās padomēs un konsultatīvajos procesos; 40 sabiedrības institūciju darba grupu un komisiju sanāksmēs; 21 valsts institūciju organizētā likumdošanas aktu, politikas dokumentu izstrādes darba grupu sanāksmē;
- Sagatavoti un iesniegti 10 dažādi atzinumi, komentāri un priekšlikumi normatīvo aktu uzlabošanai vides jomā;
- Organizētas vai nodrošināta līdzdalība 15 sanāksmēs par meža sektora attīstību un citu vides jautājumu aktualizāciju;
- piesaistīti 43 brīvprātīgie un 21 atbalstītājs;
- Sniegts konsultatīvs atbalsts vides sektora NVO, organizējot vai piedaloties 19 konsultatīvi izglītojošās aktivitātēs. Iniciēta vai nodrošināta līdzalība vairāk kā 10 nacionālos un starptautiskos pieredzes apmaiņas/sadarbības plānošanas pasākumos;
- Veikta darbība starptautiskā līmenī: dalība Baltijas jūras reģiona dabas aizsardzības plānošanā, attīstīti kontakti ar Donavas-Karpatu vides organizācijām, regulāra komunikācija ar WWF Eiropas politikas biroju Briselē;
- Veikti publicitātes pasākumi (sagatavoti 20 paziņojumi presei, mājas lapā www.pdf.lv informācija atjaunota 60 reizes, sniegtas intervijas televīzijā, radio, presē, t.sk. TV3 ziņās, LNT, LTV1, Vides fakti, Dabas Taka, TV24, 5xLR1, LR4, Rietumu Radio, Radio 101, 4 nacionāla līmeņa laikrakstos, vairākos vietējos laikrakstos, kā arī interneta portālos).
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 40000.00 LVL / 56 914.87 EUR
Izlietotais grants: 19200.00 LVL / 27 319.14 EUR
Projekta numurs: 2009.NVOF1.4./1-16/02-2010
Projekta īstenotājs: Pasaules dabas fonds
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 31.12.2010.
WWW adrese: http://www.pdf.lv
Statuss: Pabeigts