eea-norway


Kapacitāte - attīstībai, integrācijai, jaunatnei, apmācībai (KAIJA)

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības "Sociālās alternatīvas institūts" institucionālo kapacitāti, iekārtojot biroja telpas, izveidojot materiāli tehnisko bāzi, apmācot darbiniekus un izstrādājot jaunus projektus. Biedrības "Sociālās alternatīvas institūts" ilgtermiņa plāns paredz:
- sabiedrības izglītošanu ar mērķi veicināt iedzīvotāju darbaspējas un iesaistīšanos nodarbinātībā (īpašu uzmanību pievēršot sievietēm un pirmspensijas vecuma personām);
- sabiedrības veselības veicināšanu, izglītojot un informējot;
- Latvijas sabiedrības integrāciju, apgūstot ārvalstu labās prakses piemērus (ārvalstu pozitīvo pieredzi) un attīstot pārrobežu sadarbību EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu atbalsta jomā.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros 2 darbinieki cēluši kapacitāti mācību kursos (projektu vadība, projektu komandas vadība, darbs ar medijiem, ES struktūrfondi), iegādātas biroja mēbeles un tehnika (galdi, krēsli, plaukts, 2 datori, mulitfunkcionālā iekārta), izveidots biedrības logo, izdots buklets par biedrību latviešu un angļu valodās, izveidota biedrības mājas lapa internetā www.sainstitute.lv, sagatavoti 3 projektu pieteikumi.
Prioritāte: 11. Veselība,6. Pārrobežu sadarbība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 13810.90 LVL / 19 651.14 EUR
Izlietotais grants: 9913.80 LVL / 14 106.07 EUR
Projekta numurs: NVOF2.1./1-27/01
Projekta īstenotājs: Sociālās alternatīvas institūts
Uzsākšanas datums: 01.10.2007.
Pabeigšanas datums: 31.05.2008.
WWW adrese: http://www.sainstitute.lv
Statuss: Pabeigts