eea-norway


Biedrības "Latvijas Lauku forums" kapacitātes stiprināšana - lauku NVO interešu aizsardzībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības „Latvijas Lauku forums” kapacitāti, izveidojot biroja materiāli tehnisko bāzi, apmācot biedrus, izveidojot atpazīstamības un informācijas sniegšanas līdzekļus, nodrošinot līdzdalību starptautiskās ar lauku attīstību saistītās organizācijās, identificējot jaunus darbības virzienus. Biedrības "Latvijas Lauku forums" darbības ilgtermiņa plāns paredz veicināt Latvijas lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību,
- stiprinot pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latvijas laukos,
- sekmējot vietējās iniciatīvas grupu attīstību un sadarbību,
- pārstāvot Latvijas lauku iedzīvotāju intereses nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros organizācijas biedri cēluši kapacitāti mācībās par prezentēšanu un diskusiju vadīšanu (14 biedri), izcila servisa nodrošināšanu (20 biedri), brīvprātīgo darbu (39 biedri). Projekta ietvaros iegādātas biroja mēbeles un tehnika (galds, skapis, seifs, dators, printeris, skeneris, fotokamera, fakss, projektors, telefons), izveidots vienots biedrības dizains, izdots buklets par biedrību, uzlabota biedrības mājas lapa www.llf.partneribas.lv, iegādāti reprezentācijas materiāli, sagatavoti 2 projektu pieteikumi, biedrības pārstāvji piedalījušies 4 starptautiskos pasākumos.
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 27195.48 LVL / 38 695.68 EUR
Izlietotais grants: 20682.76 LVL / 29 428.92 EUR
Projekta numurs: NVOF2.1./2-6/08
Projekta īstenotājs: Latvijas Lauku forums
Uzsākšanas datums: 15.09.2007.
Pabeigšanas datums: 15.01.2008.
WWW adrese: http://llf.partneribas.lv
Statuss: Pabeigts