eea-norway


Zantes pagasta sabiedrisko organizāciju koordinācijas centrs

Compact view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects

Description

Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Zantes dāmu klubs" institucionālo kapacitāti, veicot telpu remontu un labiekārtošanu, apmācot biedrus, noorganizējot pieredzes apmaiņas braucienus un vairākus tematiskus pasākumus. Biedrības ilgtermiņa mērķi ietver:
- līdzekļu piesaisti pagasta attīstībai,
- interešu izglītības un mūžizglītības veicināšanu pagastā,
- sociāli neaktīvo iedzīvotāju iesaisti dažādos projektos.

Project results: Projekta laikā izveidots Zantes sabiedrisko organizāciju koordinācijas centrs - veikts telpu remonts (96 kv.m.), iegādātas mēbeles un biroja tehnika, noorganizēts centra atklāšanas pasākums. Projekta ietvaros vairāku nevalstisko organizāciju biedri (20) piedalījušies apmācībās (kopā 80 st.) par personības attīstības psiholoģiju, sociālo pedagoģiju, projektu vadību; noorganizēti 9 tematiskie vakari par tādām tēmām kā atkarību izraisošās vielas un jauniešu veselība, sievietes veselība, rokdarbi, kulinārija. Projekta ietvaros noorganizēti 3 pieredzes apmaiņas braucieni uz nevalstiskajām organizācijām Lietuvā un Latvijā. Informācija par projektu 4 reizes ievietota vietējā informatīvajā izdevumā "Zantes Ziņas".

Information

Priority: 5. Ilgtspējīga attīstība,11. Veselība,6. Pārrobežu sadarbība,3.1. Izglītība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Riga Region
Grant awarded: 34820.50 LVL / 49 545.11 EUR
Grant spent: 28773.68 LVL / 40 941.26 EUR
Project number: 2007.NVOF2.2./2-6/05
Project Promoter: Zantes dāmu klubs
Start date of project: 05.01.2008.
Project finish date: 31.10.2009.
Status: Pabeigts

Documents