eea-norway


Zantes pagasta sabiedrisko organizāciju koordinācijas centrs

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Zantes dāmu klubs" institucionālo kapacitāti, veicot telpu remontu un labiekārtošanu, apmācot biedrus, noorganizējot pieredzes apmaiņas braucienus un vairākus tematiskus pasākumus. Biedrības ilgtermiņa mērķi ietver:
- līdzekļu piesaisti pagasta attīstībai,
- interešu izglītības un mūžizglītības veicināšanu pagastā,
- sociāli neaktīvo iedzīvotāju iesaisti dažādos projektos.

Projekta rezultāti: Projekta laikā izveidots Zantes sabiedrisko organizāciju koordinācijas centrs - veikts telpu remonts (96 kv.m.), iegādātas mēbeles un biroja tehnika, noorganizēts centra atklāšanas pasākums. Projekta ietvaros vairāku nevalstisko organizāciju biedri (20) piedalījušies apmācībās (kopā 80 st.) par personības attīstības psiholoģiju, sociālo pedagoģiju, projektu vadību; noorganizēti 9 tematiskie vakari par tādām tēmām kā atkarību izraisošās vielas un jauniešu veselība, sievietes veselība, rokdarbi, kulinārija. Projekta ietvaros noorganizēti 3 pieredzes apmaiņas braucieni uz nevalstiskajām organizācijām Lietuvā un Latvijā. Informācija par projektu 4 reizes ievietota vietējā informatīvajā izdevumā "Zantes Ziņas".
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,11. Veselība,6. Pārrobežu sadarbība,3.1. Izglītība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais grants: 34820.50 LVL / 49 545.11 EUR
Izlietotais grants: 28773.68 LVL / 40 941.26 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF2.2./2-6/05
Projekta īstenotājs: Zantes dāmu klubs
Uzsākšanas datums: 05.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.10.2009.
Statuss: Pabeigts