eea-norway


Biedrības "Aktīvi vecāki - Ropažu novadam" kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības “Aktīvi vecāki – Ropažu novadam” institucionālo kapacitāti, uzlabojot darbības nodrošināšanai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi (iegādājoties mūsdienīgu inventāru un aprīkojumu), kā arī veicot organizācijas biedru apmācību. Biedrības ilgtermiņa plāns paredz veicināt Ropažu novada iedzīvotāju ieinteresētību Ropažu novada sabiedriskajā dzīvē un sekmēt iedzīvotāju līdzatbildību par notiekošo novadā, radot daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem.

Projekta rezultāti: Projekta ieguldījums biedrības mērķu sasniegšanā:
- Organizācijas biedri apmācīti par tādiem jautājumiem kā vides sakopšanas akciju organizēšana, radošo prasmju attīstīšana (rotaslietu darināšana, ziedu kompozīciju veidošana, izstrādājumu veidošana no dabas materiāliem u.c.), piedzīvojumu un saliedēšanas pasākumu organizēšana un budžeta plānošana (kopā piedalījušies 16 biedri);
- Iegādāta datortehnika un organizācijas darbībai nepieciešamais inventārs un pamatlīdzekļi (slēpes, slidas, slēpju nūjas un zābaki, kompasi, binokļi, laivas un airi, glābšanas vestes, virves un cits tūrisma un aktīvās atpūtas inventārs), lai ilgtermiņā īstenotu dažādus ar fiziskām un radošām aktivitātēm saistītus pasākumus;
- Veikti dažādi publicitātes pasākumi (izveidota biedrības mājas lapa www.avrn.lv, kurā ievietota informācija par projektu un biedrības aktivitātēm, LTV7 raidījumā „Aktualitātes” pārraidīts viens TV sižets, informācija ievietota arī vietējos un reģionālajos elektroniskajos un drukātajos medijos).
Prioritāte: 12. Vides aizsardzība,11. Veselība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais grants: 18040.70 LVL / 25 669.60 EUR
Izlietotais grants: 15548.21 LVL / 22 123.11 EUR
Projekta numurs: 2009.NVOF2.4./2-7/02
Projekta īstenotājs: “Aktīvi vecāki – Ropažu novadam”
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 31.08.2010.
Statuss: Pabeigts